➡️ ધોરણ 1 થી 8 ન્યૂ ટાઈમ ટેબલ -૨૦૨૨ અહીં ક્લિક કરો 👈

SASGUJARAT.IN Updates For Gujarat Primary Teachers | imp Information About Online sas gujarat

વોટ્સેપ ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો

SAS માં દરેક શિક્ષકનો વિષય અને ધોરણ અપડેટ કરવાનું હોવાથી અપડેટ કેવી રીતે કરશો ?

SAS મા શિક્ષકનો હોદ્દો, વર્ગ, વિષય, મોબાઈલ નંબર અને ઇન્ક્રીમેન્ટનો મહિનો અપડેટ કરવા અંગે અગત્યની માહિતી.

------------------------------------

🧑🏻‍🏫 હાલ મે પેઈડ જુન-૨૦૨૨ નું પગારબીલ શાળા કક્ષાએ બનાવવા માટે ખાસ જરુરી સુચના :-

✅ શિક્ષકના સાતમા પગાર પંચનું બેઝીક જે છે તે ફરીથી કાઢી અને જે રકમ છે તે ફરીથી નાખવી. (જેથી  31% લેખે મોંધવારી આપમેળે સુધરી શકે.)
✅ Tab key મારી આગળ જવું જેથી સી.પી.એફ. નો સુધારો થઈ શકે.
✅ ઈન્કમ ટેક્ષ તેમજ મંડળીની કપાતની ચકાસણી કરવી.
✅ SAS School Login કરવાની લિંક. 

✅ તમામ શાળાઓને મેસેજ પહોંચાડશો.

------------------------------------

 WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ક્લિક કરો 👈


www.sasgujarat.in/ Teacher Portal New Updates

www.sasgujarat.in Updates

Since every teacher in SAS has to update the subject and standard, how to update?

 Important information about updating teacher position, class, subject, mobile number and month of increment in SAS

When can the annual board exams of standard 10-12 and other standards be held?  An important announcement made about that too

Subject: Submitting quarterly report on the implementation of school safety policy in schools (2016) (July-20 to September-2020). The quarterly report on school safety Polls - 2016 has to be sent to the Hon'ble Supreme Court through MHRD Delhi by the Education Department as per the prescribed checklist included in the enclosure.

In the quarterly report from July 2020 to September 2020 regarding the implementation of school safety policy - 2016, the work has been completed in all the indicators in the prescribed form. Gmail.com. .

Further stating that the District Education Officer and the Govt. Officer will have to send the information of school safety Polly - 2016 only to the primary schools coming under their jurisdiction (standard 1 to 8 primary schools) to the office here without any mistake. Those who do not come under the purview of the District Education Officer will have to send "zero information". Make this a top priority.

Note: - Earlier some districts have also sent the information of secondary schools coming under their jurisdiction, which is not appropriate so you will only send the information of all the primary schools here.

Some principals and teacher friends have also tried to provide TV or smart phones to the students by raising funds.  Such a best practice by the entire education where the teacher / principal / CRC / BRC COO has made efforts to make digital education quality for the students by compiling the details and making it available to schools across the state is under consideration.

SAS New Update

🔥 મોંઘવારી તફાવત  એરીયસ ના ગણતરી પત્રકો અને બીલ SAS પોર્ટલ પર મુકાઈ ગયેલ છે.

◆ શિક્ષકવાઈઝ બેઝીક પગાર અને ગણતરી ઓટોમેટીક આવી જશે તેમા વેરીફાઈ કરી સુધારો હોય તો કરીને સબમીટ કરવુ.

મોંઘવારી તફાવત ઓકટોબર 2019 થી ડીસેમ્બર 2019 (5% મોંઘવારી ગણવી)

👉 ચેક કરો SAS પોર્ટલમાં


પગારબીલ રિજેક્ટ કરવા સેન્ટર શાળામાં કૉલ કરવાની જરૂર નથી

શાળા પોતે જે તે શિક્ષકનું પગારબીલ રિજેક્ટ કરી શકે છે
◆ પગારપત્રકમાં પગારબિલની નીચે પગાર બિલ દૂર કરવું એ વિકલ્પ આપેલો છે ત્યાંથી પે કેન્દ્ર બિલ મંજૂર કરે એ પહેલાં શાળા રિમુવ કરી શકશે 👇👇👇

SAS new update

 Any initiative taken by the Primary and Secondary School Teacher Friends / Principal / CRC Beeper C Co.O.Shri which has benefited the students, has used any resources for the maximum benefit of "Home Learning" to the students,

 If any attempt has been made to distribute educational literature to as many students as possible, or if any innovative start-up for the benefit of students has been started, the page along with its details should be uploaded on Facebook-Workplace by 15th December 2020.  The above matter should be reported to all the teacher friends of your district, Principal, CRC / BRC Co.O.

In this regard, teachers, parents, SMC members, conscious citizens as well as students are asked to inform about this "home learning" program. The Department of Education has organized a "Home Learning" program for the students of Std. 3 to 8 and Std. 9 to 12 from 15/06/2020 so that the students can study at home due to the Corona epidemic. According to the date and time indicated, the students of that standard will be able to observe this program without fail and in order to grow in their academic work, they will immediately inform the principals and teachers from your level and make necessary arrangements for the success of the program.

In view of the above, the State Government has issued GVS. And D.D. Although comprehensive steps have been taken by Girnar programs to ensure learning continuity for students with access to mobile phones and TVs under Home Learning, our main concerns still remain for students who do not have access to smart phones and televisions for home learning. That is why this document focuses on providing guidelines to help students learn without the use of smartphones and televisions.

The school should ensure that all students have reached the answer booklet for the unit test (PAT). Teachers should pay special attention to ensure that students without devices have received the paper for the Unit Test (PAT) on time and passed the examination. The headmaster / principal should ensure that the teachers have provided feedback and guidance to all the students based on the performance of the unit test (PAT) and have updated the education plan for each of these students.

SASGUJARAT.IN Updates For Gujarat Primary Teachers | imp Information About Online sas gujarat

DOWNLOAD PDF

જુલાઈ 2021 માં મળતો ઇજાફો  SAS માં એડ કરવાનો થાય છે.

SAS માં ઇજાફો ચડાવવા કેવી રીતે? તેની સમજૂતી સાથેની  PDF ડાઉનલોડ કરો.

👉 Download Pdf

👉 ધોરણ અપડેટ કરવું.

👉 ઇજાફા માટે PDF ફાઈલ

Title of the document

Gujarat Primary Teachers imp Information About Online sas gujarat

Post a Comment

© RDRATHOD.IN. All rights reserved. Distributed by Pixabin