એકમ કસોટી માર્ક સ્લીપની અને એનાલીસિસ ફાઈલ | Ekam Kasoti Gun Patrak (Unit test Marksheet) pdf & Excel - Download

Your Flipkart business now on your mobile!

Start your Online Business at 0% Commission with Flipkart, one of India’s leading e-commerce marketplace and sell directly to 400 million customers.

Looking to sell your products online? Need assistance to grow your business digitally? Want to take your offline stores - online and start selling hassle free?

Welcome to Flipkart Seller Hub that enables you to sell your products online and take your business digital with an easy onboarding process. Sell on Flipkart at 0% commission (in certain verticals), explore selling in multiple verticals, gain more profit and expand your reach to a new set of customers - all at a reduced cost of doing business.

Whether you are new to selling online or an existing seller, Flipkart Seller Hub is the ultimate tool that makes selling on Flipkart easier than ever before! This app equips you with various features that help you carry out all the business processes in the easiest possible way on India’s largest marketplace. 

એકમ કસોટી માર્ક સ્લીપની અને એનાલીસિસ ફાઈલ

Ekam Kasoti Gun Patrak (Unit test Marksheet) pdf & Excel - Download


એકમ કસોટી માર્ક સ્લીપની વિશેષતાઓ

એકમ કસોટી એનાલીસિસ ફાઈલ
(૧)વિદ્યાર્થીના એકમ કસોટી પ્રશ્ન તથા ટકાવારી પ્રમાણે ફાઈલ બની જશે
(૨) માસ વાર એકમ કસોટી એકંદર ફાઈલ બની જશે
(૩) ગ્રાફિક્સ સાથે પ્રિન્ટ લઈ શકાશે
(૪) સ્કૂલ ઓફ એકસિલેન્સ પ્રમાણે મૂલ્યાંકન થતાં માહિતી દેવામાં અનુકૂળતા રહેશે
(૫) એક સાથે ૫૦ વિદ્યાર્થી માટે કામ થશે


એકમ કસોટી એનાલીસીસ (Sem-2) 🌴

👉 સૌપ્રથમ ફાઈલ ઓપન કરો ત્યારે Macro એનેબલ ના હોય તો એનેબલ કરવું .
👉 દરેક ટેસ્ટની શીટમાં સૌ પ્રથમ કુલ રજીસ્ટર સંખ્યા લખી બાજુમાં રહેલા OK બટન પર ક્લિક કરી વિદ્યાર્થીની વિગત એડ કરવી.
👉 પીળા બોક્ષમાં પ્રશ્ન પ્રમાણે કુલ ગુણ લખી દેવા. ત્યારબાદ મેળવેલ ગુણની એન્ટ્રી કરવી.
ગેરહાજર વિદ્યાર્થીમાં AB કે એવું કંઈ લખવું નહિ.
👉 જે ટેસ્ટની એન્ટ્રી પૂર્ણ થઈ જાય એને Home શીટમાં ટેસ્ટની તારીખ પર આપેલ ચેકબોક્સમાં ટીકમાર્ક કરી દેવું.
👉 આપેલ ફાઈલ કોઈ પણ પ્રકારના પાસવર્ડથી પ્રોટેક્ટ નથી જેથી કોઈ વસ્તુ ડીલેટ કરવી નહિ કે બિનજરૂરી જગ્યાએ એડ કરવી નહિ
👉 જો કોઈ ભૂલ થઇ જાય તો નવી ફાઈલ લઈને બધો ડેટા તેમાં કોપી પેસ્ટ કરી દેવો.
(બનાવનાર - માધવ પ્રજાપતિ, ભુરગઢ અનુપમ પ્રા.શાળા)


મહત્વપૂર્ણ લિંક

એકમ કસોટી એનાલીસીસ(Sem-2)🌴

👉 સૌપ્રથમ ફાઈલ ઓપન કરો ત્યારે Macro એનેબલ ના હોય તો એનેબલ કરવું .

👉 દરેક ટેસ્ટની શીટમાં સૌ પ્રથમ કુલ રજીસ્ટર સંખ્યા લખી બાજુમાં રહેલા OK બટન પર ક્લિક કરી વિદ્યાર્થીની વિગત એડ કરવી.

ડાઉનલોડ કરો,, એકમ કસોટી એનાલીસીસ ફાઈલ (બીજું સત્ર)

Font Download


તારીખ-04-02-2023

તારીખ-04-02-2023 ની ધોરણ 4 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-04-02-2023 ની ધોરણ 6-7-8ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-21-01-2023

તારીખ-21-01-2023 ની ધોરણ 3 અને 5 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-21-01-2023 ની ધોરણ 6-7-8ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-07-01-2023

તારીખ-07-01-2023 ની ધોરણ 3-4-5 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-07-01-2023 ની ધોરણ 6-7-8ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ 31-12-2022

તારીખ 17-12-2022

તારીખ-1-10-2022.

તારીખ 1-10-2022 ની ધોરણ 4-5 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

તારીખ 1-10-2022 ની ધોરણ 6-7-8 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

તારીખ-24-9-2022 

ધોરણ 6 થી 8 માટેની ગુણ પત્રક ફાઈલ ડાઉલોડ કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

✓ ધોરણ 3 થી 5 માટેની એનાલોસિસ ફાઈલ (તારીખ 17-12-2022)

✓ ધોરણ 6 થી 8 માટેની એનાલોસિસ ફાઈલ (તારીખ 17-12-2022)


એકમ કસોટી એનાલીસિસ ઓટો એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

તારીખ-3-9-2022 

તારીખ 03-09-2022 ની ધોરણ 6-7-8 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

તારીખ-27-08-2022

તારીખ-27-8-2022 ની ધોરણ 3-4-5 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-27-8-2022 ની ધોરણ 6-7-8 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-6-8-2022 

તારીખ-6-8-2022 ની ધોરણ 3-4-5 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

તારીખ-6-8-2022 ની ધોરણ 6-7-8ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

તારીખ-30-7-2022 

તારીખ-30-7-2022 ની ધોરણ 3-4-5ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-30-7-2022 ની ધોરણ 6-7-8ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-23-7-2022 

તારીખ-23-7-2022 ની ધોરણ- 5 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-23-7-2022 ની ધોરણ -6-7-8ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો


મહત્વપૂર્ણ લિંક 

એકમ કસોટીના માર્ક લખવા માટે પીડીએફ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

પ્રશ્ન બેંક આધારિત એકમ કસોટી ના માર્ક ની એન્ટ્રી કરવા માટેની એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો 

એકમ કસોટી એનાલીસિસ ઓટો એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો


Why register on Flipkart Seller Hub?

• Hassle free registration
• Sell to existing crores of customers on Flipkart
• Lowest cost of doing business
• Ship to 100% of India’s serviceable pin-codes
• Training, webinars, events and support from Account Managers for scaling your business
• 24X7 Seller Support available

How to register to sell your products on Flipkart?

To start selling online, you just need
• Your mobile number and email ID to sign up
• Your pickup address and pin code
• GSTIN Number
• Bank details
• Adding listings with stock

How can you run your Business on the Flipkart Seller Hub?
The app enables you with a variety of features that aid you in everyday business
New Launches
HomepageView the summary of your entire business on Flipkart on our homepage card
• Upload a listing and images using phone camera directly via the app
• Manage your orders from anywhere view upcoming and completed orders, create shipping label, dispatch orders, download manifest & track shipments
• Monitor real-time sales and quality metrics: Keep an eye on how your business is performing and what you need to do to make it grow further
• Calculate your settlement - Choose from Seller/Smart/ Flipkart Fulfillment and calculate your earnings basis Seller Tier
• Monitor your upcoming payments and review past payments
• Set up ad campaigns to increase product visibility and sales
• Protect yourself with Flipkart’s Seller Protection Fund incase of lost/damaged goods
• Participate in promotional activities and flash sales
• Get Notifications about key events and activities on your portal
• Flipkart’s Seller Support to help with any of your queries

With an easy registration process and guidance from Account Managers, you can now easily scale your online business on Flipkart. Trusted by over 4 lakh sellers, no wonder Flipkart is India’s favourite marketplace to sell online.

Having trouble using the app?
Don’t worry, our support team will guide you through the app so you can learn how to use it effectively.

Facing any other issues?
Get help from the team on anything. Be it taxes, order-related, shipping, or anything else. The app has a detailed list of FAQs on various topics to answer your questions so you can learn to run that app proficiently for your business.

Flipkart Seller Hub is quick to start and grow your business online. So what are you waiting for? Download now and send us your feedback right from within the app. Happy selling on Flipkart!


Download Ekam Kasoti Gun Patrak / Unit Test Marks Sheet {pdf & Excel}

DOWNLOAD ::
 PDF  ||   EXCEL-1   ||   EXCEL-2
Previous Post Next Post

TEACHERS