Skip to main content

ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સીટી, ગોધરા બી.એડ. / એમ.એડ. અભ્યાસક્રમમાં ઓનલાઇન પ્રવેશ અંગે જાહેરાત 2021

Govind Guru University, Godhra B.Ed.  / M.Ed.  Announcement regarding online admission in the course 2021

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સીટી , ગોધરા બી.એડ. / એમ.એડ . અભ્યાસક્રમમાં ઓનલાઇન પ્રવેશ અંગે જાહેરાત બી.એડ. / એમ.એડ . માં પ્રવેશ માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે યુનિવર્સિટીએ પ્રવેશ વર્ષ 2021 દરમ્યાન વૈબ બેઈઝ ઓનલાઈન પ્રવેશ પ્રક્રિયા કરવાનું નકકી કરેલ છે . આ માટે વેબ સાઈટ www.sgu.ac.in પરથી રજીસ્ટ્રેશન કરી શકાશે .

અભ્યાસમ : બી.એડ. / એમ.એડ

વિગત : પ્રવેશાર્થીએ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરીને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સ્કેન કરેલ કોપી ઓનલાઈન અપલોડ કરવાની રહેશે અને સાથે તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો પણ અપલોડ કરવાનો રહેશે સાથે ફોર્મ ફી પેટે 350 / - ( બી.એડ. ) અને રૂ .500 / - ( એમ.એડ. ઓનલાઈન પદ્ધતિથી ડેબીટ કાર્ડ / હેડીટ કાર્ડનેટ બેકીંગથી જમા કરાવવાના રહેશે .

રજીસ્ટ્રેશન કરવાની તારીખ : તારીખ : 01/06/2021 સવારે 10:00 વાગ્યા થી તારીખ 30/06/2021 રાત્રે 1:00 વાગ્યા સુધી

Govind Guru University, Godhra B.Ed. / M.Ed. Announcement

Govind Guru University, Godhra B.Ed.  / M.Ed.  Announcement regarding online admission in the course 2021

ઓનલાઇન એડમીશનને લગતી તમામ માહિતી જેવીકે નોટીફીકેશન , સંસ્થાઓની યાદી સંસ્થાઓનો પરિચય , સીટ મેટ્રીકસ , પ્રવેશ પાત્રતા , અનામત નિતિ , રજિસ્ટ્રેશન ફી , ટયુશન ફી અને પ્રવેશને લગતા પ્રશ્નો તથા પ્રવેશ અંગેનો કાર્યક્રમ વેબસાઈટ www.segu.ac.in પરથી મળી શકશે . વિદ્યાર્થીઓની સુવિધા માટે પ્રવેશની કામગીરી અંગે માહિતી પુરી પાડવા માટે કોલ સેન્ટરની સેવા સવારે 10:30 થી સાંજે 6:00 વાગ્યા સુધી મળી શકશે . કોલ સેન્ટરનો મોબાઈલ નંબર 8980012713 છે . 

 1. માર્ચ - જુન -2021 માં લેવાયેલ / લેવાનાર તમામ સ્નાતક ( ટી.વાય ) અને અનુસ્નાતક ( એસ.વાય . ) પરીક્ષાઓ આપનાર વિદ્યાર્થીઓ ઓન લાઈન ફોર્મ ભરી શકશે શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીના પરિણામ જાહેર થયા બાદ આ યુનિવર્સિટીના વિધાર્થીઓનું મેરીટ બનાવવામાં આવશે . ઉપરોક્ત બાબત માત્ર શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી , ગોધરા સંલગ્ન કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને લાગુ પડશે . 
 2. કોલેજોની બેઠકોની સંખ્યા વેબસાઈટ પર દર્શાવવામાં આવી છે , તે ફેરફાર થવાને પાત્ર છે .
 3. યુનિવર્સિટી દ્વારા કોઈ કોલેજનું જોડાણ રદ કરવામાં કે સ્થગિત કરવામાં આવશે તો તે કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહી .
 4. રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ ફોર્મની સાથે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની સ્કેન કરેલ સોફટ કોપી જોડીને તારીખ : 30/06/2021 સુધીમાં અપલોડ કરવાના રહેશે . 
 5. વિદ્યાથીએ પોતાનો તાજેતર નો પાસપોર્ટ સાઈઝ કલર ફોટોની સ્કેન કરેલ સોફટ કોપી અપલોડ કરવાની રહેશે .
 6. કોલ સેન્ટર ખાતે ફેન બપોરે 13:00 કલાકથી 13:30 કલાક સુધી બંધ રહેશે .
 7. વિદ્યાર્થીએ પ્રવેશ ફોર્મ ફી બી.એડ. અભ્યાસક્રમ માટે રૂા .350 / … અને એમ.એડ. અભ્યાસક્રમ માટે રૂ .500 / - ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે . 
 8. કોઈ પણ વિધાથીને કોઈ પણ એક સેમસ્ટરમાં ATKT આવેલ હોઈ , અને માર્ચ - જુન 2021 માં પરીક્ષામાં બેઠા હોય અને પરીક્ષા ન લેવાઈ હોય અથવા પરિણામ જાહેર ન થયું હોય તેવા વિદ્યાર્થી ફોર્મ ભરી શકશે , અને યુનિવર્સિટી દ્વારા મેરીટ યાદી તૈયાર થયા પહેલા પરિણામની માર્કશીટ ઓનલાઈન જમા કરાવવાની રહેશે . જેની તમામ જવાબદારી પ્રવેશાર્થીની રહેશે . ) 

ખાસ સુચના 

 • ફોર્મ ભરવાની તેમજ ફોર્મ ફી જમા કરવાની પ્રકીયા ઓનલાઈન કરવાની રહેશે . 
 • તારીખ : 01/06/2021 ના રોજ સવારે 10 વાગ્યાથી શરૂ થશે . વિદ્યાર્થીને ફોર્મ ભરવામાં કોઈ મુશ્કેલી થાય તો હેલ્પ લાઈન નંબર 898012/13 પર ફૉન કરવો અથવા sarubec201@gmall.com પર ઈમેલ કરવો . અધૂરી વિગતો વાળું ફોર્મ અથવા જો કોઈ જરૂરી દસ્તાવેજની સ્કેન કોપી અપલોડ કરેલ નહીં હોય તો ફોર્મ સ્વિકાર્ય થશે નહીં તેની દરેક પ્રવેશાર્થીએ નોંધ લેવી . 
 • શ્રી ગેવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી સિવાયના વિદ્યાર્થીઓએ ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીમાં રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરતા પહેલા PIEC ( પ્રોવિઝનલ એડમીશન એલીજીબીલીટી સર્ટીફીકેટ મેળવવાનું રહેશે . જેની લીંક https://sggu.gipl.in/PEGApplicationForin.aspx છે .

Govind Guru University, Godhra B.Ed.  / M.Ed.  Announcement regarding online admission in the course 2021

Popular posts from this blog

દૈનિક નોંધપોથી લખવા માટે ઉપયોગી ડે ટુ ડે આયોજન | Dainik Nodhpothi Varshik Aayojan With Learning Outcomes For Primary School Teachers

શિક્ષક દૈનિક નોંધપોથી લખવા માટે ડે ટુ ડે વાર્ષિક આયોજન, ધોરણ 1 થી 8 | Dainik Nodh Pothi Aayojan For Std 1 to 5 and 6 to 8 Teachers. Dainik Nodhpothi Varshik Aayojan Aayojan For Gujarati, English, Maths, Science, Samajik and All Subjects Day to Day Aayojan Std 1,2,3,4,5,6,7,8   WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ક્લિક કરો  👈   Telegram ચેનલમાં જોડાવા માટે ક્લિક કરો  👈 ★ પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે દૈનિક નોંધાપોથી માટેની વાર્ષિક આયોજન ★ Dainik Nodhpothi Varshik Aayojan PDF  Download Dainik Nodhpothi Monthly Aayojan Planning Dainik Nodhpothi Aayojan Std 1 and 2 (pragna) Dainik Nodhpothi Aayojan Std 3 to 5 Dainik Nodhpothi Aayojan Std 6 to 8 Dainik Nodhpothi Aayojan Std 6 to 8 Gujarati and hindi Dainik Nodhpothi Aayojan Std 6 to 8 Mathematics Dainik Nodhpothi Aayojan Std 6 to 8 Social Science Download Dainik Nodhpothi Aayojan Pdf  દૈનિક લખવા માટે ઉપયોગી પત્રક ◆ દરરોજ હોમ લર્નિંગ ની માહિતી તેમજ વર્ચ્યુઅલ ક્લાસ, શેરી શિક્ષણ, ગૃહકાર્ય, ટેલિફોન સંપર્ક સહિત તમામ માહિતી એક જ પત્રક માં,.. તમામ શિક્ષક મિ

માસવાર વાર્ષિક શૈક્ષણિક આયોજન 2023-2024 GCERT | Masvar Varshik Aayojan 2022-23 (Gujarati Medium)

Dhoran 1 thi 8 ni Masvar Varshik Aayojan Falavni  (Gujarati Medium) પ્રાથમિક શાળાઓ માટે શૈક્ષણિક વાર્ષિક આયોજન (ગુજરાતી મીડીયમ) ; Gujarati Madhyam Varshik Aayojan Annual Educational Planning for Primary Schools (English Medium) 📌 શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-2024 ધોરણ 3 થી 8 અભ્યાસક્રમ આયોજનનો પરિપત્ર અહીંથી ડાઉનલોડ કરો 📌 શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-2024 ધોરણ 3 થી 8 અભ્યાસક્રમ આયોજન GCERT અહીં થી ડાઉનલોડ કરો 📌 માસવાર વાર્ષિક આયોજન 2023-2024 ધોરણ 3 થી 8 વાઈઝ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો ગુણોત્સવ 2.0 માટે ઉપયોગી અન્ય ફાઈલો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો Gujarat Council Of Educational Research & Training, Gandhinagar  Month Wise Chapter Distribution 2023-2024  Month Wise Chapter Distribution (First Term) In every school and in every standard, there is a need for annual planning during this monsoon season.  Which unit is available in Kaya Mass for Hikshako?  This planning is useful for him.  In addition, there is a need for annual planning of each of the 3 to 5 subjects.  Which will be useful to fell

શાળામાં લખી શકાય તેવા સુવિચાર | Best Gujarati Suvichar Super Collection

Best Gujarati Suvichar Super Collection For Text Massage, Image, GIF And PDF માતાનું હૃદય બાળકની પાઠશાળા છે. જે ખોટું શીખવતી નથી તે માતા. સાચી ગુરુ સેવા વિના વિદ્યા પ્રાપ્ત ન થાય. જે પોતાના જ્ઞાનને આચરણમાં મૂકે છે, તે જ બુદ્ધિમાન છે. વિશ્વાસ એ પ્રેમની પ્રથમ સીડી છે. જાતને બદલશો,.. તો આખું જગત બદલાઈ જશે. માનવીનો સાચો મિત્ર તો તેના હાથની દસ આંગળીઓ જ છે. જેને હારવાનો ડર છે,.. તેની હાર નિશ્ચિત છે. સંસ્કારો ક્યારેય છોડવા ન જોઈએ. ધીરજ એ કડવી વસ્તુ છે, પરંતુ તેના ફળ હંમેશા મીઠા છે. જો તમારે કામ સારું જ કરવું હોય,.. તો તેને તમે જાતે જ કરો. અઘરું કામ આવતી કાલે નહીં,.. આજે જ શરૂ કરો. હાથમાંથી જે છટકી ગયું છે,.. તેના ઉપર અફસોસ ન કરો. પુસ્તકાલયો એટલે જ્ઞાનની ગંગોતરી મહેનતથી સફળતા મળે છે,.. વિચારોથી નહીં ! વાંચન ઉદાસ મનને તાજગી આપવાનું કામ કરે છે. પહેલું ભણતર એ જ છે,.. સભ્યતાથી બોલતા શીખવું. સાજા થવાની ઈચ્છા કરવી એ પણ એક ઉત્તમ ઔષધિ છે. સફળ શિક્ષણ સફળ જીવનનો પાયો છે. પ્રાર્થના એટલે પાપ ધોવાનું માન સરોવર. સાચી વાત બધાને કડવી લાગે છે. પ્રેમ પાપીઓને પણ સુધારી દે છે. સફળતાની કિંમત મનની એકાગ્રતા છે. કાર્