શિક્ષક મહેકમ ગણતરી ફોર્મેટ | Setup Register For Teachers | બાલવાટિકા ,, ધોરણ 1 થી 5 અને 6 થી 8 | શિક્ષક - વિદ્યાર્થી પ્રમાણ

Mahekam Ganatri Format std 1 to 5 and 6 to 8 | Primary school Mahekam Ganatri


 Setup Register...!!! શિક્ષક મહેકમ ફોર્મેટ... !!!
✓ તારીખ 11/05/2023 ના ઠરાવ પ્રકરણ C1 (અ) અને (બ) મુજબ શિક્ષક - વિદ્યાર્થી પ્રમાણ ◻️ બાલવાટિકા & ધો. 1 થી 5 ◻️ ધોરણ 6 થી 8
👉  ડાઉનલોડ કરો

◻️ ધોરણ 6 થી 8 મહેકમ ઓફિશિયલ કોઠો
👉 ડાઉનલોડ કરો

std 1 hti 5 Ane std 6 thi 8 na Shikshako Na Mahekam Ni Ganatri Mate Ahi Aa Formate Apva ma Avel chhe. Je Sarkar shree na Paripatra mujab Taiyaar karel Chhe. Je darek School Ane Teachers Ne Mahekam Ganva mate Upayogi Thashe.

શિક્ષક મહેકમ ગણતરી ફોર્મેટ Mahekam Ganatri Format std 1 to 5 and 6 to 8 | Primary school Mahekam Ganatri
Particular for primary school teacher estimate calculation
Understand how to look at the primary school system in one page
Regarding circular dated 14-08-2015 of the Directorate of Primary Education, regarding establishment of primary school

Letter of Surat in the assessment of teachers in standard-6-7-8; for example -6 teachers of the three teachers of the language
March 2019 Teacher Jawat Page for the calculation of the standard work


Photo Editor, Filter - Lumii App

InShot Photo Editor with 100+ Filters, Effects! AI photo enhancer & BG remover.

Lumii, as a powerful photo editor pro produced by InShot, it offers all the advanced tools as other best pic editing apps and amazing presets photo filters and photo effects to edit photos. Easily share photos to Instagram, whatsapp, snapchat, etc.

No matter you are a newbie or pro, Lumii will be your best photo lab among plenty of similar picture editor and presets photography apps. Edit photos easily with Trendy Templates, Filters, Effects, BG, Frames, Curves & HSL. With simple and fast touches, you can create high quality works in a snap.

What you can do with Lumii (Aesthetic Pic Editor and Free Photo Maker)):

Basic Picture Editor Tools
✦Adjust brightness, contrast, highlights, warmth, shadows, sharpness, exposure etc.
✦Selective options for image enhancement, best image editor and filters for pictures app
✦Control the strength of all the photo properties, pro light room photo editor app
✦Crop photo to adapt for social media ratios. Best presets app for Instagram, photo editor pro
✦User-friendly pic editing apps for Android. Photo filters and effects free app for Instagram

👓Customize Photo Filters
✦ Exquisitely designed filters for pictures, presets for Instagram. Best filters for pictures and darkroom photo editor app
✦ Add custom exclusive photo filters and effects, such as Film, LOMO , Retro, etc.
✦ Fine adjustment for photo filters and effects strength

Photo Effects
✦ Exquisitely designed effects for picture, best photo effects app
✦ Exclusive photo effects, such as Glitch, Light Leak, Double Exposure. Professional photo effect editor app for instagram
✦ Background blur with variety effects, easy to get DSLR Blur Effect

🖼️Background Eraser & Background Changer
✦ Handy background Changer, easy to make ID photos with AI photo cutout
✦ Remove bg and get white background, change the bg with preset pics
✦ Repair or erase the cutout photo with background eraser and brush

🎨Pro HSL Color
✦ Easily control HSL, support 8 colors channels, intuitive pics art app
✦ Totally FREE and professional HSL photo edit adjusts

🍭Curves Color Mode
✦ Powerful curves tools, pro level pic editor app
✦ Advanced adjustment with 4 color options. Free picture editor
✦ Best photo editing app, photo filters and effects with curves and colors
✦ Undo feature to easily correct photo editing

☀️Double Exposure
✦ Pro image blender, create trendy double exposure effects for pictures in a snap
✦ Lots of aesthetic blend templates to choose from, best photo editing app

📺Glitch Photo Editor
✦ Amazing glitch photo effects to enhance your pictures, such as VHS, vaporwave, etc. Free and funny glitch app
✦ Easily adjust photo effects value to fit for different scenes. Fastest glitch photo editor app

✍️Stylish Texts
✦Add and edit text, with lots of fonts for selecting
✦Apply different text styles
✦Best pic editor and photo lab with text

💯Photo Editing History & Draft
✦Photography editor with history supported
✦Photo maker for Instagram with multi-draft workspaces

🖼Trendy Templates
- Stylish templates for various themes. Retro film, aesthetic, urban, journal and so on.
- Exclusive artistic photo templates, easily enhance your photo work for IG sharing

With the best image editor features above, Lumii helps you be an expert in photo editing (photo filters and effects adjustment), and discover endless fun during the time.

Download This App 

Previous Post Next Post