દૈનિક નોંધપોથી લખવા માટે ઉપયોગી ડે ટુ ડે આયોજન | Dainik Nodhpothi Varshik Aayojan With Learning Outcomes For Primary School Teachers

શિક્ષક દૈનિક નોંધપોથી લખવા માટે ડે ટુ ડે વાર્ષિક આયોજન, ધોરણ 1 થી 8 | Dainik Nodh Pothi Aayojan For Std 1 to 5 and 6 to 8 Teachers. Dainik Nodhpothi Varshik Aayojan Aayojan For Gujarati, English, Maths, Science, Samajik and All Subjects


Day to Day Aayojan Std 1,2,3,4,5,6,7,8

 WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ક્લિક કરો 👈પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે દૈનિક નોંધાપોથી માટેની વાર્ષિક આયોજન

Dainik Nodhpothi Varshik Aayojan With Learning Outcomes For Primary School Teachers
  • Dainik Nodhpothi Varshik Aayojan PDF 
  • Download Dainik Nodhpothi Monthly Aayojan Planning
  • Dainik Nodhpothi Aayojan Std 1 and 2 (pragna)
  • Dainik Nodhpothi Aayojan Std 3 to 5
  • Dainik Nodhpothi Aayojan Std 6 to 8
  • Dainik Nodhpothi Aayojan Std 6 to 8 Gujarati and hindi
  • Dainik Nodhpothi Aayojan Std 6 to 8 Mathematics
  • Dainik Nodhpothi Aayojan Std 6 to 8 Social Science
  • Download Dainik Nodhpothi Aayojan Pdf

 દૈનિક લખવા માટે ઉપયોગી પત્રક
◆ દરરોજ હોમ લર્નિંગ ની માહિતી તેમજ વર્ચ્યુઅલ ક્લાસ, શેરી શિક્ષણ, ગૃહકાર્ય, ટેલિફોન સંપર્ક સહિત તમામ માહિતી એક જ પત્રક માં,.. તમામ શિક્ષક મિત્રો માટે ઉપયોગી. 

Download Know Your Home Learning Bridge Course Online Learning Daily Timetable

Shikshak Dainink Nodh Aayojan Patrak : 

The student UID number given to the child is a statistical basis as his student, in which all the details like student name, parent name, address, school name, standard of study, name of school principal and mobile number, date of birth of student, Aadhar card number can be known.  .

Watch the steps and its practical video to see the Aadhaar Dias number online.


As per the instructions of the Ministry of Education, information has to be obtained under UDISE in the current year 2020 21.  All levels of District Educational Information Sheet (UDISE + Data Capture Format) for the current year 2020-21 should be done through UDISE + online application (http://udiseplus.gov.in).  

In this regard, to inform you that in the current year 2020-21, you are asked to get the information of all the schools in your district having Std-1 to Std-12 such as primary, upper primary, secondary and higher secondary schools under UDISE +.  These schools are instructed to get the mandatory information in the UDISE form of any school such as Government, Ashram School, Private Granted, Private Non-Granted, Central Government, Model School, Jawahar Navodaya or any other management. 

 U-DISE in the annual budget prepared for primary, upper primary, secondary and higher secondary level educational planning at district level as well as state level as per the entire education plan and in education policy planning as well as policy planning related to education  Is used as the basis for information.

In addition to the process of giving free admission in Std-1 to non-subsidized private primary schools to children belonging to weaker and disadvantaged groups under Section-12.1 (c) of RTE Act 2009, in the form of students filling online at school level as per NMMS- National Meani Cum Merit scholarship scheme Exam  The school's U-DISE code is mandatory and only UDISE's year-wise teacher record is considered as the basis for teachers' experience in the recruitment process.  

In addition, you can easily get your district enrollment rate, dropout rate, school information, enrollment and teacher information from UDISE.  In addition, Performance Grading Index (PG) Ranking is done on the basis of UDISE data which determines the rank of the state / district in the field of education in India.  Thus you are aware of the importance of UDISE DATA. 

 Pursuant to the terms and conditions of Rule-13 (2) of the Right to Education (RTE) Act 2006 and Rule-13 (1) () (h) of the Gujarat Right to Educational Rules 2018 and the accompanying Appendix-II  It is mandatory for every school to provide this information.  In this regard, all the above schools must be registered under DISE +.  In the year 2020-21, all schools are asked to plan in a way that provides UDISE information.  If a school refuses to provide this information, the BRC of the area  Co.O.  And C.R.C.  Co.O.  The primary responsibility for obtaining UDISE information from the school lies with the CRC.  Co.O.  And B.R.C.  Of CO.  

However, if the school does not provide the information, the accredited officer is asked to take disciplinary action till the accreditation of such school is canceled immediately.  For example, the District Primary Education Officer and Govt. Officer for Primary / Higher Primary School as well as the District Education Officer for Secondary / Higher Secondary School are asked to take disciplinary action till the de-recognition of such school is immediately revoked.  The district level will have to take necessary action keeping in view the following matters regarding the operation of UDISE +.  (1). 

 District MIS  The coordinator has to login with the username and password of the district in the UDISE + online application and check the details of his block wise schools.  (Ii).  District MIS  COA has made a list of schools functioning in the academic year 2020-21. To verify the details of schools as per the list in UDISE + online application, such as school management, school category as well as school status (Operational, Close, Merge and Sanctioned but Not Operational) etc.  

Day to Day Ayojan Semester -1 for Std 1 to 8

Only after that will you have to print UDISE + DCF as well as enter the filled DCF form.  (2).  Print out of Pre-Filled DISE + DCF online application of all Government, Ashram School, Model School, Model Day School, RMSA School and Granted (Granted) Schools from the district level as per the academic year 2020-21 of the district has to be printed and delivered to the taluka level.  

While private school (non-subsidized), Kendriya Vidyalaya, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Railway School, Sainik School as well as other Central Government run schools have to make entry in UDISE + online application from school level.

◆ વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો UDISE નંબર ઓનલાઇન કેવીરીતે મેળવી શકાય ?

(2).  Block MIS  Logo in UDISE + school Management Module with Username and Password of your block and go to User Management for private school (non-subsidized), Kendriya Vidyalaya, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Railway School, Sainik School and other Central Government run schools in your block.  You have to create a LOGIN ID.  (2).  C.R.C.  


Day to Day Ayojan Semester -2

Get student UDISE (Child UID) number online yourself, .. in just 1 minute |  Know Student UID

The Coordinator has to send the DISE + DCF Form to all the Government, Ashram School, Model School, Model Day School, RMSA School and Granted (Granted) School under his jurisdiction as well as get the filled UDISE + DCF Form accurately from the school level.  Must be sent to  

(5).  C.R.C.  Co.  The coordinator went to the private school (non-subsidized), Kendriya Vidyalaya, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Railway School, Sainik School and other Central Government run schools under his jurisdiction and got the hard copy of UDISE + DCF Form filled in the online application by the school with the signature-coin of the school principal.  The details filled in by the school will have to be verified on the spot.  (2).  Block MIS at block level.  The data entry operator has to make data entry of DISE + Form of all government, ashram school, model school, model day school, RMSA school and grant aided school in UDISE + online application.  

(2).  Details of DISE + Form filled in by DISE + Online Application from School Level by Block MIS Data Entry Operator at Block Level Private School (Non-Subsidized), Kendriya Vidyalaya, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Railway School, Sainik School and other Central Government run schools.  Must be verified and verified.  If a school does not make an online entry, it will have to get a hard copy of the school's DISE + Form and make an entry.  (2).  C.R.C.  The coordinator will have to check the filled UDISE + DCF form of 100% of the schools.  


(10).  B.R.C.  The coordinator will have to check the filled UDISE + DCF form of 15% of the schools. 

 (11).  District level as well as block level will have to download the certificate from the UDISE + online application, sign the coins and upload it online.  (12).  In order to get the UDISE + forms of all the schools of secondary and higher secondary level in time, the District Education Officer, AEI and EI will have to plan the way to join this work together.  

(12). All meetings and training programs on UDISE should be organized by the District Education Officer and the District Primary Education Officer together and both the officers should review the work done in this regard from time to time.  (12).  District MIS  Co.O.  And block MIS.  Co.O.  

The details of daily operations regarding UDISE + should be given to the state office.  (12).  For the operation of UDISE + for the year 2020-21, the district level will have to print the DCF form through the UDISE + online application and also take care that the cost does not exceed the approved rate contract of the district panchayat

ડે ટુ ડે આયોજન સત્ર -1 અને સત્ર -2 ડાઉનલોડ કરો (ધોરણ 1 થી 8)

(12).  The cost of all operations related to UDISE + such as print, training etc. will have to be borrowed under the Head of Management in the current year's budget.  All the staff of the entire education should complete the work within the time limit as per the SCHEDULE and also take appropriate disciplinary action against those who show negligence in fulfilling their responsibilities at that level.  

The District Education Officer, the District Primary Education Officer and the Govt.  Information of UDISE + of the entire district is asked to complete the online operation by June 30, 2021.  Enclosure: - UDISE + 2020-21 Step by Step implementation Schedule

Get student UDISE (Child UID) number online yourself, .. in just 1 minute |  Know Student UID


👉 દૈનિક લખવા માટે ઉપયોગી PDF અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

👉 New : દૈનિક નોંધપોથી માટે ડે ટુ ડે ધોરણ 1 થી 8 નું વાર્ષિક આયોજન

આ પણ જુઓ..... 👇👇👇

વિષય વાઇઝ દૈનિક નોંધપોથી આયોજન

પ્રજ્ઞા દૈનિક નોંધ આયોજન

ધોરણ 6 થી 8 અંગ્રેજી દૈનિકનોંધ આયોજન 

ધોરણ 6 થી 8 હિન્દી દૈનિકનોંધ આયોજન 

ધોરણ 6 થી 8 ગણિત-વિજ્ઞાન દૈનિકનોંધ આયોજન 


Sem 2  ( દ્વિતીય સત્ર)  nu Day to Day Aayojan


મહત્વપૂર્ણ લિંક દ્રિતીય સત્ર

ધોરણ-૧-૨નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૩નું daytoday આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ધોરણ -૪નું daytoday આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૫નું daytoday આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૬નું daytoday આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૭નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૮નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક : પ્રથમ સત્ર

દૈનિક નોંધપોથી લખવા ઉપયોગી પ્રથમ સત્ર ની ધોરણ-1થી5 ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-1 થી 8 : 2021

દૈનિક નોંધપોથી લખવા ઉપયોગી પ્રથમ સત્ર ની ધોરણ-૧થી૮ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક : દ્રિતીય સત્ર

ધોરણ-૧-૨નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૩નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૪નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૫નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૬નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૭નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૮નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

💥 ખાસ નોંધ -  આ ફાઇલ મા જે સુધારો કરવામાં આવશે તે નવી ફાઈલ હવે પછી મુકવામાં આવશે 


ધોરણ ૧ અને ૨ આયોજન દ્વિતીય સત્ર 2021-22  

ધોરણ ૩ થી 5 આયોજન દ્વિતીય સત્ર 2021-22  

ધોરણ 6 થી 8 આયોજન  દ્વિતીય સત્ર 2021-22 


NEW DAY TO DAY :: આયોજન ધોરણ 1 થી 8 ડાઉનલોડ કરવા માટે પ્રથમ સત્ર


New : ધોરણ 1 અને 2 પ્રજ્ઞા દૈનિક નોંધપોથી: આયોજન અહીંથી ડાઉનલોડ કરો


New : NEW DAY TO DAY આયોજન ધોરણ 1 થી 8 ડાઉનલોડ કરવા માટે


વાર્ષિક શૈક્ષણિક આયોજન 2020-21 અહીંથી ડાઉનલોડ કરો


Masvar Aayojan Paripatra Date 08/06/20 Download by GCERT