સરકારી કર્મચારી માટે ઇજાફા ક્યારે કેટલો મળે, મોંઘવારી અને અન્ય ભથ્થા ની ગણતરી કેવી રીતે થાય, CPF કંઈ રીતે અને કેટલું કપાઈ?

સરકારી કર્મચારી માટે ઇજાફા ક્યારે કેટલો મળે, મોંઘવારી અને અન્ય ભથ્થા ની ગણતરી કેવી રીતે થાય, CPF કંઈ રીતે અને કેટલું કપાઈ? એકવાર અવશ્ય જોવો અને જાણો


Latest Updates in Moghwari Bhatta Case.

For maximum recovery, hard drives must be handled by specially trained professionals in a humidity, temperature, and contaminant-controlled environment—commonly known as a cleanroom. For complex tasks such as physical damage or an unrecognized hard drive, the recovery process is complex and requires specialized equipment and expertise.

data that cannot be recovered
While some service providers may claim that 100% recovery is possible, as a buyer you need to understand that such figures are impossible to achieve even with the latest equipment and advanced technology. Similarly, there are some situations where data recovery is not possible. For example-

If the data has been overwritten with new data, it cannot be recovered.
Data cannot be recovered from a factory reset smartphone.
In case of physical damage to the hard drive, if the data is physically scraped from the platter, it cannot be recovered.

List of Top Data Recovery Service Providers

Top Five Recovery Companies Compared
#1) Stellar Data Recovery
#2) Ontrack
#3) Gilware
#4) Save Data Recovery
#5) Drive Saver
#6) Secure Data
#7) Seagate In-Lab Recovery
#8) WeRecoverData
#9) Disk Doctor
#10) Datatech Labs
#11) SERT
#12) Data Mechanics
#13) Ace Data Recovery

Why do we need data recovery service
Unless you take regular backups, the sensitive information stored on these devices is not secure. Data stored on any storage device is prone to loss due to wear and tear of mechanical parts in these devices, misoperation or various other reasons. Facing a data loss situation for business or personal data is never fun.

Professional data recovery service is the process of recovering inaccessible, lost, corrupted or formatted data from various storage devices such as Hard Disk Drives (HDD), Solid State Drives (SDD), USB drives, external hard drives, mobile phones, etc.

There can be many reasons for the failure of a storage device such as:
virus attack
formatting
delete
Corruption
physical impairment
mechanical failure
Natural calamities like fire and flood
Further Reading => Best Data Recovery Software Tools

data that can be recovered
It is important to understand that data that has been accidentally deleted or formatted is still present somewhere on the hard drive. Only the storage space where the data was stored is marked as available to store new data.

Hence, data recovery is possible from such storage devices. The important point is to stop using the drive. This is also possible if the hard drive is undetectable, inaccessible, or physically damaged.


A mutual fund company is an investment company that receives money from investors for the sole purpose of investing in stocks, bonds, and other securities for the benefit of investors. A mutual fund is a portfolio of stocks, bonds or other securities that generate returns for the investor or shareholder of the mutual fund. Mutual funds allow the low-income investor to diversify their holdings for greater protection and benefit from the expertise of professional fund managers. Mutual funds are generally safe, but less profitable than stocks, and riskier, but more profitable than bonds or bank accounts, although their risk-reward varies depending on the fund's investment objective. The profile can vary widely.


Most mutual funds are open-end funds, which continually sell new shares or buy them back from shareholders (redeeme them), either directly with investors (no-load funds) or through broker-dealers, who receive the sales load. Buy or sell orders. The purchase price is the net asset value (NAV) at the end of the trading day, minus the fund's total assets divided by the number of shares outstanding for that day.

Systematic Investment Plan or SIP is a smart and hassle free way to invest money in Mutual Funds. SIP allows you to invest a fixed pre-defined amount at regular intervals (weekly, monthly, quarterly, etc.). SIP is a planned approach to investing and helps you get into the habit of saving and building wealth for the future.

SIP is a flexible and simple investment plan. Your money is automatically debited from your bank account and invested in a specific mutual fund scheme. You are allotted a certain number of units based on the prevailing market rate (called NAV or Net Asset Value) for the day.

For example, an ISO 5 Class 100 cleanroom allows 100,000 particles per cubic meter (0.1 µm or larger) and an ISO 4 Class 10 allows 10,000 particles per cubic meter. Therefore, an ISO 4 Class 10 cleanroom is cleaner than an ISO 5 Class 100. The details of ISO cleanroom standards are given in the table below.

ISO 14644-1 Cleanroom Standards
ISO 14644-1 Cleanroom Standards
Points to remember in case of data loss

When your hard drive or any other storage device becomes inaccessible, or there is physical damage, it is important that you do not panic No. So knowing what you should not do instead of what you should do When dealing with data loss, please avoid the following:

Do not tamper with or misuse the storage device. This is one of the primary reasons for permanent data loss.

Do not format the storage device, this may make data recovery more difficult.

Do not store any new data on the storage device. This will overwrite the old data and make recovery impossible.

If your hard drive is scraping, tapping, clicking or humming, please do not use any recovery software as it may further damage the drive.

Do not modify electronic components as this may result in permanent data loss


ઇજાફો (increment) : 7 મા પગારપંચનો બેઝિકના 3% દર વર્ષે વધે (100 ની ફિગરમાં)

દા. ત. : 7pay બેઝિક = 42300 × 3 ÷ 100 = 43600Important Links


JPEG File જુલાઈ ઇજાફો

Download Monghvari Takavari Kotho : Click Here

Moghvari Bhattha Kotho | મોંઘવારી ભથ્થાનો કોઠો


મોઘવારી ભથ્થાના દરનો કોઠો PDF

મોઘવારી ભથ્થાના દરનો કોઠો Excel

 38 % મોંઘવારી મુજબ કુલ પગારની ગણતરી કરો

પગારની ગણતરી , મોંઘવારી વધારો, ઇન્કરીમેન્ટ ની ગણતરી વગેરે મટે અહી ક્લિક