વર્ષ 2023 માટે ધોરણ 3 થી 8 ના તમામ વિષયની નમૂનાની પ્રશ્નબેંક (મોડેલ પેપર) by GCERT

2023 માટે મોડેલ પેપર


નમૂનાની પ્રશ્નબૅંકOrganize and get reminders of your class schedule, homework, studying and exams.

My Study Life is a well-loved cross-platform planner for students, teachers and lecturers designed to make your study life easier to manage. My Study Life allows you to store your classes, homework and exams in the cloud making it available on any device, wherever you are. MyStudyLife is perfect for parents having to cope with home schooling and home study. It's frequently recommended to students by teachers all around the world.

Unlike a paper planner or school diary, My Study Life integrates all areas of your academic life - see when assignments, projects and homework are due (and overdue!) for classes, easily tell which classes might conflict with your exams and even add revision tasks for a specific exam - all in a free, easy to use application. My Study Life is optimized to work for your school life right from the start with support for week and day rotation schedules. Add your classes and view them in a beautiful, instantly identifiable, familiar week view.

My Study Life seamlessly syncs your data between devices, allowing you to use the app even when offline. You can add a task on the move from your phone or tablet and it will be instantly available on the web app.

With My Study Life you can...
Track your tasks - homework, assignments, reminders and revision. Store your tasks with ease in the cloud, accessible anywhere.
Store exams - keep those all important exams alongside your classes and revision tasks.
Manage your classes - your paper planner, turbocharged. Supporting day and week rotation timetables, advanced academic year/term support and integration into tasks you’ll wonder how you ever lived without it.
Get notified - reminders for unfinished tasks, upcoming exams and classes before they even start.

Previous Post Next Post