પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ; PMAY યોજનાનો લાભ લેવા માટેની સંપૂર્ણ માહિતી

PM આવાસ યોજના 2022 સુધીની હોય, આપને આ યોજનાનો લાભ લેવો હોય તો આ રહી સંપૂર્ણ માહિતી (Pradhan Mantri Awas Yojana;  Complete information for availing PMAY scheme)

● સબસીડી કેલ્ક્યુલેટર
● ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ
● કેટલી સબીસીડી મળી શકે
● કોને કેટલો મળશે લાભ❓

 If PM Awas Yojana is till 2022, if you want to take advantage of this scheme, here is the complete information

 ● Subsidy calculator

 ● Where the document should be

 ● How much SBCD can be obtained

 ● Who will get how much benefit❓

6 benefits of Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana.  Do you have a PMJDY account?  If not, open today ...


 You will get 6 big benefits ... which are not found in other accounts .. See full details

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana or PMJDY.  Prime Minister Narendra Modi launched Pradhan Mantri Nandan Yojana or PMJDY in 2014 for economic inclusion.  The main objective of this system is to provide access to economic services for the poor and low-income across the country.  Its purpose is to get under the umbrella of opening a bank account.  Through PMJDY, individuals have access to banking, services such as savings and deposit accounts, finance and pensions.  Credit insurance .. read more


Individuals can open an account at any bank or affiliate bank, also known as a bank friend.  According to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, individuals can open a zero balance account.  However, if the account holder needs a checkbook, he or she must meet the minimum balance sheet requirements.  Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana-Criteria for Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: People who are citizens of India have the right to open an account under this scheme.  According to this scheme, the holder of a small account over 10 years old is also entitled.  However, in the case of minors, the account is run by the parent.  Disaster will allow you to get a card that can be used to withdraw money four times a month.  If you have a savings account, you can open it with this system.


  You can transfer your account balance to the PMJDY plan and enjoy the benefits.  In this case, if the person does not meet the above requirements and there is no document proving nationality, the bank will examine that person in advance and classify them as a low risk person.  These individuals can open a temporary account on a permanent basis by submitting the required documents within 12 months from the date of account opening.  Read more


Documents required for Jan Dhan Yojana's account and how to open an account To open an account at PMJDY, you must verify your valid address.  These documents include your passport, driving license, permanent account number (PEN), voter ID card and Aadhaar card.  The Aadhaar Card is an essential document for opening an account.  If the person does not have a valid Aadhaar number, they must first register and send it.  You will also need to submit two passport-sized photographs.  If a person does not meet the above criteria, you can open a small account and classify it as a low risk person.  To open an account with the PMJDY scheme, you can use the login at the nearest bank branch or affiliated bank, also known as Mitra Bank. 


 Individuals can open their own bank account by enrolling in a campground organized in their area.  For low risk people, they can open a small account.  This account will be opened in front of bankers based on self-certified photos and fingerprints or signatures.  However, withdrawals, deposits and bank balances from these accounts are prohibited.  These accounts are valid for 12 months.  After this period, if the account submits the documents required to obtain valid credentials, the account will be allowed to continue for another 12 months.

Galla-lorries will be closed for three days.  A meeting was held between the Municipal Commissioner and the Indian Medical Association in which the decision was taken.  Find out in which cities Pan Mawa's galla-lorries will be closed

Reference regarding leave of COVID-19 of an employee on duty in a primary school. Hon'ble Deputy Secretary, General Administration Department, Gandhinagar's letter. Various steps have been taken to control the spread of Novel Corona (COVID-19 - 19) virus as per the guidelines of the Ministry of AYUSH and the State Government.

◆ આ પણ જુઓ : પ્રરધાનમંત્રી વય વંદના યોજના

Currently, the transmission of Novel Corona (COMP-19) virus is on the rise in Kheda district, so as a precautionary measure, appropriate measures are being taken to prevent the transmission of Corona virus.

Earlier in the case of officers / employees which were approved at that time under the provision of CCC, the first / second UPDO was approved and now as per the resolution of the General Administration Department of the Government dated 28-07-2020 Proposals of employees who want to amend the eligibility date should be submitted to the concerned Deputy Director (Training) within 10 days as per the attached checklist. And the office of the concerned Deputy Director (Training) out of all the officers / employees on duty at the Industrial Training Institutions under the jurisdiction of his department to amend the provisions of CCC under the provisions of CCC submitted to this office by 20-12-2020. Will have to.

◆ આ પણ જુઓ : આયુુુષમાન ભારત યોજના

If the employee on duty at your school or any member of his / her family has received a positive report of corona, leave for home chlorantine should be granted in the following details. If any school employee is infected with the corona virus, they should address the District Primary Education Officer and apply for a quarantine. Certificate of Home Quarantine will have to be submitted.

◆ આ પણ જુઓ : ભારત સરકારની વિવિધ યોજનાઓ

Regarding the application received by the employee, the head teacher / principal should check the application and recommend to stay at home chlorantine and inform the office here in writing. Self declaration should be submitted at the time of leave sanction. A certified copy of Corona's Poditive Report and a medical certificate from the employee or any member of his / her family should be included in the application along with this.

◆ આ પણ જુઓ : શ્રમયોગી માનધન યોજના

In view of the above administrative matters, the application for such leave is requested to be submitted here with the leave account by co-checking the Aadhaar of the headmaster / principal of those schools. On the basis of the medical certificate, in the online presence of the employee, ON DUTY as well as in the teacher attendance register, the hospital admit or the same quarantine self or home chlorantine family should be noted. Also, if you have any questions about this, you will have to contact the Beat Education Inspector. .

Pradhan Mantri Awas Yojana;  Complete information for availing PMAY scheme

👉 પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના માહિતી ગુજરાતીમાં

👉 પાત્રતા માપદંડ ચકાસો

👉 સબસિડી કૅલ્ક્યુલેટર

👉 આવશ્યક દસ્તાવેજો