મોટા પ્રમાણમાં લોકો પેશાબ સંબંધી બિમારીઓથી પીડાતા હોય છે તેનાં લક્ષણો અને સારવાર શું છે જાણો

🌿 હેલ્થ જાણકારી

💥 👫 ભારતમાં દર 10 માંથી 5 મહિલાઓ અને 4 પુરુષ યુરિન (પેશાબ) ઇન્ફેક્શનનો ભોગ બન્યા

મોટા પ્રમાણમાં લોકો પેશાબ સંબંધી  બિમારીઓથી પીડાતા હોય છે

તેનાં લક્ષણો અને સારવાર શું છે જાણો
____________________________

Suffer from urinary tract infection, find out it's symptoms and treatment


5 Out Of 10 Women And 4 Men In India Suffer From Urinary Tract Infection, Find Out Its Symptoms And Treatment
Be careful if you also have a urinary tract infection. It is possible that you do not know about it, but this infection is very dangerous. Recently the Indian Health Journal conducted a study on it. It found that 150 million cases of urinary tract infection (UTI) occur in the world every year.

Image Source- Divya Bhaskar News

People around the world are facing an economic burden of Rs 45,000 crore due to this infection. About 40 percent of the world's population are women and 12 percent of men are infected at least once in their lives. In India, 5 out of 10 women and 3 men suffer from urinary tract infections.

What Is A Urinary Tract Infection?

Many parts of the urinary system, including the urinary tract, are damaged

According to Dr. Shikha Pandey, a cardiologist in Lucknow, a urinary tract infection is in fact an infection of the urinary system. It damages many parts of the urinary system, including the urinary tract. Irregular daily routine, eating and drinking is the biggest reason.

Inflammation occurs when a person with a urinary tract infection passes urine. It can also cause serious illness like prostate cancer if not treated at the right time.

The big reason this infection is growing in the world is that people don’t know about it. People don't even talk about it and there is a lack of awareness.


5 Symptoms Of Urinary Tract Infection-

1- Frequent urination- This is the most common symptom of urinary tract infection, in which a person needs to go to the bathroom frequently. Usually people don't take this seriously, but this negligence can increase the transition.

2- Inflammation while passing urine: After this infection, there is an injury in the urinary tract, although this injury is minor but it causes inflammation. If you feel this way, contact your doctor without delay


3. Bleeding in the urine: Often many people get blood in the urine due to a urinary tract infection. This happens when the wound in the urinary tract becomes large. Excessive damage to the urinary system is also a cause of bleeding. According to experts, negligence at this stage can be overwhelming going forward

4. Pain in the lower abdomen: Often there is constant pain in the lower abdomen due to damage to the urinary system. Such individuals should consult a doctor immediately.


5. Pelvic pain in women: If a woman has pelvic pain, it may be due to a urinary infection. Women should not ignore this.

Nutrient Deficiency Is A Major Cause Of Urinary Tract Infections

Dietitian and fitness expert Dr. Bhopal. Infected food and vitamin deficiency are the main causes of urinary tract infections, said Nidhi Pandey. Immunity is weakened due to lack of nutrients like vitamin B. Because of this the body cannot fight the bacteria that spread the infection and it causes a urinary tract infection.

Taking Too Many Antibiotics Weakens The Immune System

Dr. Shikha and Dr. "Most people take antibiotics if they have a urinary tract infection," Nidhi said. Stop taking antibiotics when they are getting better. Most people ignore proper treatment. Frequent antibiotics help the bacteria to survive, as well as weaken the immune system. It causes recurrent urinary tract infections.

અહીંથી વાંચો સંપુર્ણ ગુજરાતી રીપોર્ટ

Don't Let The Body Become Too Dehydrated

If your body is constantly dehydrated, it means you are drinking less water. Urine changes color due to dehydration. Dr. Shikha said, the more dehydrated the body, the more yellow the color of the urine will be. Excessive dehydration can lead to urinary tract infections. Therefore, at least 4 to 5 liters of water should be drunk in 24 hours.