કોરોનામાં અવસાન પામેલ વ્યક્તિના પરિવારને 50,000 સહાય બાબત | Corona Sahay Yojana Gujarat

કોરોનામાં અવસાન પામેલ વ્યક્તિ કે કર્મચારીના પરિવારને 50,000 સહાય બાબત | Corona Sahay Yojana Gujarat

The Gujarat government has announced Rs 50,000 for the families of those Died by covid

Gujarat Health Minister Hrishikesh Patel said that Rs. State Committees will be formed at the district level to provide compensation of Rs.


કોરોના સહાય અરજી ફોર્મતારીખ 8/12/2021 ના દિવસે આવેલ કોરોના કેસ અપડેટ

APPLY ONLINE FOR COVID-19 સહાય

કોરોના સહાય 50000 ફોર્મ : ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

📍 ૧૦ દિવસમાં સહાય ચૂકવવા બાબત

કોવિડ સહાય ફોર્મ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

👉 Official Circular

👉 VTV News Report

કોરોના થી મૃત્યુ પામેલ ને 50000 વળતર બાબતે તા 20/11/2021 નો પરિપત્ર

💥 કોરોના સહાય માટે ઓનલાઇન અરજી

🗣️ કોવિડ-૧૯ માં મૃત્યુ થયેલ વ્યકિતના વારસદારને ઘરે બેઠા સહાય મેળવવા ગુજરાત રાજ્ય ના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા લોન્ચ કરેલ મોબાઈલ ફ્રેન્ડલી એપ્લિકેશન માં અરજી કરવાની  માહિતી અને લિંક


👏 આ અરજીઓ ઓનલાઇન આજે શરૂ કરવામાં આવી છે .. દરેક સમાજના ગ્રુપમાં શેર કરવા વિનંતી..

કોરોના મૃત્યુ સહાય કેવીરીતે મળશે ?


50,000 રૂપિયા કોરોના મૃત્યુ સહાય યોજના ગુજરાત


નોંધ - 

   કોવિડ-૧૯ ના કારણે મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિના વારસદારોને SDRF માંથી સહાય મેળવવાના ફોર્મ જિલ્લાના જે-તે તાલુકાની મામલતદાર કચેરીમાંથી મેળવી લેવા

➜ કોવિડ-૧૯ (કોરોના) ના કારણે મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિના વારસદારોને ગુજરાત સરકારશ્રીની જોગવાઇઓ મુજબ SDRF માંથી સહાય મેળવવા બાબતના ફૉર્મ જિલ્લાના જે-તે તાલુકાની મામલતદાર કચેરીમાંથી મેળવવાના રહેશે. તેમજ જરૂરી વિગતો તેમજ આધાર/પુરાવા સાથેના ફૉર્મ સબંધિત મામલતદારશ્રીની કચેરીએ જમા કરવવાના રહેશે. ઉક્ત કામગીરી જાહેર રજાના દિવસો સિવાયના દિવસોમાં, કચેરી સમય દરમિયાન ચાલુ રહેશે, જેની નોંધ લેશો.


Gujarat Health Minister Hrishikesh Patel said in the state assembly here on Tuesday that committees would be formed at the district level to pay compensation of Rs 50,000 to the families of those who died due to covid-19.


The minister's statement came after the Opposition Congress raised the issue of deaths due to epidemics in the state.


Gujarat government will give Rs 50,000 to the families of those who died of corona

Gujarat government will give Rs 50,000 to the families of those who died due to corona. Government will give 50000 rupees to the families of those who died of Corona: 

Gujarat Health Minister Hrishikesh Patel said that state committees will be formed at the district level to give compensation of 50-50 thousand rupees to the families of those who died. COVID-19.


મુખ્યમંત્રી બાળસેવા યોજના


The Congress claimed that more than three lakh people had died due to the epidemic in Gujarat, while the official figure given by Patel was 10,082.


According to a letter from the Union Home Ministry, the state government has decided to provide financial assistance of Rs 50,000 to the relatives of those who died due to COVID-19.


The health minister told the House, "The state government will provide the compensation as per the guidelines of the Center. Committees will be formed at the district level to distribute the compensation."


Patel said that the death rate due to Kovid-19 in India was lower than other countries, while in Gujarat it was lower than other states due to effective management of the epidemic.


Mukhya mantri Bal Seva Yojana


Congress members came to the House well on the issue of handling the epidemic by the BJP government and they were suspended for a while.


The Opposition, in a press note issued earlier in the day, said that in response to questions from its members in the Legislative Assembly, the state government had said that only 3,864 people had died due to the epidemic in Gujarat.


But the health minister said in a statement that members of Congress did not seek information about deaths in municipal areas. "The death toll from the corona virus in the state is 10,082," he said.


Now there is news of some relief for the families of those who died of Corona, that Corona has created an uproar in the country, in Corona, the Central Government has announced to provide financial help to the families who lost their loved ones and relatives. The process of filling the form for this assistance will start from November 15.


કોરના મૃત્યુ સહાય પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરો

કમિટી પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરો


કોરના સહાય યોજના


 COVID-19 Antargat corona thi Sankramit Thayel Mukhya Shikshak / Shixak / Vidhyasahayak Shikshako ni Raja Babat Ahmedabad Jilla no Paripatra

Infected corona under Kovid-19.  Matter of leave of teacher / teaching assistant.

 Letter from the Director of Education Novel Corona Wire (COVID - 19) which has been declared a global epidemic.

 As per the reference, Deputy Director of Education, Gujarat  A letter to Gandhinagar 20 has been submitted to the Government regarding the absence of duty on any teacher in case of coronary infection or any member of his family being "home quarantined" at the time of coronary heart disease, but no clear notification has been issued.


Significantly, the Supreme Court has asked to give 50 thousand rupees as compensation to the families of the citizens who died of Corona. In this, the certificate of the citizen who died of corona has been made mandatory. A detailed proposal has been issued by the Health Department in this regard.


Approving the assistance, the top court said that the financial assistance would be different from other welfare schemes which would be provided from the state's disaster management fund and would be available within 30 days to the families of the victims of Corona's claim.


કોરોના મૃત્યુ સહાય યોજના ફોર્મ ડાઉનલોડ pdf


 Thus, on this occasion, any headmaster / teacher of your taluka will have to approve 21 medical cases in this regard.  And in case of education assistant, deduction will have to be made.  Whenever a decision is taken in this regard from Sakka Shri, action will be taken as per Rachna which you will take note of.

 In addition, any letter or petition coming to your taluka for such a visit will have to be disposed of from your level.

 This procedure will also be followed for the letter sent earlier in this regard.

The Free and Compulsory Education Act 2009 has been implemented by the State Government since 2012. The Act provides for the provision of Head Teacher (HTAT) in primary schools. District / town education committee in the primary schools of Std. If the number of students is more or less, then the head teacher (HTAT) has to be approved

District Panchayat Education Committee / Town Education Committees from all the District / Town Education Committees for allotment of District / Municipal Council of Head Teacher Establishment against the head teachers as per the provisions of the Act. Details of the Head Teachers available by calculating the number of students enrolled as on 31st / 08/2019 were obtained by letter of reference - 2. Regarding the information submitted by you, for the District / Town Education Committee for the year 2019-20 as follows: In the case of 31/08/2013, all major teacher posts are approved in accordance with the allotment as given in column-1 against the name of that district / town.


મુખ્યમંત્રી બાળસેવા યોજના ફોર્મ ડાઉનલોડ pdf


Terms:

(I) Each district. In the case of 31/08/2019, allotment will be made to the Taluka Education Inspector by allotting the Talukbar of the approved Head Teacher Establishment and the order of the Head Teacher Establishment sanctioned against the Head Teacher who is eligible to meet that school-wise.

(2) Head teachers approved by the state government (HTAT places have been allotted school-wise list to the respective district / town education committees by this office since 2012. All those listings have to be counted.

(3) The District / Town Education Committees. The total number of vacancies is increased from 31/08/2019 to 592 for District Education Committee and 517 for the Town Education Committee. The concerned district / town education committee will have to cancel these additional places as soon as they are vacant or for other reasons. No new appointment can be made at such a place.

(4) Education Department The change of rules for the Head Teacher (HTAT) has been made with the resolution of 9/3/6, so that all subsequent changes have to be taken into account.

(5) For the purpose of correspondence with the State Government and for all purposes. In the case of 31/08/2019 the Head Teacher will have to be considered as above.

(6) The Head Teacher sanctioned by this order will continue until the office is reallocated or the allotted places returned

COVID-19 Antargat Sankramit Thayel Shikshako ni Raja Babat Paripatra

Download Paripatra


A committee has been constituted by the Gujarat government to issue certificates to the families of those who died of corona. After examining various issues by this committee, the patient will be certified whether the death is due to corona or not, the certificate for corona assistance should contain the cause of death in corona and the certificate will be issued only after verification Will know whether the death has happened due to corona. Corona or not.


The Central Government has announced financial assistance to provide some relief to the families of those who died in Corona, while the livelihood of the families in Corona has been lost, the process of filling the form for assistance will now start from November 15 after the approval of the Supreme Court. Instructions of the Center to provide assistance to the families of those who died of Corona.


News Source and Credits: https://www.vtvgujaati.com/news-details/the-central-govt-announced-financial-help-for-families-those-who-died-from-corona

Previous Post Next Post