ધોરણ-10 | STD-10

[Read More]

ધોરણ-10 ના વિધ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટેની ઉપયોગી માહિતી અંહી મૂકવામાં આવેલ છે. જે તમારા માટે ઉપયોગી થશે. અંહી આપેલ માહિતીનો તમે ફ્રી માં ઉપયોગ કરી શકો છો, તેમજ તમારી પાસે હોય તેવી અથવા તમે બનાવેલી માહિતી, કોઈ ફાઈલો, પેપર્સ, માટેરીયલ અમને મોકલાવી શકો છો. જે માહિતી તમારા નામ સાથે અંહી શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓના ઉપયોગ માટે મૂકવામાં આવશે...

Thank You

> માસવાર વાર્ષિક આયોજન ધોરણ -10 : અંહી ક્લિક કરો

> ધોરણ 9 થી 12 વાર્ષિક આયોજન : અહીં ક્લિક કરો

👉 પાઠ્ય પુસ્તકો / Textbooks

[Read More]

ધોરણ 1 થી 12