➡️ ધોરણ 12 નું રિઝલ્ટ - 2022 અહીંથી જુઓ 👈

GSQAC School Accreditation Antargat SI Monitoring School nu List Mokli Aapva Babat GCERT no Letter

વોટ્સેપ ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો

School Inspector (SI) Monitoring School List 2021 (સ્કુલ ઇન્સપેક્ટર (SI) દ્વારા મૂલ્યાંકન માટે શાળાઓનું લિસ્ટ) GSQAC School Accreditation Antargat School Nu Mokli Aapva Babat GCERT no Letter

Reference to send the list of schools of school accreditation: From the letter of the Office of the Director of Primary Education

School Inspector (SI) Accreditation School List 2021

School Accreditation / 20-21 / 6192-6244 Regarding the above subject and reference, to state that the process of accreditation will start from 02/2/2021 in the schools of the state.

The school must be full-time (10:30 to 5:00) on the day the accreditation process takes place.  Attached is the district wise list of schools which are to be accredited by the School Inspectors (SI).

The schools as per this list are visited by the school inspector on 2/2/2021.  If the school inspector cannot visit the school due to an accidental reason or because he / she is engaged in electioneering, he / she will inform the school in advance.

List of schools to be accredited on 2/2/2021

"Dekho Apna Desh" ni Theme Par Webinar Shreni nu Aayojan Karva Babat Niyamak Sir no letter

The series of webinars on the theme of 'Dekho Apna Desh' is to be organized according to the above topic and context.

 Minister of State for Tourism and Culture, Government of India, New Delhi, Ta.  According to the letter dated 11/11/2020, a series of webinars has been organized by the Ministry of Culture on the theme 'Look at your country' under the History and Culture of India.

 Pursuant to which students of all schools in the state have been asked to participate in the main labyrinths.

 So all the primary schools under your jurisdiction are instructed to give necessary instructions in this regard.

GSQAC School Accreditation Antargat School nu List Mokli Aapva  babat GCERT no Letter

Download Letter

GSQAC School Accreditation Form For School Inspector (SI) Mulyankan & Monitoring 

સ્કુલ ઇન્સપેક્ટર (SI) મૂલ્યાંકન પત્રક
▪️ શાળા મુલાકાત દરમિયાન કઇ બાબતો ચેક કરવામાં આવશે.. ?  તે મૂલ્યાંકન પત્રક ડાઉનલોડ કરો..

Regarding the instruction of Hon'ble Secretary (Primary and M.Sc.) to keep 100% teachers present in the school concerned on the day of school accreditation.  Is, it is to be visited by schools.

 GCERT provides information on which school will be visited on which day.  All of you will be given in advance by Gandhinagar.

 Accordingly, instruction is given to all the schools immediately to ensure that 100% of the staff of the school is present on the day of the school accreditation visit.

Government of India Ministry of Education Department of School Education & Literacy (IS-4 Section) 

Shastri Bhawan, New Delhi-110001 Dated: 28/01/2021 To The Additional Chief Secretary/Principal Secretary / Secretary (Education), States and UTS 

Subject: Webinar on Indigenous Sports of India- Desh ki Mitti, Desh Ke Khel-reg. 

Sir/Madam Fit India Mission has planned a webinar on Indigenous Sports of India "Desh ki Mitti, Desh Ke Khel" on 29th January 2021 at 5 PM as part of Republic Day celebration 2021. The idea is to encourage youth towards fitness and sports in their lifestyle. 

Young population in the age group 8-16 will be on focus. The webinar will have a panel discussion involving 4-5 celebrities/ sports personalities who will talk about their favourite indigenous games and how it helps in staying fit and active. The webinar will also, include a few snippets of the games being discussed. 2. The webinar will be streamed on the official FIT INDIA YouTube Channel. 

School Accreditation na Divase 100 % Shikshako ni Hajri Babat Niyamak shree no Paripatra

● સ્કુલ ઇન્સપેક્ટર દ્વારા શાળા મુલાકાત અંતર્ગત મુલ્યાંકન માટેનું ફોર્મ 👉 Download

Today I have to tell you that, just like you, I am a Class 3 employee selected in the Gujarat Government's recruitment for 2012 and working in the Gujarat Government.  And just like you, I am a CPF employee of the Government of India in accordance with the rules of provident fund and pension.  (N.P.S.) benefits are available.

 Recently, a message has been circulating on WhatsApp.  In which PIL filed by a retired ISRO scientist.  The news about the newspaper was a slip of the news.  Seeing that, I wondered if the reality would be the same.  Have to enter.  In the same WhatsApp, the Chhattisgarh High Court recently ruled in favor of the CPF.  A landmark judgment has been announced for the conversion of employees into GPF, a copy of which has been circulated.  This judgment is not normal.

 Let me also tell you that according to a friend like you, there are four states in India, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and Chhattisgarh, where CPF  GPF has been discontinued. The disadvantages of CPF employees as compared to GPF employees have been shown in a separate table.

Note the details below

what difference between gpf and cpf
what is difference between gpf and cpf 
difference between gpf and cpf in india 
difference between gpf and cpf in hindi
cpf scheme for government employees 
contributory provident fund 
contribution of gpf account

Considering the above mentioned differences and the information showing the discrepancies in them, GPF  CPF compared to employee.  How horribly miserable the life of an employee remains.  With this I am giving a living example of my personal affection.  He retired from the semi-government account after serving from 1977 to 2007.

 He received a total of one million rupees from his job deduction, interest on the deduction, graduation and additional graduation (1/3), out of which he got three children, one son's higher education (the other two children got higher education, home).  Expenses like this are met.

 In addition, when he retired, he was paid Rs.  5800 pension which is currently 24,600 in the last month of 2018.  And from time to time they will get additional increase for the rest of their lives.  And after his death, his wife will continue to benefit from it.

Let me give you another example.  An employee friend joined GPF in 2003.  Enters from the scheme.  And another employee friend joined the CPF in 2006.  Enters from the scheme.

 If due to accidental reasons both the persons use their funds before retirement.  He no longer has any amount due at retirement.  In that case, the first friend will be able to live a decent life as it is a pensionable job while it is difficult to say the same about the second friend.  Also if the GPF for accidental reasons.  If the employee dies in the current job, his family gets a pension, while if the CPF.  What if the employee dies in the line of duty?  (I have only recently learned that a certain amount is receivable, but how long will that amount last? And then ..?  It is a matter of how the retirement life of the GPF employee as well as the CPF employee will be spent.

 In addition, there will be a strong basis of pension for subsistence.  When the CPF.  Employees have to deal with contingencies but also their livelihood.  In these circumstances, a question arises as to whether the CPF, after devoting its invaluable three decades of its life to the government, has done its duty with complete fidelity and sincerity.  What is the employee getting?  Is Jeff, 60, a CPF member?  Will the employee go elsewhere to find a job, stand as a security guard or beg at a signal?  The question of how to survive without coming and old age will be complicated, if you think once.  Given the current situation, even thinking of a life without a pension is daunting.

 The reason I tell you this is that CPF.  And GPF is not what you get at retirement but what you don't get after retirement.  GPF  Employees continue to receive medical services for life while CPF  Employees stop getting those services.

 In addition to the GPF.  The government fulfills the responsibilities of post-retirement pension etc. of the employees while CPF.  Whose door will the employee knock on for pension or other matters after retirement?  And the pension that is to be received is hardly to be had.  Besides, the basic question of subsistence is there.  If you manually check your details on the NPS Pension Calculator, you will get more information.

 It is also worth noting that at a time when India is on the path of progress and on the heels of other developed countries in every field, like other countries, unemployment allowance, free education, free medical care, old age pension, adequate housing.  Not only is the facility being provided but the pension which was being received in the form of GPF has also been taken away.

 According to a friend like Tara, CPF in states like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and Chhattisgarh.  Turn off GPF again.  If it has been started, then he must have calculated something, right?  Haven't you seen the benefits you see in CPF?

★ જિલ્લા વાઇજ શાળાઓની યાદી

Post a Comment

© RDRATHOD.IN. All rights reserved. Distributed by Pixabin