ગણિત-વિજ્ઞાન-પર્યાવરણ પ્રદર્શન 2023 | Science Fair Exhibition / Ganit Vigyan Pradarshan 2023

વિષય : વિજ્ઞાન , ગણિત અને પર્યાવરણ પ્રદર્શન બાબત...

     સવિનય ઉપરોકત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે NCERT , New Delhi તરફથી મળેલ સુચના અન્વયે આ વર્ષે પણ વિજ્ઞાન , ગણિત અને પર્યાવરણ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવાનું થાય છે . આ સંદર્ભે NCERT , New Delhi તરફથી મુખ્ય વિષય અને પેટા વિષયના નામ મળેલ છે . જે આપને આ સાથે જણાવવામાં આવે છે. 

ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન (બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન) માર્ગદર્શિકા (Guideline) 2023મોડેલ્સ તૈયાર કરવા માટેની વિગતવાર માર્ગદર્શિકા અને આયોજન અંગે હવે પછી જાણ કરવામાં આવશે . 

આ વિષયો અંગેની જાણ આપની કક્ષાએથી ડીઇઓશ્રી અને ડીપીઇઓશ્રી મારફત તમામ શાળાઓને કરવા જરૂરી કાર્યવાહી કરશો . જીવન શિક્ષણ અને માધ્યમિક શિક્ષક પરીક્ષણ અંકમાં પણ આ વિષયો અંગેની વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવશે . આપના ડાયટની વેબસાઇટ પર આ માહિતી મુકવા અને તે અંગેની જાણ તમામને થાય તે રીતે આયોજન કરવા વિનંતી . 

ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન પરિપત્ર 2023

.

ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન પત્રકો Excel File અને pdf 2023Main Theme 

- ટેકનોલોજી અને રમકડાં ( Technology and Toys ) 

Sub Theme - 

1. ઇકો ફ્રેન્ડલી સામગ્રી ( Eco friendly Material ) 

2. સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતા ( Health and Cleanliness ) 

3. સોફ્ટવેર અને એપ્સ ( Software and Apps ) 

4. પરિવહન ( Transport ) 

5 - A પર્યાવરણ અને જલવાયુ પરિવર્તન ( Environmental and Climate Changes ) 

5- B ગાણિતીક નમૂનાઓ ( Mathematical Modelling ) 

Topic for one day seminar 

- ભારતીય વિજ્ઞાન શિક્ષણની સંસ્થાઓ ( Scientific Academic institute of India )Science Fair Model Project Nirman Margdarshika

Science model nirman kevi rite karvu ?
Science project mate no Subject pasandagi kevi rite karvi ?

Science project help 

Aa tamam babato aa science fair margdarshika ma apva ma avel che. Je tame nicheni link parthi Download kari shako chho

● માર્ગદર્શિકા-૧ (સૂચિત) : ડાઉનલોડ
● માર્ગદર્શિકા-૨ : ડાઉનલોડ

Science Fair Model Booklet

District - In Kutch, the 46th Science Exhibition (Science Fair) of has been organized.  The best practice and preparation of the science fair with all the school and students will be very useful.

Download model of Science Fair

● પ્રાથમિક વિભાગ : ડાઉનલોડ
● માધ્યમિક વિભાગ : ડાઉનલોડ

ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન પ્રમાણપત્ર pdf 2023


Science Fair - Mother's Information ... Useful Forms - School Fellow - CRC-BRC Friend Click Here

  Teacher area unit is a great source of information, enrichment and knowledge from which any person can benefit for life.  They serve as an important light weight in everyone’s life as they help students build ways within their lives.  They are God premature individuals in everyone’s life who lead the USA to success with no stinginess.  Indeed, we are able to judge them as the creators of the shining path for our nation through education.

  The teacher plays a vital role in the field of education. WHO teaches the students very well to become a person of excellent morals and behavior.  They excel academically and constantly encourage students to strive for excellence in life.  They equip students with a variety of information, skills and positive attitudes so that students do not experience getting lost and moving.  They help students make specific requests about their learning goals through clear vision and concepts.  A person cannot develop mentally, socially and intellectually without being an educator in life.

  The teacher can be a soul who takes on the important responsibility of shaping the lives of young people and sensitive youth.  They get great feeling, pride and true joy in their life by teaching their students on the right path.  They do not discriminate between sensible or dangerous students but instead they constantly try and bring dangerous students on the right path through their various efforts. 

 A decent teacher is a person who has spent his entire life in imparting quality education to his students.  They force all scholars to try their best.  They still make a terribly interesting learning method as an innovator.  Scholars do their best to bring all scholars on the right path by fully motivating them to study.  Wise educators leave a wise impression on their students.
Previous Post Next Post

TEACHERS