ફરજ દરમ્યાન સંક્રમિત થયેલ કર્મચારી/અધિકારીઓના અવસાનના કિસ્સામાં તેઓના આશ્રિત કુટુંબને 25 લાખ રૂપિયાની સહાય

ફરજ દરમ્યાન સંક્રમિત થયેલ કર્મચારી/અધિકારીઓના અવસાનના કિસ્સામાં તેઓના આશ્રિત કુટુંબને 25 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવા બાબત દરખાસ્ત માટેનું ચેક લિસ્ટ અને પરિપત્ર

Check list and circular for proposal to provide assistance of Rs. 25 lakhs to their dependent family in case of death of infected employee / officers while on duty.

Subject: Submission of checklist in case of death of an employee due to transition during duty performed as part of essential services during Codd-19 period.  Reference: (1) Resolution No. of General Administration Department - Perch / 102010/20 / K dated 6/7/2050. 

On the above subject, it should be noted that the above reference resolution of the General Administration Department of the State Government, in view of the situation arising in the State due to the transmission of Novel Corona virus (Covid • 19) in the State,  In case of an employee who is involved in the operation of the virus (Cowd-19) and dies due to coid-19 as a part of duty, it has been decided to provide financial assistance of Rs. 

A proposal to provide financial time to the teachers working in the primary schools of the state as well as the employees working at the district / taluka level in case of death due to infection during the work done under COID-19 is submitted to this office from the district level. 

The proposal is submitted to the education department for approval by this office, the experience is noticed in the representations / proposals received from the district level. 

As the proposal is erroneous, incomplete base-evidence, lack of chronological support, as well as lack of self-explanatory opinion from the district / taluka level, the district level is often asked to provide the necessary grounds to return the proposal. 

The probability is higher.  In order to provide benefits to the beneficiary dependent as soon as possible under this assistance as well as for speedy disposal of office work as well as time saving, the proposal received from the district level is thoroughly verified by the district level. 

 Presentation at the office is thus circulated.  The original proposal will be returned from here in case of any inconsistency in the said details.  As well as your personal responsibility in that regard.  Take special note of this.

Previous Post Next Post

ધોરણ 1 થી 12

INNER POST ADS