Search Suggest

Meenakshi Temple in Madurai 3D Photos taken with a Gigapixel camera

અદભુત ફોટોગ્રાફી.......🙏
મદુરાઈના મીનાક્ષી મંદિરના આ ફોટો GIGAPIXEL કેમેરાથી પાડેલા છે.  બાજુ બદલતા ચારેબાજુના દર્શન કરી શકસો. ZOOM કરતા સાવ જીણી કોતરણી અને નકશી પણ ચોખ્ખી દેખાશે.
મદુરાઈ રુબરુ દર્શન કરવા જશો તો પણ કલાકારીગરી આટલી કલીયર અને નજીકથી નહિ દેખાય.  This photo of the Meenakshi Temple in Madurai was taken with a Gigapixel camera.


Nature has placed millions of soldiers in our anatomy who, like the reserve force, are inactive when we are healthy. Does the job. We have to keep encouraging this army by saying 'back up ... back up'.


Keeping our courage and spirit high. When you are in bed with a mental illness, make some purposeful desire without attachment. The patient with double bypass and kidney was living a life of wonder for doctors. When he was healthy he believed in writing a few lakh mantras. The disease was diagnosed when there were still thousands of people. But the brother says with full confidence, "My hair will not bend until I achieve the goal of writing the mantra."


 Automatic Nozzle Change Function Fiber Laser Cutting Machine Now Inquiry Yes, for longevity they do not knowingly manipulate the mantra a few times a day or one day at a time. Having to travel, write a book, read a book prolongs one's life by determining one's morale. Some even set worldly and family goals with a strong livelihood.


 People interested in mountaineering, trekking, sea swimming and other challenging sports have also been seen breathing death or distress. Tail batsmen don't draw Test matches after facing horrible bowling for a day and a half? The theory of survival of the fittest was established by the scientist Darwin in the late 19th century. This means that at the root of evolution is the emphasis on 'fittest' - the maximum ability to survive. As this capacity has passed over the decades, the human world continues to push it to its limits. We came close to winning fitness against Corona.


We must support God, the medical world and our own bodies with the positive mindset, hope, faith and zeal that he does to fight and win. God protects their shelter from all kinds of evil. It is not that there is no problem in the life of a God dependent being. The truth is that the paramatma-dependent life follows the path and the path that follows the path of Dharma is never easy.


The glory of surrendering to God is that even in difficult circumstances the refugee always has a faith and positivity in his mind and if my lord is with me then why should I worry.? And their belief gives them the confidence to fight even the biggest obstacles like the Pandavas. Sports Bal Boyle Sang, Mela Pavak Haath Tulsi Sisu Pitu Matu Jyo, Rakhat Si Raghunath


As an innocent child fearlessly starts playing with snakes and starts putting his hands in the fire. He does not know that my little one is going to be harmed. But her parents know very well who their child is interested in and who they are unhappy with. In the same way, even though this life does not know who is interested in and who is harmed, God knows everything and like his parents, Mother Janaki and Lord Shri Ram protect and protect their refuge.


મદુરાઇ મિનાક્ષી મંદિર SOUTH TOWER GIGAPIXEL ફોટો જોવા અહિં ક્લીક કરો

મદુરાઇ મિનાક્ષી મંદિર NORTH TOWER GIGAPIXEL ફોટો જોવા અહિં ક્લીક કરો

મદુરાઇ મિનાક્ષી મંદિર EAST TOWER GIGAPIXEL ફોટો જોવા અહિં ક્લીક કરો

મદુરાઇ મિનાક્ષી મંદિર WEST TOWER GIGAPIXEL ફોટો જોવા અહિં ક્લીક કરો


 Save us from evil. The Lord may put you in trouble by way of refuge or religion, but you can never be harmed. This photo of Meenakshi temple in Madurai was taken with GIGAPIXEL camera


South India Tour: Magnificent Statue of Meenakshi Temple in Madurai, Tamil Nadu.

Meenakshi Temple in Madurai


South India Tour: Meenakshi Temple in Madurai, Tamil Nadu is known for its magnificent sculptures.


South India is known for its beautiful temples. One of these is the Meenakshi Temple in Madurai, Tamil Nadu. Meenakshi Temple, Madurai, Tamil Nadu is one of the Seven Wonders of the World. Which got this place because of the amazingly beautiful sculptures here.


So let's know the other features of this Meenakshi temple.


Mother Parvati is seated in this temple of Madurai, Tamil Nadu. The temple is beautifully carved. This temple is an ancient temple and it is believed that the sanctum sanctorum inside this temple was constructed 3500 years ago. This temple is dedicated to Lord Shivaji and Goddess Parvati. It is believed that worshiping in this temple gives true partner and removes all the troubles of life. Meenakshi means one who has eyes like a fish. 


Mata Meenakshi Shiva's wife is considered to be the sister of Lord Vishnu. This marriage was done by Lord Shiva in the form of Meenakshi. It is believed that Lord Shiva came to Madurai in the form of Sundareswarar to marry Princess Meenakshi, daughter of the Pandava king Maladhwaja. It is one of the richest temples. The interior of this temple is 3500 years old. Meenakshi Temple is one of the richest temples in India. This temple is a pure example of old idols and objects. The construction took place in the 17th century. 


The huge courtyard houses the temple of Sundareswarar (Shiva temple complex) and the Meenakshi Devi temple on the right. There is an attractive idol of Lord Shiva in the Nataraja posture in the Shiva temple complex. This idol is situated on a silver altar. Outside there are several idols built on only one stone, as well as a temple of Ganesha. Spread over 45 acres, the smallest dome of the temple is 160 feet high. Apart from the main temple Sundareswarar and Meenakshi temple there are other temples too. Where Lord Ganesha, Murugan, Lakshmi, Rukmini, Goddess Saraswati are worshipped.


Spread over 45 acres, this temple also has a lake named 'Port Marai Kumal' in Tamil. Which means the golden lotus lake. There is a lotus in this lake which is 165 feet long and 120 feet wide.

This lotus flower is formed in the middle of the lake. It is believed that Lord Shiva resides in this lake. Inside the temple, myths are written on pillars and idols of Goddess Lakshmi are carved on eight pillars. Apart from this, there is a very beautiful hall with 1000 pillars. Lions and elephants are also made on these pillars.


There are 4 main doors (gopurams) to go inside the temple, which are connected to each other. There are a total of 14 gopurams in the temple. The tallest 9 storey Dakshina Gopuram is 170 feet high. All these goparams have beautiful figures of different deities. Every Friday, gold idols of Meenakshi Devi and Lord Sundareswarar are hung in a swing, which is attended by thousands of devotees.


The temple has several other mandapams including Kambabatdi, Unjal and Kilikuttu Mandapam, all of which are magnificent specimens of Dravidian art and architecture.


Magnificent photography of Meenakshi temple in Madurai.... (FULL HD) 🙏

This photo of Meenakshi Temple in Madurai was taken with GIGAPIXEL camera. You can see the changing sides. The carving and carving will look neat compared to the zoom.

Even if you go to see Madurai face to face, the artwork will not be seen so clearly and closely.

(Full HD) 🙏


Meenakshi Temple of Madurai


Time to visit Meenakshi Temple

There are about 50 priests in the temple, who perform this puja in six days.


Meenakshi Temple is open daily from 6 am to 10 pm. While it remains closed between 12.30 pm to 4 pm, that is why it is clear in Hindu scriptures that Lord Shiva's abode should not be opened in the afternoon.


5 PM to 6 PM - Thiruvanandal Puja

6.30 am to 7.15 pm - Visa Puja and Kalasanshi Puja.

From 10.30 am to 11.15 am - Thrakalasanshi Puja and Uchikal Puja.

4.30 PM to 5.15 PM - Malai Puja

From 7.30 am to 8.15 pm - Ardhjam Puja.

9.30 am to 10 pm - Palliaraya Puja

It is best to visit the temple once in the morning and once in the evening (in the night ceremony). The main gate of the temple is in the east direction.


gold statue


The sanctum sanctorum of the temple houses gold idols of Meenakshi Devi and Lord Sundareswarar and these idols are hung on a swing every Friday. A special crowd is seen in this temple on Fridays. And thousands of devotees visit this temple.


Best time to visit Tamil Nadu (તામિલનાડું ):


Monsoon (During monsoon you don't visit Tamil Nadu state because at this time this state receives very heavy rains. Hence there is lot of trouble. Best time to visit Meenakshi Temple is from September to May.


Meenakshi Temple Darshan


Only Hindus can go inside the holy temple to see the idols of Goddess Meenakshi and Lord Surendraneshwar. If you don't want to wait three hours in the free line, you'll have to pay an additional fee for the "Special Darshan" ticket. Tatkal special Darshan tickets can be taken for Darshan. For Goddess Meenakshi, and for both the deities, Rs 50 costs you Rs 100.


You cannot take camera or mobile with you for the security of the temple.


After the Hyderabad bombings, the security of the temple was increased in 2013. Now cameras are not allowed inside the temple. Cell phones with cameras were allowed until early February 2018, but they are now banned along with plastic items. Unfortunately this means that it is not possible to take photographs in the temple premises.


How easy is it to walk?

The state of Tamil Nadu is easily accessible by road, rail and train. The cheapest and easiest would be by rail.


For Hotels (R ) :

There are many inns and hotels near this temple. There you can stay. Yes, you need to make your booking at the inn or hotel in advance.


Special Note (ખાસ ) :

Hotel and inn facilities are available according to the budget.

Carry your photo ID when traveling. Proof is required.

Keep cash as little as possible, the ATM card of the bank.