ધોરણ 3 થી 5 માં તાસ પદ્ધતિ અને વિષય શિક્ષક બાબત પરિપત્ર અને માર્ગદર્શિકા

TASS PADHDHATI ANE 3 THI 5 MA VISHAY SHIKSHAK MARGDARSHIKA | VISHAY SHIKSHAK ANE TASS PADHDHATI NA FAYADA

For More Information About TASS Padhdhati : Pleas Download Tass Padhdahti Marddarshika For Below Link , TASS Padhdhati Margdarshika PDF Nicheni LInk Parthi Download Karo

Tass Padhdahti Na Hetuo Ane Fayda
Vishay Shikshak Padhdhati Na Fayda
Tass Padhdahti Na Hetuo Ane Fayda
Tass Padhdahti Na Hetuo Ane Fayda
TASS Padhdhati Margdarshika
STD 3 thi 5 Vishay Shikshak Marg Darshika
TASS Padhdhati Margdarshika
TASS Padhdhati Margdarshika
TAss Padhdhati Darek Primary School Ma Gujarat Education Department Dvara Farjiyat Karva MA Avel che. Tena Asarkarak Amal Mate Official Information Pan Apvama Avel che. Je App Nicheni Link Parthi Download Kari Shako cho.

DOWNLOAD : TASS Padhdhati Marg Darshika

Gandhinagar has passed the Tas Method and Subject matter in standard 3 to 5. According to the letter, tahs should be implemented in schools having standard 4 to 5 in standard 1 to 5. In schools which have less than 4 teachers in standard 1 to 5, there is a compulsory subject teacher system to be implemented.
For more information see below details
➡  TAS PADHDHATI ANE VISHAY SHIXAK PADHDHATI LETTER DOWNLOAD CLICK HERE

More Information about TAS System

➧ TAS padhdhati margdarshan ane samaj : click here
➧ TAS padhdhati ange Sachivshree ni spashtata : click here

TIME TABLE std 3 to 5

➧ 3 to 5 darek dhoran nu time table : click here
➧ 3 to 5 ma 2 shixako hoy temna mate combine class room time table : click here
➧ 3 to 5 ma 2 shixako hoy temna mate time table : click here

NEW TIME TABLE For std 6 to 8 According To GCERT

➧ DOWNLOAD STD 6 TO 8 NEW TIME TABLE : CLICK HERE