ધોરણ 1,2 નિદાન અને ઉપચાર મૂલ્યાંકન કાર્ય | Nidan ane Upcharatmak Karya Patrako

ધોરણ 1,2 નિદાન અને ઉપચાર મૂલ્યાંકન કાર્ય | Nidan ane Upcharatmak Karya Patrako 2024

Get the peace of mind you deserve! No more Spam calls & unknown numbers!

Caller ID? Block numbers ? Call Recording? Phone number lookup?

We got it all with CallApp, our scrupulous Phone & Default SMS app!


📞 Caller ID:

-Advanced Caller ID technology to identify unknown numbers. More than 7 BILLION numbers!
- Never ask “who called me” again!
- Always know who is calling, with our caller trace & phone book abilities!
- Stop Telemarketing & spam calls!
- Phone number lookup- search phone number or numbers and find them ASAP!

🚫 Spam Call Blocker:

- Stop robocalls, Blocking numbers and contacts block!
- Blacklist numbers, block telemarketing & telemarketer calls, stop robocalls & scam calls!
- Block spam with our caller id blocker!
- Scam calls protection!
- Advanced blacklist options & robocalls filter that fits your needs!

💬 Messaging & Default SMS:

- Use CallApp as your default SMS and messaging app to manage your texting in a more flexible and efficient manner.
- Automatically identify & block every unknown, spam, scam or telemarketing SMS
- Automatically organize your messages and SMS - Personal, Favorites, and Spam & Block.


મહત્વપૂર્ણ લિંક 

વાંચન સમીક્ષા ORF માર્ગદર્શિકા ગાઈડ લાઈન

નિદાન ઉપચારાત્મક કાર્યક્રમ પ્રશ્નપત્ર ડાઉનલોડ યુઝર મેન્યુલ

Xmata બેઝલાઈન ડેટા એન્ટ્રી યુઝર મેન્યુઅલ

નિદાન કસોટી 2024 ધોરણ 2 ગણિત પત્રક

નિદાન કસોટી 2024 ધોરણ 2 ગુજરાતી પત્રક

નિદાન કસોટી અને ઉપચારાત્મક કાર્યક્રમનો અહેવાલ

ધોરણ 1, 2 નિદાન કસોટી અને ઉપચારાત્મક કાર્ય હાથ ધરવા બાબત લેટર


⏺️ Automatic call recorder (ACR):

- CallApp’s Automatic Call recording enables you to Automatically record calls!
- Use our callerid calling app, to get the optimal recording calls option.
- Record scam calls!
- Automatic call recording (ACR) made easy with CallApp!

CallApp will identify who is calling, will recognize unknown callers & numbers, while giving you a great phone book UI. Our caller ID has caller trace & phone number lookup features that will always tell you who called, with a next level user experience .

Say bye bye to robocalls, telemarketing scam calls & stop spam calls! Blacklist and block contacts with CallApp and it’s unique spam filter that uses callerid data. Advanced spam call blocker app, that can also blacklist and stop spam calls from a certain prefix & especially robocalls.

Use our call recorder technology and get an automatic call recorder (ACR), that will let you save calls, and never miss important calls and information. Recording calls has never been easier! CallApp can record phone calls for most Android devices, and the call recording can be saved on the cloud!

★Now compatible with WEAR OS & all the latest smart watches!
Communicate better & in ZERO time with the WEAR OS x CallApp integration x call recording x caller id x blacklist x spam blocker

Now introducing CallApp+: WhatsApp Caller ID & spam block, Identify SMS & calls from IM.
---
We do not sell, share data with any third party application and/or organization.

CallApp Support: support@callapp.com.


ધોરણ 1,2 નિદાન અને ઉપચાર મૂલ્યાંકન કાર્ય | Nidan ane Upcharatmak Karya Patrako
Previous Post Next Post

TEACHERS