STD - 4 - RDRATHOD
PRINTABLE UNIT TEST TIMETABLE  2019-2020
 EKAM KASOTI TIMETABLE STANDARD WISE

STD - 4

std - 4  prashn patro, ekam kasoti, kavitao, pathy pustako, patrako tatha any upayogi sahity/ mahiti mukavama avel 6.. samayantare mahiti update karva ma avshe... aapna suchano avashy mokalavsho...
➧ STD 4 All Subjects Assistant (Sem 2) : click here

➧  TIME TABLE - class room 

➧ ADHYAYAN  NISHPATTI
➧ paper / ekam kasoti

➧ PARINAM PATRAK : Click here

   TEACHER HANDBOOK : STD 4 SHIXAK AAVRUTTI ➧ STD : 4
➠ Gujarati (sem-1/2) : click here
➠ English : click here
➠ Hindi (sem-2) : click here
➠ Mathematics (sem-1/2) : click here
➠ Paryavaran - Mari Aaspas(sem-2) : click here
➠ Drawing (sem-1/2) : click here
➠ Music (sem-1/2) : click here

➧ STD : 1 TO 8

➠ KARYANUBHAV : click here

➧ STD : 1 TO 5

➠ PHYSICAL EDUCATION (SHARIRIK SHIKSHAN)) : click here

➧ RACHNATMAK MULYANKAN HETUO : STD - 3 TO 8


        STD : 4
     ➠ GUJARATI : (SEM - 1&2) = PDF || EXCEL
     ➠ ENGLISH (SEM - 2) = PDF || EXCEL
     ➠ HINDI (SEM - 2) = PDF || EXCEL
     ➠ MATHS (SEM - 1) = PDF || EXCEL
     ➠ MATHS : (SEM - 2) = PDF || EXCEL
     ➠ PARYAVARAN : (SEM - 1) = PDF || EXCEL
     ➠ PARYAVARAN : (SEM - 2) = PDF || EXCEL

STD 1 TO 8 ALL INFORMATION

                  

                 

                 

                    

ADHYAYAN NISHPATTIO : 1 TO 8 ALL SUBJECTS

KHATAKIYA TAPAS