વાવાઝોડામાં અસરગ્રસ્તોને દૈનિક સહાય આપવામાં આવશે,.. મહેસુલ વિભાગ કરી જાહેરાત - જુઓ પરિપત્ર

કુદરતી આપતિઓ મા દૈનિક રોકડ સહાય ચુકવવા બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર Daily assistance will be given to those affected by hurricanes. Revenue Department has announced - see circular

વાવાઝોડામાં અસરગ્રસ્તો ને દૈનિક કેટલી સહાય મળશે ❓

મહેસૂલ વિભાગનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર

Is.  Matter of paying financial assistance for human death / animal death / injury due to natural calamities (Naturd Calamities) as well as loss of immovable / movable property. Government of Gujarat Revenue Department Resolution No .: CLS / 102018/4 / S, 3 Secretariat, Gandhinagar, Ta.  18/04/2071 Reading: 1.

 Letter No. 04-01 / 2018- NDM - 1, dt.  Resolution 4/06/18: Resolution No. 4 read by the Revenue Department provides for payment of financial assistance for loss due to natural calamity. 

 The standards for disbursement of assistance have been amended, according to which in the resolution No. 4 taken from the reading, it is decided to make the following amendment in the daily cash assistance (Cash Dolls) of "Table No. 5 of the revised standard". Daily cash assistance (Cash Dolls) is Rs.  .100 / - daily for adult (maximum 20 days, requirement)  In the first phase it can be extended up to 30 days and in case of drought or pest infestation it can be extended up to 30 days in a row) Rs.50 / - per child for maximum 30 days  Day can be extended) ૨ Expenditure as per the above amendment should not exceed 5% of the total annual fund of SDRF. 

 The families living in the relief camp will not be able to avail the said benefit as the affected people living in the village / colony will not be paid double daily cash assistance as per the table above.  

આગાહી / ફરી આવશે ગુજરાતમાંં માવઠું! જાણો બે દિવસ માટે ગુજરાતના કયા વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી થઈ...?

👉 સંપૂર્ણ ન્યુઝ વાંચવા ક્લિક કરો

This assistance will have to be done through DBT (Direct Benefit Transfer) or PFMS (Public Fund Management System) in the bank account of the affected persons.  વિગતો To ensure transparency, the details of the affected have to be uploaded on the website of the state government.  The provisions of this resolution will be applicable with retrospective effect from 01/12/207. 

 And the other provisions of the resolution of the number taken from the reading: -2 will remain the same. Respect this resolution on the file of the same number.  Issued with the approval of the Chief Minister.  By order of the Governor of Gujarat and in his name

Download Letter PDF

Previous Post Next Post