પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર માટે ઉપયોગી All in One છે આ Presiding Officer Assistant android Application Download કરી લો

Presiding Officer Assistant android Application Download

Useful and handy tool for presiding officers on election duty

This application will be very useful for presiding officers on election duty.


Features:
  • Voting percent calculator
  • 2 hourly voting figures
  • Guidance videos
  • Voter’s list search and download
  • Important updates

PRESIDING OFFICER JOB DESCRIPTION


The polling station team
Polling Stations are open from 7.00 a.m. until 10.00 p.m. On Election Day staff are required to arrive at the Polling Station at 6.15 a.m. to set up the equipment. Staff are not permitted to leave the premises during Polling Hours in order to maintain the secrecy of the vote.
The role of the polling station staff is to ensure that voters are able to cast their vote in secret, free from influence and in a calm atmosphere.


The Presiding Officer
Presiding Officers are responsible for the conduct of the ballot in the polling stations and they must have a good knowledge of the voting procedures.

Presiding Officer Application Download
Election Application download
Presiding Officer Assistant Application


The Role:
• Comply with any instructions from the Returning Officer
• To take charge of a polling station.
• To ensure that all electors are treated impartially and with respect.
• To maintain the secrecy of the ballot
• To supervise the Poll Clerk(s) at the polling station.

Duties:

Before Election Day:
• Where applicable, attend training sessions and briefings provided by the Electoral
Services office
• Liaise with contact person for designated polling station before Election Day to
confirm arrangements for key collection/opening and closing the building.
• In a multiple polling station, make contact with other Presiding Officer(s).
• Make contact with Poll Clerk(s) to check travel arrangements to and from polling
station.
• Collect the Ballot Box and contents before the Poll and keep secure.
Election Day
• Transport Ballot Box and contents to polling station.
• Erect polling booths. This involves some lifting.
• Organise the layout of the polling station taking all voter needs into account.
• Be aware of access issues at the polling station.
• Be responsible for health and safety at the polling station for all staff and visitors.
• Ensure the polling station is opened on time.
• Ensure that all signs and instructions are clear, visible and remain in place.
• Keep the polling station neat and tidy.
• Instruct and supervise the work of the Poll Clerk(s)
• Account for, and be responsible for, all ballot papers, issued and un-issued.
• Check and mark electors’ electoral numbers in the register of electors and on the
corresponding numbers lists.
• Issue ballot papers to voters
• Ensure that voters cast their votes in secret and put them into the (correct) ballot box.
• Provide assistance to voters where appropriate
• Receive postal votes delivered by hand.
• Manage the attendance of those entitled to be present in the polling station, eg
candidates, agents, representatives of the Electoral Commission and Observers, and
ensure they do not interfere with the voting process.
• Be polite and professional when dealing with all visitors to the polling station and
remain impartial at all times.
• Monitor the activities of tellers outside polling places


> ગુજરાત ચુટણી પ્રેસનોટ કયા જિલ્લામા કઈ તારીખે મતદાન યોજાશે તે જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો > પ્રિસાઇડિંગ અને પોલીંગ ઓફિસર માટે મતદાન ટકાવારી માટે ઉપયોગી એપ્લિકેશન Click Here Download Application

> સમગ્ર ચુંટણી પ્રક્રિયા માટે ઉપયોગી પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર એપ્લીકેશન ખુબજ ઉપયોગી જરૂર થી ડાઉનલોડ કરો : Click here To Download Application : 

> પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર ના કાર્યો ની માહિતી ફાઈલ : Click Here 

> વોટીંગ મશીન અંગે ની તમામ માહિતી ગુજરાતીમાં ( દરેક બટન , શિલિંગ પ્રક્રિયા સ્ટેપ BY સ્ટેપ ) Click Here 

> ચુંટણી દરમિયાન પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરે કરવાની થતી તૈયારીની માહિતી ફાઈલ : Click Here 

> પ્રિસાઈડિંગ ઓફિસરની ડાયરી કેવી રીતે ભરશો તેની સમજ આપતો વિડીયો Click Here To View Video


ચુંટણી સૌથી ઉપયોગી તમામ કવર ( વૈધાનિક , બિન વૈધાનિક કવર, અન્ય કવર માહિતી ) કયા કવરમાં કઈ માહિતી આવે તેની ડીટેલ માહિતી 

ચુંટણી દરમિયાન થતી કામગીરી શોર્ટકટ યાદી ( એક પેજમાં ) 

પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર ની ડાયરી ની સમજ માટે નમુનો . 

ચુંટણી માટે જરૂરી ૨ કલાકે આપવાના આંકડા માટે ને ૪ જુદા નમુના.

ચુંટણી ઉપયોગી કયા ફોર્મ પર કોની સહી આવે તેની સમજ માટે . ક્યાં ફોર્મ પર કોની સહીં આવે તેની માહિતી 

ચુંટણી જરૂરી મોકપોલ પત્રક અને તેનો નમુનો 
> MOCK POLL PATRAK DOWNLOAD 
> MOCK POLL CERTIFICATE DEMO 
> TAKAVARI PATRAK NAMUNO DOWNLOAD

ચુંટણી માં જરૂરી PSO - 5 ફોર્મ નો નમુનો ( સૌથી જરૂરી ) ચુંટણી માં જરૂરી PSO - 5 ફોર્મ નો નમુનો ( સૌથી જરૂરી ) 
IMPORTANT LINK::::