મરજિયાત રજા લીસ્ટ 2023 | Marjiyat Holiday List 2023 Gujarat

 મરજિયાત રજા લીસ્ટ 2023 | Marjiyat Holiday List 2023 Gujarat

ગુજરાત સરકાર દ્વારા વાર્ષિક જાહેર અને મરજિયાત રાજાઓનું લીસ્ટ જાહેર કરવામાં આવતું હોય છે. આ વર્ષે એટલે કે વર્ષ 2023 - 2024 માટે પણ જાહેર અને મરજિયાત રજાઓની યાદી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. જે અહીં મૂકવામાં આવેલ છે.

ગુજરાતના પ્રાથમિક શિક્ષકો આ રાજાઓનું લીસ્ટ ડાઉનલોડ કરીને સાચવી શકે છે અથવા પ્રિન્ટ કરીને શાળામાં લગાવી શકે છે. આ રજાઓની યાદીની ઈમેજ આખું વર્ષ કામ આવશે..

મરજિયાત રજાઓ 2023 ની ઈમેજ ડાઉનલોડ કરો

👇👇👇


મરજિયાત રજા લીસ્ટ 2023 | Marjiyat Holiday List 2023 Gujarat

Previous Post Next Post