શૈક્ષણિક કેલેન્ડર, વર્ષ 2022-2023 | Academic Calendar by GSEB

20 April 2020 thi sharu thata nava Shaixanik varsh nu vacation ane rajao sathe nu calendar | A calendar with a new academic year vacation and holidays beginning April 20. nava shaixanik Education year 2020 ni sharuat 20 April thi karva ni hoi tena matenu potential aayojan pan GCERT dvara aapva ma aavyu chhe. vadhu mahiti mate niche ni vigato juo.

The program has been launched to check the improvement of the social and economic status of these two districts.

The Gujarat State School Textbook Board, Gandhinagar, has organized the program to ensure that the value-added textbooks are readily available to all the standard 1 to 8 self-reliant schools in your state.  For this, District Distributors have been appointed in all the districts of the state.

Paripatra on the evaluation of teaching practitioners.  The "Transformation of Aspirational Districts Program" is implemented by the Policy Commission.  The program has been implemented in Narmada and Dahod districts of Gujarat under two districts of Gujarat.

In which the children of these two districts have to do very well on the basis of their results and the progress of our state is given in the effort to get the best out of your level and give the necessary instruction in your district.

 In these two districts, a video conference will also be held from the office of the Principal of the district, DEOshree, DPCshree and TPEOshri and all BRCs under the above reference.

20 April 2020 thi sharu thata nava Shaixanik varsh nu vacation ane rajao sathe nu calendar

Download
Previous Post Next Post