DIP PRAGATYA SHLOK MP3 : USEFUL FOR ALL PROGRAMS, SCHOOL, COLLAGE & FUNCTIONS - RDRATHOD

Current Live Now

TeleGram

21 Jan 2019

DIP PRAGATYA SHLOK MP3 : USEFUL FOR ALL PROGRAMS, SCHOOL, COLLAGE & FUNCTIONS

·   0

DIP PRAGATYA SHLOK :
All Schools Programs, Collages Programs And All Other Public programs

Shubham Kurutvam Kalyanam
Arogyam Dhan Sampadah... (2)
Shatru Budhdhi Vinashay
Dipa jyotir Namostute... (2)
                                          .... Shubham Kurutvam
Dipajyoti Parabrahmah
DipJyoti janardanah... (2)
Dipo haratu me papam
sandhya dip namo stute.. (2)
                                          .... Shubham Kurutvam
O Dip brahma Rupasvah
Jyotisham prabhu ravyayah... (2)
Arogyam dehi mudraxah
Adhiv swachami deisada.. (2)
                                          .... Shubham Kurutvam
Naverastam samarabhyam
Yavat Suryodayo bhavet... (2)
Yasya drishtet gruhe dipah
Tasya Nasti Daridrata..
                                          .... Shubham Kurutvam

➧ DOWNLOAD DIP PRAGATYA SHLOK MP3 : CLICK HERE

Subscribe to this Blog via Email :

STD 1 TO 8 ALL INFORMATION


                  

                 

                 

                   

ADHYAYAN NISHPATTIO : 1 TO 8 ALL SUBJECTS

KHATAKIYA TAPAS