સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લાકક્ષા અને તાલુકાકક્ષાએ 11 માસ માટે કરાર આધારિત જગ્યાઓના કરાર બાબત (Matter of agreement of contract based posts for 11 months at district level and taluka level under overall education)

SSA Contract Base Based Recruitment 2020-21 for various post

Details:

Post Name: Assistant District Coordinator, Quality Education and Monitoring (Teachers Training)

 •  Monthly fixed remuneration: Rs.  16,500 / -
 •  Number of vacancies: 04
 Post Name: Assistant District Coordinator: Girls Education (Application only for women candidates)
 •  Monthly fixed remuneration: Rs.  16,500 / -
 •  Number of vacancies: 04
 Post Name: District Accounting Officer
 •  Monthly fixed remuneration: Rs.  16,500 / -
 •  Number of vacancies: 02
 Post Name: Assistant District Coordinator: MIS
 •  Monthly fixed remuneration: Rs.  16,500 / -
 •  Number of vacancies: 04
 Post Name: Resource Person - Alternative Schooling (RP-AS)
 •  Monthly fixed remuneration: Rs.  14,000
 •  Number of vacancies: Future vacancies
 Post Name: IED Coordinator
 •  Monthly fixed remuneration: Rs.  14,000
 •  Number of vacancies: Future vacancies
 Post Name: Block MIS Coordinator (Taluka Level)
 •  Monthly fixed remuneration: Rs.  12,000
 •  Number of vacancies: 17

On-line applications are invited from candidates with suitable qualifications and sufficient experience to prepare a selection list for the above posts at the district and taluka level in the state of Gujarat under the entire education.

 Only applications of women candidates for the post of No. 2 will be considered valid.

 The age limit of the candidate for all the above posts will be up to 35 years on the last date of online application.

 The candidate has to go to the online application website http://www.ssagujarat.org and click on Recruitment.

 Before applying, the candidate should read the instructions / guidelines regarding the required qualifications, age limit, experience, type of appointment and remuneration for the above posts posted on the website.

 No application will be accepted in person, by post or courier at State Project Office and District Project Office.  In addition, such applications will not be considered valid.

 The candidate should be present in person for verification of the certificates along with a print out of the on-line application along with a photocopy of the required certificates, passport size photographs as well as original certificates for verification.

 On-line application date: 26-11-2020 (starting at 14:00 hours) State Project Director Last date for online application: 05-12-2020 (until 23:59 hours)

 Gujarat School Education Council, State Project Office, Comprehensive Education, Information / 1333 / 20-21 Sector-10, Gandhinagar

💥 શિક્ષક ભરતી મેરીટ લીસ્ટ જાહેર

SSA દ્વારા સ્કૂલ ઓફ એકસીલન્સ શાળાઓમાં 11 માસના કરાર આધારિત શિક્ષક ભરતી ધોરણ 6 થી 8 ભાષા, ગણિત વિજ્ઞાન, અને સામાજિક વિજ્ઞાન નું મેરીટ લીસ્ટ જાહેર.

👉 મેરીટ લિસ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો.

SSA દ્વારા સ્કૂલ ઓફ એક્સિલેન્સ શાળાઓમાં કરાર આધારિત શિક્ષક ભરતીનું સંભવિત મેરીટ લિસ્ટ:SSA Contract Base Based Recruitment for various post 2020-21

ADVERTISEMENT

OFFICIAL NOTIFICATION

APPLY ONLINE