પ્રથમ સત્રાંત કસોટી 2023 કાર્યક્રમ | First Semester Exam Timetable 2023 For Primary Schools

પ્રથમ સત્રાંત કસોટી 2023 કાર્યક્રમ | First Semester Exam Timetable 2023 For Primary Schools

ક્રમાંક : જીસીઈઆરટી સીએન્ડઈ/2023 /20980-2100

 'વિદ્યાભવન, સેક્ટર-૧૨, ગાંધીનગર,

 ગુજરાત રૌક્તિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ, ફોન : (079) 23256808-39 ઈ મેઈલ : director-gcert.gujarat.gov.in

 નિયામક : (079) 23256808 સચિવ : (079) 23256813

 Web: www.gcert.gujarat.gov.in તારીખ : 200 /07/ 2023

 સચિવ

First Sem Exam For School's Pratham Pariksha Karyakram 2023

 પ્રતિ

 જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી, તમ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી, તમામ
શાસનાધિકારીશ્રી, તમામ

 વિષયઃ ધોરણ ૩ થી ૮માં સામયિક મૂલ્યાંકન તેમજ પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા આયોજન બાબત.

 સંદર્ભ:(૧) અત્રેની કચેરીનોપત્રક્રમાંક:જીસીઈઆરટી/સીએન્ડઈ/૨૦૨૨/૨૧૬૧૮-૮૯ તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૨

પ્રિન્ટ કરીને વર્ગમાં લગાવી શકાય,, ધોરણ ૩ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ નો પ્રથમ સત્રાંત કસોટીનો કાર્યક્રમ 👇👇👇
 (૨) શિક્ષણ વિભાગના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંકઃ બમશ/૧૧૨૦/૧૪૨/છ તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૨

 ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે રાબેતા મુજબ ધોરણ ૩ થી ૮માં સામયિક મૂલ્યાંકન તથા પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા અંગેનું આયોજન નીચે મુજબ છે. આ અંગે નીચેની સૂચનાઓને ધ્યાને રાખી આપના તાબા હેઠળની શાળાઓને જાણ કરવા અને આગળની ઘટિત કાર્યવાહી કરવા આથી જણાવવામાં આવે છે.

  પરિશિષ્ટ-૧ મુજબ નિયત થયેલ કાર્યક્રમ | પરિશિષ્ટ-૨ મુજબ નિયત થયેલ કાર્યક્રમ

 

પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 3 થી 8 કાર્યક્રમ

કસોટીની તારીખ : 26/10/2023 થી 04/11/2023

 |પરિશિષ્ટ-૩ મુજબ નિયત થયેલ કાર્યક્રમ

 સંદર્ભપત્ર ૧ અને ૨ અન્વયે સદર મૂલ્યાંકનનો અમલ રાજ્યની તમામ માધ્યમની સરકારી, ગ્રાન્ટેડ

 તેમજ સ્વનિર્ભર પ્રાથમિકશાળાઓમાં કરવાનો રહેશે.

 પ્રથમ અને દ્વિતીયસત્ર સામયિક મૂલ્યાંકન તેમજ પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાનું સમયપત્રક ઉપરોક્ત પરિશિષ્ટ મુજબ આ સાથે સામેલ છે.

First Sem or Annual Exam Aayojan File pdf


 Page 1 of 2


સામયિક મૂલ્યાંકન અંતર્ગત શાળાઓને ધોરણવાર પ્રશ્નબેંક સમગ્ર શિક્ષા કચેરી મારફત Online Attendance Portal (http://schoolattendancegujarat.in/) પર તેમજ દરેક શાળાના ઈ-મેઈલ આઈડી પર સમયપત્રક મુજબ નિયત તારીખે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. શાળા શરૂ થવાના સમયના એક કલાક પહેલા પ્રશ્નબેંક ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

 • સામયિક મૂલ્યાંકન અંતર્ગત સમયપત્રક મુજબ જે ધોરણમાં બે સામયિક મૂલ્યાંકન અમલી કરવાના થાય ત્યાં પ્રથમ વિષયના મૂલ્યાંકનનો સમય ૮-૦૦ થી ૯-૦૦ તથા દ્વિતીય વિષયના મૂલ્યાંકનનો સમય ૧૦-૦૦ થી ૧૧-૦૦ કલાક દરમિયાન રાખવાનો રહેશે.

 • ડેટાએન્ટ્રી અંગેની સૂચનાઓ સમગ્ર શિક્ષા, સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ઓફિસ, ગાંધીનગર દ્વારા આપવામાં આવશે.

 • પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા માટે જૂન થી ઓક્ટોબર સુધીનો અભ્યાસક્રમ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. આ અંગેની માસવાર અભ્યાસક્રમ ફાળવણી જીસીઈઆરટીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે.

 જીસીઈઆરટી ગાંધીનગર

 બિડાણઃ પ્રથમ અને દ્વિતીયસત્ર સામયિક મૂલ્યાંકન તેમજ પ્રથમસત્રાંત પરીક્ષા અંગેના સમયપત્રકની નકલ (પરિશિષ્ટ ૧ થી ૩)

Previous Post Next Post

TEACHERS