Eye Flu | રાજ્યમાં આંખ આવવાની બિમારીએ મચાવ્યો હાહાકાર, બચવા માટે જાણો ઉપાય

રાજ્યમાં આંખ આવવાની બિમારીએ મચાવ્યો હાહાકાર, બચવા માટે જાણો ઉપાય

Oxford Dictionary App
Free Oxford dictionaries & powerful multiple-language translator.U-Dictionary is a FREE dictionary and translation app.U-Dictionary now has official Oxford Dictionaries in 12 languages

Offline Sentence Translation is also available!
Enjoy translating totally offline of 58 languages.U-Dictionary takes in originally developed dictionaries, Collins Advanced Dictionary, WordNet Dictionary, Native Examples, Synonyms, Antonyms and so on. It also provides English videos, games and quizzes to help improve your English.


રાજ્યમાં આંખ આવવાની બિમારીએ મચાવ્યો હાહાકાર, બચવા માટે જાણો ઉપાય


ચોમાસું આવતાંની સાથે જ પાણીજન્ય રોગોમાં વધારો થતો હોય છે, એવામાં અત્યારે સુરત તેમજ અમદાવાદમાં આંખ આવવાની બિમારીએ જોર પક્ડું છે. રાજ્યમાં અનેક વિસ્તારોમાં ‘વાઈરલ કનઝંક્ટીવાઈટીસ’ ના કેસો નોંધાયા છે. રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સબ-જિલ્લા હોસ્પિટલ, જિલ્લા કક્ષાની હોસ્પિટલ તેમજ મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ ખાતે વાઈરલ કનઝંક્ટીવાઈટીસની સારવાર માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી રહી છે.આંખોમાં જોવા મળતો આ વાઈરલ કનઝંક્ટીવાઈટીસથી ગભરાવાની જરૂર નથી, પણ આંખોની સમયસર સારવાર અને વધુ ન ફેલાય તે માટે સાવચેતી સાથે સ્વચ્છતા રાખવી ખુબ જરૂરી છે.

જાણો આંખ કેમ આવે છે?


આ રોગમાં કોઈ ચેપ, ઈજા, એલર્જી કે આંખમાં કોઈ વસ્તુ પડવાના કારણે આંખો લાલ થઈને તેમાં સોજો આવે છે. આંખમાં બળતરા, દુઃખાવો, ખંજવાળ કે કંઈ ખૂંચતું હોવાનો આભાસ થાય છે. આંખમાંથી પાણી પડે છે. તીવ્ર પ્રકાશ સહન થતો નથી અને દૃષ્ટિમાં ઝાંખપ અનુભવાય છે. કેટલીકવાર આંખમાંથી રસી આવવાના કારણે પાંપણ એકબીજા સાથે ચોંટી જાય છે. આ રોગ સામાન્યતઃ બંને આંખમાં સાથે થાય છે.

આંખ આવવાના રોગની ઘરેલુ સારવાર:


જો ખંજવાળ કે સોજો હોય તો ઠંડા પાણીનો શેક કરવો અને જો દુઃખાવો કે રસી આવતી હોય તો ગરમ પાણીનો શેક કરવો. પાંપણને ગરમ પાણીથી સાફ કરવી તથા આંખ ખંજવાળવી નહીં. આ રોગનો ફેલાવો અટકાવવા દર્દીના સીધા સંપર્કમાં આવવાનું ટાળવું. દર્દીના અંગત વપરાશની વસ્તુઓ અલગ રાખવી તથા હાથ અવારનવાર ધોવા જોઈએ. સામાન્ય રીતે આ રોગ ૭થી ૧૦ દિવસમાં મટી જતો હોય છે પરંતુ જો દુઃખાવો કે સોજો વધતો જતો હોય, ખૂબ જ રસી આવતી હોય, પાંપણ પર ફોલ્લાં કે ચાંદા પડી ગયા હોય તથા ઘરેલુ ઉપચારથી ફાયદો ન જણાતો હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી.

રાજ્યમાં વધતા જતા કેસને લઈને તબીબોની સલાહ:


કન્જક્ટિવાઈટિસના દર્દીઓની વધતી સંખ્યાને લઈ તબીબોએ સલાહ આપી છે કે, જાતે સારવાર કરવાને બદલે તબીબનો સલાહને અનુસરી દવા લેવી જોઈએ, જેથી ઝડપથી સાજા થઈ શકાય, આ સ્થિતિમાં લોકોએ જાતે અખતરા ન કરવા જોઈએ.

* 100,000,000 users across 150 countries.
* Featured by Google Play as Best App & Best Self-Improvement App.
U-Dictionary is much beyond a simple dictionary!

Effortlessly translate texts, pictures, or conversations in 108 languages. It meets all your translation needs, including studying, working and traveling abroad.

Important links

FEATURESOffical Oxford Dictionaries: Check Oxford dictionaries in 12 languages, including 7 Indian languages. Learn from a huge number of authoritative word definitions and sample sentences!
Magic Translation: Translate in WhatsApp,Facebook,Youtube,Instagram to track what’s happening on celebrities. Chat without borders and read without barriers.
Text Translation: Translate between any two languages from 108 languages.
Camera Translation: Snap to instantly translate any text around you. Recognizes 93 languages.
Conversation Translation: Voice to voice translation between 49 accents, 35 languages.
Grammar Check: Check an English text and easily correct mistakes. Enjoy mistake-free writing.
Quick Translate: Translate in 1 second without opening U-Dictionary.
Offline Dictionary: Free download of Offline Packages for 44 languages and Synonyms, Antonyms, Collins Advanced Dictionary, and WordNet Dictionary.
Offline Translation: Free download of Offline Translation Packages for 58 languages. Free from network limits.
Word Lock Screen: Show words you choose on Lock Screen. Expand your vocabulary at any time.
Copy to Translate: Copy words or sentences in any app and get meaning instantly. (Notice: Not available in Android 10.0+ due to access restriction.)
My Words: Bookmark important words into different folders. Review from time to time.
Perfect English Pronunciation: Authentic UK (British) and US (American) accent. Listen and learn.
Native Examples: Authentic sentences collected from famous international news websites.
Word Games: Finding-out-synonym game and spelling game. Play and learn.