ધોરણ 6 માં 20 થી વધુ સંખ્યા હોય ત્યાં ધોરણ 7,8 ના વર્ગો શરૂ કરવા બાબત - કચ્છ જિલ્લાનો લેટર. 04/05/2021

Matter of starting classes of standard 7,8 where there are more than 20 numbers in standard 6 - Letter of Kutch district.  Date-04/05/2021

District Panchayat Office, Education Branch, Kutch - Bhuj.  Dt. 05/06/2071 Reading: - (1) Education Department, Gandhinagar Resolution No. PRE / 112013/2103/4 / (Part-1) Dt.  9/10/2050 Office Order As per the resolution of the Education Department, Gandhinagar

with the above reading (1), out of the schools which are running Std.  Classes have to be started. Also, in a school which has a total number of students in Std. 6 and 8, a class of Std. 9 has to be started so that classes are ordered to be started as per the above instructions.

After checking from the level, you will immediately send the information along with the school wise number of students of the classes started in Std. 9 and 8. This order will have to be implemented from the next session only.

Previous Post Next Post