વિદ્યાસહાયક ભરતી ટૂંક સમયમાં આવી શકે છે. : વિદ્યાસહાયક ધોરણ ૧ થી ૫ અને ૬ થી ૮ (ગુજરાતી માધ્યમ) ની ખાલી જગ્યાઓની માહિતી મોકલવા બાબત નિયામકશ્રી નો લેટર..

Primary School ni STD 1 to 8 Vidhyasahayak ni Khali Jagya o Ni Mahiti Mokalva Babat. Vidhyasahayak 1 to 5 and 6 to 8 Gujarati Medium Khali Jagyao ni Mahiti Babat Niyamakshri no Paripatra, Date-04/05/2021

Office of the Director of Primary Education, Block No. 12/1, Dr. GM Bhavan, Gandhinagar.  07/02/2071.  Per, District Primary Education Officer, District Education Committee (All), Govt. Officer, Town Education Committee (All), 

Subject: - Matter of sending information of vacancies of Vidyashayak (Std. 1 to 8 and Std. 6 to 8 - Gujarati Medium).  To inform the research of the above subject that the information of vacancies of teachers of Std. 1 to 8 and subject wise vacancies of teachers of Std.  

The option of inclusion in is to prepare the attached Form 1 and I along with the teachers working in the position after the completion of the camp and also to send this office to Shruti font (PDF and JPEG) on 10/05/2071 by 2:00 pm in Excel file.  Do not send) Please send a copy by post to the e-mail address given below.  

As this information has been sought in the context of the forthcoming recruitment process, it is requested that the District Primary Education Officer personally check it carefully and prepare it keeping in view the instruction given in the note below the form as well as see that the time limit of the required details is maintained.  

Email address: vsb.guj@gmail.com

Download Paripatra PDF