શિક્ષકોના વધ ઘટ બદલી કેમ્પ બાબત ગુજરાત રાજય પ્રા.શિક્ષક સંઘની આજની રજુઆત. તમામ શિક્ષકો માટે વાંચવા લાયક Shixako na Vadh Ghat Badli Camp Babat Rajya Prathmik Shixak Sangh ni Rajuat no Letter

Vadh-Ghat Ma Gayel Shikshak/Vidhyasahayak ane CRC - BRC ne Matru Shala no Labh Aapva Babat 24-11-2020 no Paripatra

શિક્ષક / વિદ્યાસહાયકને વધના કારણોસર તથા બી.આર.સી. / સી.આર.સી.ની પ્રતિનિયુક્તિ રદ થતા કે સમયગાળો પૂર્ણ થતા તાલુકા બહાર મુકેલ હોય ને પરત મૂળશાળા / તાલુકામાં લાવવા બાબત ગુ.સ.શિક્ષણ વિભાગનો ઠરાવ.

 Teacher / Teaching Assistant for reasons of increase and B.R.C.  Resolution of GS Education Department regarding deputation of CRC, cancellation or expiration of period, leaving the taluka and bringing it back to the original school / taluka.

♨️ બદલી થયેલ શિક્ષકો માટે 50% શાળામાં સ્ટાફ રાખી ને શિક્ષકોને છુટા કરવાનો નવો ઠરાવ એક મહિનામાં આવી જશે સાંભળો રાજ્ય સંઘ પ્રમુખનું નિવેદન સાંભળો

 Reference: According to the above subject and context, to state that, from the resolution with reference, J.R.C.  / Provision has been made to return Teoshri to the vacant post after compensating the internal depreciation of the taluka on deputation of CRC or expiry of the period.

 And if the teacher / education assistant has been transferred out of the taluka due to lack of vacancy in his / her taluka, he / she has also been provided to return to the vacancy after compensating the internal vacancy of the taluka.

 So in order to avail the benefit of the provision of the above resolution, the primary teacher / education assistant or B.R.C.  / Deputation of CRC has been canceled or transferred out of the taluka at the end of the period.  Asked to send along with supporting evidence by 26/11/2020.  Report this to your taluka school and send the details.

 This includes a copy of the reference resolution and a sample.  According to the amended provision of Chapter B (9) of the reference resolution, “Such a teacher may request to return to the original school in the original taluka up to the five slaughter transfer camps to be held after the date of transfer order under slaughter but by such teacher  Will be located and even if space is available in that camp in that camp, if the vacancy is not selected from the vacancy available by that teacher then that teacher will not be considered eligible to return to the original taluka for this purpose.  In this case, the teacher concerned will be deemed to have lost this opportunity permanently.

Pay house rent to state employees as per 7th pay commission on central basis. More than five lakh employees of the state have been deprived of housing benefits for the last four years

Pay House Rent To State Employees Us On 5th Pay Commission On Central Basis

Galla-lorries will be closed for three days.  A meeting was held between the Municipal Commissioner and the Indian Medical Association in which the decision was taken.  Find out in which cities Pan Mawa's galla-lorries will be closed

Reference regarding leave of COVID-19 of an employee on duty in a primary school. Hon'ble Deputy Secretary, General Administration Department, Gandhinagar's letter. Various steps have been taken to control the spread of Novel Corona (COVID-19 - 19) virus as per the guidelines of the Ministry of AYUSH and the State Government.

Currently, the transmission of Novel Corona (COMP-19) virus is on the rise in Kheda district, so as a precautionary measure, appropriate measures are being taken to prevent the transmission of Corona virus.

Earlier in the case of officers / employees which were approved at that time under the provision of CCC, the first / second UPDO was approved and now as per the resolution of the General Administration Department of the Government dated 28-07-2020 Proposals of employees who want to amend the eligibility date should be submitted to the concerned Deputy Director (Training) within 10 days as per the attached checklist. And the office of the concerned Deputy Director (Training) out of all the officers / employees on duty at the Industrial Training Institutions under the jurisdiction of his department to amend the provisions of CCC under the provisions of CCC submitted to this office by 20-12-2020. Will have to.

If the employee on duty at your school or any member of his / her family has received a positive report of corona, leave for home chlorantine should be granted in the following details. If any school employee is infected with the corona virus, they should address the District Primary Education Officer and apply for a quarantine. Certificate of Home Quarantine will have to be submitted.

Regarding the application received by the employee, the head teacher / principal should check the application and recommend to stay at home chlorantine and inform the office here in writing. Self declaration should be submitted at the time of leave sanction. A certified copy of Corona's Poditive Report and a medical certificate from the employee or any member of his / her family should be included in the application along with this.

In view of the above administrative matters, the application for such leave is requested to be submitted here with the leave account by co-checking the Aadhaar of the headmaster / principal of those schools. On the basis of the medical certificate, in the online presence of the employee, ON DUTY as well as in the teacher attendance register, the hospital admit or the same quarantine self or home chlorantine family should be noted. Also, if you have any questions about this, you will have to contact the Beat Education Inspector. .

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana or PMJDY.  Prime Minister Narendra Modi launched Pradhan Mantri Nandan Yojana or PMJDY in 2014 for economic inclusion.  The main objective of this system is to provide access to economic services for the poor and low-income across the country.  Its purpose is to get under the umbrella of opening a bank account.  Through PMJDY, individuals have access to banking, services such as savings and deposit accounts, finance and pensions.  Credit insurance .. read more

Individuals can open an account at any bank or affiliate bank, also known as a bank friend.  According to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, individuals can open a zero balance account.  However, if the account holder needs a checkbook, he or she must meet the minimum balance sheet requirements.  Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana-Criteria for Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: People who are citizens of India have the right to open an account under this scheme.  According to this scheme, the holder of a small account over 10 years old is also entitled.  However, in the case of minors, the account is run by the parent.  Disaster will allow you to get a card that can be used to withdraw money four times a month.  If you have a savings account, you can open it with this system.

Shixako na Vadh Ghat Badli Camp Babat Rajya Prathmik Shixak Sangh ni Rajuat no Letter

DOWNLOAD LETTER