Search Suggest

2020-21 na Masvar Varshik Aayojan Babat GCERT no Paripatra

Masvar Aayojan 2020-21, Varshik Aayojan 3 to 5, std 6 to 8 nu Masvar Aayojan PDF, Adhyayan Nishpatti Vise Masvar Varshik Path Ayojan, Subject vise Monthly Aayojan.

Darek School ma Ane Darek Dhoran ma Aa Masvar varshik Aayojan ni Jarur Samagra Varsh Darmiyaan Raheti hoy chhe. hikshako Mate Kaya Month ma Kayo Ekam (unit) Aave chhe ? tena Mate Aa Aayojan Upayogi chhe. Temaj Ahi 3 thi 5 na darek Subjects nu Masvar Varshik Aayojan Mukva ma Aavyu chhe. Je 3 thi 5 Primary ma Bhanavta Shikshako mate upayogi thashe.


std 3 Masvar Varshik Path Aayojan for All Subjects (2020-21)

Dhoran 3 Masvar Varshik Aayojan - Tamam Subjects : std 3 - Gujarati, Ganit, Paryavaran Tamam Subjects nu Masvar Varshik Aayojan Download Kari shako chh. Ahi teni pdf file mukva ma aaveli chhe. je tamam shixako mate upayogi thashe. 

std 4 Masvar Varshik Path Aayojan for All Subjects (2020-21)

Dhoran 4 Masvar Varshik Aayojan - Tamam Subjects : std 4 - Gujarati, Hindi, English, Ganit, Paryavaran Tamam Subjects nu Masvar Varshik Aayojan Download Kari shako chh. Ahi teni pdf file mukva ma aaveli chhe. je tamam shixako mate upayogi thashe. 

std 5 Masvar Varshik Path Aayojan for All Subjects (2020-21)

Dhoran 5 Masvar Varshik Aayojan - Tamam Subjects : std 5 - Gujarati, Hindi, English, Ganit, Paryavaran Tamam Subjects nu Masvar Varshik Aayojan Download Kari shako chh. Ahi teni pdf file mukva ma aaveli chhe. je tamam shixako mate upayogi thashe. 

2020-21 na Masvar Varshik Aayojan Babat GCERT no Paripatra