SATAT GER HAJAR RAHETA SHIKSHAKO NI MAHITI MOKALVA BABAT LETTER, DATE- 16.04.2019

SATAT GER HAJAR RAHETA SHIKSHAKO NI MAHITI MOKALVA BABAT LETTER, DATE- 16.04.2019

SATAT GER HAJAR RAHETA SHIKSHAKO NI MAHITI MOKALVA BABAT LETTER


Primary Schoolo Ma Satat 2 mahina thi Ger Hajar Raheta Shixakoni Mahiti Tatkalik Mokli Apva Babat Gandhinagar Prathmik Shixan Niyamak Shree no lertter, darek School Ma Satat 2 mas thi gher hajar raheta hoy teva shikshakoni mahiti tatkalik mokli apvani raheshe.. vadhu vigat mate juo niche apeli link mathi letter