ધોરણ 5 અને 8 માં નાપાસ કરવાના નિયમના અમલ બાબત પરિપત્ર

Dhoran 5 ane 8 ma Napass karva na niyam na amal babat paripatra | Paripatra Subject: Section 24 of the Regulations of the Right to Free and Compulsory Education for Children Act Notification 2009 has been amended as per the amendment to the assessment scheme of standard 1 to 8. According to the head amendment, H, I, J, K and 1 are added after sub-section - 3 of section 24, which is included with this.

Std 5 Ane 8 Ma Napas Karvano Niyam Aa Varsh to Implement New CircularAccording to this amendment, now students who have received A to D grades in each subject in standard 5 and standard 8 will have to be upgraded to the next standard. The student cannot be stopped in another standard,

NA PASS KARVA BABAT PARIPATRA

Thus, from the year 2019-20, a student who gets a grade 1 grade less than 15% in two or more subjects in standard 5 or standard 8 may not be subjected to classification from that admission, but during the two months after the result of the examination is declared. After the education work, there will be a re-examination at the school level in which the student will be given class promotion if he can make the expected improvement in his grade. And no student shall be barred in the standard other than Class 8.

Request to inform all concerned primary schools in each district, District Panchayat, Municipality and Municipal Corporation, as well as their respective level A for implementation of compulsory implementation in Granted and Non-Granted (Swarnibh) Private Schools.

🔥 પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધો૨ણ ૫ અને ૮ માં વર્ગબઢતી (નાપાસ નિયમ)  અમલ કરવા બાબતનો આજનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર

🎯 ધો૨ણ ૫ અને ૮ માં વર્ગબઢતી આપવા માટે તારીખ ૨૧-૦૯-૨૦૧૯ના જાહેરનામુ વાંચો.

ધોરણ 5 અને 8 માં નાપાસ કરવા બાબત પરિપત્ર

5 અને 8 માં નાપાસ કરવા બાબત, પ્રાથમિક શાળા સમય પરિપત્ર, શાળા પરિપત્ર 2021, શાળા પરિપત્ર 2022, ગુજરાત-શિક્ષણ-વિભાગ-સર્વ-પરિપત્ર

ધોરણ 5 અને 8 માં નાપાસ કરવાના નિયમ ના અમલ બાબત પરિપત્ર | પરિપત્ર

વિષય: બાળકો માટે મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ 2009 ના નિયમોની કલમ 24 માં ધોરણ 1 થી 8 ની આકારણી યોજનામાં સુધારા મુજબ સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. હેડ સુધારા મુજબ, H, I, J, K અને કલમ 24 ની પેટા-કલમ - 3 પછી 1 ઉમેરવામાં આવે છે, જે આ સાથે સમાવિષ્ટ છે.

ધોરણ 5 અને 8 મા નાપસ કર્વાણો નિયમ | નવો પરિપત્ર

આ સુધારા મુજબ હવે ધોરણ 5 અને ધોરણ 8 માં દરેક વિષયમાં A થી D ગ્રેડ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને આગામી ધોરણમાં અપગ્રેડ કરવું પડશે. વિદ્યાર્થીને બીજા ધોરણમાં રોકી શકાય નહીં.


ના પાસ કરવા બબત પરિપત્ર

આમ, વર્ષ 2019-20 થી, ધોરણ 5 અથવા ધોરણ 8 માં બે કે તેથી વધુ વિષયોમાં 15% કરતા ઓછો ગ્રેડ 1 ગ્રેડ મેળવનાર વિદ્યાર્થીને તે પ્રવેશમાંથી વર્ગીકરણ કરવામાં આવશે નહીં, પરંતુ પરિણામ પછીના બે મહિના દરમિયાન પરીક્ષા જાહેર થાય છે.

શિક્ષણ કાર્ય પછી, શાળા કક્ષાએ પુનઃપરીક્ષા થશે જેમાં વિદ્યાર્થી તેના ગ્રેડમાં અપેક્ષિત સુધારો કરી શકશે તો તેને વર્ગ પ્રમોશન આપવામાં આવશે. અને ધોરણ 8 સિવાયના ધોરણમાં કોઈપણ વિદ્યાર્થીને પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે નહીં.

ગ્રાન્ટેડ અને નોન-ગ્રાન્ટેડ (સ્વર્ણિભ) ખાનગી શાળાઓમાં ફરજિયાત અમલીકરણ માટે દરેક જિલ્લાની તમામ સંબંધિત પ્રાથમિક શાળાઓ, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, તેમજ તેમના સંબંધિત સ્તર A ને જાણ કરવા વિનંતી.

મહત્વપૂર્ણ લિંક:

ધોરણ 5 અને 8 માં નાપાસ કરવા બાબત નિયમક શ્રી નો પરિપત્ર / GR

17/03/2020 પરીપત્ર ડાઉનલોડ કરો

23/02/2023 પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરો


STD 5 ANE 8 MA NA PASS KARVA BABAT NIYAMAK SRI NO PARIPATRA / GR

DOWNLOAD