પુનઃ કસોટી | Punah Kasoti Paper | Download Punah Ekam Kasoti Papers For Std 3,4,5,6,7,8

પુનઃ કસોટી પેપર | Punah Kasoti Paper | Download Punah Ekam Kasoti Papers Std 3,4,5,6,7,8 For Primary School


પુનઃ કસોટી | Punah Kasoti Paper | Download Punah Ekam Kasoti Papers For Std 3,4,5,6,7,8


Features Available With Flipkart Credit Card, Unlimited Cashback

The country's largest e-commerce company Flipkart is going to launch its own credit cards with Axis Bank and Mastercard. The new credit card from Flipkart offers unlimited cashback along with 5% cashback on online and offline purchases. In addition, customers will get many facilities. Some customers will get this facility in July and in near future it will be started for other customers as well.

New Delhi: Country's largest e-commerce company Flipkart is all set to launch its own credit card with Axis Bank and Mastercard. The new credit card from Flipkart offers unlimited cashback along with 5% cashback on online and offline purchases. In addition, customers will get many facilities. Some customers will get this feature in July and it will be rolled out for other customers in the near future.

 'Mahasel' on Amazon, getting huge discounts on thousands of products

According to Flipkart, customers will have to pay a registration charge of Rs 500 for the new card. Charges will be waived on purchases of Rs 2 lakh per annum. So every month customers will get cashback auto credit in statement. Customers purchasing goods from the company's co-brand merchants Flipkart, Myntra and 2GUD will get 5 percent cashback through Flipkart-Axis Bank credit card.

Harley Davidson's first e-bike launched, free charging for two years

Flipkart and Axis Bank have also partnered with third party merchants. Like MakeMyTrip, Uber, PVR, UrbanClap and CureFit. Customers who buy goods from this merchant will get 4% cashback. At the same time, cardholders making purchases from all other merchants will get 1.5% unlimited cashback.

Xiaomi is bringing Mi A3 and A3 Lite, know its great features

More benefits will be available under welcome benefit

Under the Flipkart-Axis Bank Credit Card welcome benefit, customers will get Rs 3,000 on purchases from co-branded merchants and third party platforms. Also, customers across the country will get up to 20 percent discount and 1.5 percent cashback. Not only this, customers will also get a discount of 1 percent or Rs 500 on fuel surcharge every month.

👁️‍🗨️ તારીખ 4 માર્ચ 2022ની પુનઃ કસોટી ડાઉનલોડ કરો 

👇👇👇

ધોરણ -4 અંગ્રેજી:-Download
ધોરણ -5 ગણિત:-Download
ધોરણ -6 હિન્દી:-Download
ધોરણ -7 ગુજરાતી:-Download
ધોરણ -8 વિજ્ઞાન:-Download

 

તારીખ : 25-02-2022 

ધોરણ:-3 પર્યાવરણ વિષયની પુન: એકમ કસોટી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ:-4 ગુજરાતી વિષયની પુન: એકમ કસોટી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ:-5 અંગ્રેજી વિષયની પુન: એકમ કસોટી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ:-7 હિન્દી વિષયની પુન: એકમ કસોટી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ:-8 ગુજરાતી વિષયની પુન: એકમ કસોટી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.
🔥  👇👇👇 એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર 17 ડિસેમ્બર 2021
ધોરણ 5: હિન્દી
ધોરણ 6: વિજ્ઞાન
ધોરણ 7: સામાજિક વિજ્ઞાન
ધોરણ 8: English

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પુનઃ કસોટી = 10 ડિસેમ્બર 2021


★ ધોરણ - 3 ● ગુજરાતી ,, ડાઉનલોડ કરો

★ ધોરણ - 4 ● ગણિત ,, ડાઉનલોડ કરો

★ ધોરણ - 5 ● પર્યાવરણ ,, ડાઉનલોડ કરો

★ ધોરણ - 6 ● ગુજરાતી ,, ડાઉનલોડ કરો

★ ધોરણ - 7 ● વિજ્ઞાન ,, ડાઉનલોડ કરો

★ ધોરણ - 8 ● સા. વિજ્ઞાન ,, ડાઉનલોડ કરો


પુનઃ કસોટી = ઓક્ટોબર 2021


★ ધોરણ - 6
● સંસ્કૃત : ડાઉનલોડ કરો
● સામાજિક વિજ્ઞાન : ડાઉનલોડ કરો


★ ધોરણ - 7
● સંસ્કૃત : ડાઉનલોડ કરો
● સામાજિક વિજ્ઞાન : ડાઉનલોડ કરો


★ ધોરણ - 8
● સંસ્કૃત : ડાઉનલોડ કરો
● સામાજિક વિજ્ઞાન : ડાઉનલોડ કરો


Flipkart Axis Bank Credit Card

The Flipkart Axis Bank credit card opens a world where cashback rains down with every transaction. With instant cashback in all your favorite categories including travel, shopping, entertainment and lifestyle, there is no limit to what you can earn with this card.

Features and benefits

Welcome benefits
Your Flipkart Axis Bank credit card comes with welcome and activation benefits. The offers and their respective TNCs are listed below.

Flipkart
Rs. 500 worth Flipkart voucher on your first transaction with your Flipkart Axis Bank credit card. For terms and conditions

Mintra
Rs. Up to 15% cashback. 500 on your first transaction on Myntra using a Flipkart Axis Bank credit card. Terms and Conditions

પુનઃ કસોટી પેપર | Punah Kasoti Paper | Download Punah Ekam Kasoti Papers Std 3,4,5,6,7,8 For Primary School
Previous Post Next Post