80 કરોડ ગરીબોને મફત અનાજ, જાણો કોને કેટલો મળશે ફાયદો

Covid-19 કોરોના વાયરસનો કહેરના જોતા કેન્દ્ર સરકારે ગરીબ પરિવારો માટે ફરી એકવાર પ્રધાનમંત્રી દ્વારા ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે

Considering the transmission of the novel Corona virus (Covid - 19), the paralyzed and the pregnant female employee are exempt from debt. 

Government of Gujarat General Administration Department Circular No .: Perch - 102050-201-6 Secretariat, Gandhinagar, Dt.  Read on: (1) General Administration Department's circular dated 17/06/2021, (2) Government of India employees, Ministry of Public Grievances and Pensions dated 17/06/2071 Office List No: 11o13 / 9/2014 -  Estt (A - III)

Circular: No. Reading above: (1) of Circular dated 19/06/2071 with the necessary / immediate services of the State Government in the public interest for the purpose of controlling the transmission of Novel Corona Virus (Covid 19).  

મફત અનાજ વિતરણની તારીખ જાહેર, રેશનકાર્ડ દીઠ નીચે પ્રમાણે જથ્થો  મળશે
        ➤    25 કિ.ગ્રા. ઘઉં
        ➤    10 કિ.ગ્રા. ચોખા
        ➤    1  કિ. ગ્રા. તુવેર દાળ
        ➤    ખાંડ, મીઠું અને કેરોસીન

NFSA રેશનકાર્ડ નંબરની સામે તારીખ પ્રમાણે અનાજ મળશે.

   ⬇️⬇️             ⬇️⬇️
રેશનકાર્ડ નં: 1.     તા. 11- મે
રેશનકાર્ડ નં: 2.     તા. 12- મે
રેશનકાર્ડ નં: 3.     તા. 13- મે
રેશનકાર્ડ નં: 4.     તા. 14- મે
રેશનકાર્ડ નં: 5.     તા. 15- મે
રેશનકાર્ડ નં: 6.     તા. 16- મે
રેશનકાર્ડ નં: 7.     તા. 17- મે
રેશનકાર્ડ નં: 8.     તા. 18- મે
રેશનકાર્ડ નં: 9.     તા. 19- મે
રેશનકાર્ડ નં: 10.   તા. 20- મે
◆ ક્યાં વ્યક્તિને , ક્યાં અને ના મળતું હોય તો કઈ રીતે મેળવવું જાણો માહિતી

💯માહિતી શેર કરો અને દરેક મિત્રોને ઉલયોગી બનો

Offices other than the concerned offices have been instructed to continue with 50% staff from 19/06/2021 to 30/09/2021.  Persons with disabilities and pregnant women employees have been excluded from the office list of Government of India for reading above: (2).  

Persons with disabilities and pregnant women employees will not have to be called on duty in the offices till 30/7/2021.  But such employees will have to work from home.

paralyzed and the pregnant female employee work Form home paripatra

કેન્દ્ર સરકાર PM ગરીબ કલ્યાણ યોજના હેઠળ ગરીબોને ફ્રીમાં અનાજ આપશે.
માર્ચ થી જૂન માટે ફ્રી અનાજ આપશે કેન્દ્ર

યોજના હેઠળ 5 કિલો/માસિક અનાજ ફ્રીમાં.

Taking this into consideration, the state government has decided to give mass promotion to the students as per reference-1.  Home learning has been done through various mediums and also by teachers as well as informal assessment work so that students can learn at home.  In view of these matters, it is requested to consider the following instructions regarding the result sheet of the students under reference-1.  


1. To show the class promotion against the name of the student in the result sheet (D2 and D4) of the students in standard 1 and 2.  No need to show other details.  

2. In Std. 6th to 8th, the result sheet is to be prepared based on the constructive assessment done by the teacher.  This can be based on the informal assessment done by the teacher under Home Learning as well as periodic tests conducted during the year.  To show the details in Session 7 Structural Assessment Form A in Std. 8th to 8th, so that each student will be assessed 40 + 40 M 80 marks.  In addition, multiplying the 20 marks at the end of the year by considering the student's participation in Home Learning during the year.  Thus each student will be multiplied by 100 marks. 

પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અન્વયે મે મહિનાના અનાજ વિતરણ બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર.

  • કઈ તારીખે કોને અનાજ લેવા જવાનું છે ❓
  • કેટલું અનાજ મળશે ❓
  • વિગતવાર પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરો.
Subject: Free Distribution of Wheat and Rice in May 2021 and June 2021 under PMGKAY - Phase-3 of the Government of India under the comprehensive impact of Corona Virus (cOVID-19) 

Reference: (1) Government of India  Letter No .: F.No.7-1 / 2019 - BP.II (Pt.) [E - 371225], dated 7/7/2071.  2021 Mr., Compliments on the above subject to state that, taking into account the present situation, from the letter (1) referred to by the Government of India under "Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY Phase-3) for the months of May 2021 and June 2021"  

All ration card holders covered under National Food Security Act-2018 (NESA) will be given 3 kg per person.  Additional allocation has been made for free distribution of cereals (4.5 kg wheat and 1.5 kg rice) under the public distribution system.  Under which all the 21.5 lakh N.E.S.A. 

 Wheat and rice will be distributed free of cost to a population of 2.5 crore ration card holders.  It is requested to consider the following details for free allotment, withdrawal and distribution of quantity of wheat and rice between May 2021 and June 2011 under PMGKAY - Phase-3.

All these 21.5 lakh N.E.S.A. in PDS software developed and implemented by NIC.  For ration card holders, different currencies will be generated (free of cost) for each month between May 2061 and June 2021, in which the following scheme has been added as in the previous months April-2020 to November-2020.  

1. NFSA Antyodaya (PMGKAY) - Wheat 2. NFS, ઐ Antyodaya (PMGKAY) - Rice 3. NFSA P, HH (PMGKAY) - Wheat 4  , N.F.S.A. Ph.D.  Aye (PMGKAY) - Rice.  Under PMGKAY - Phase-3, the amount payable for the above Scheme wise currency separately for each month between May 2021 and June 2061 will be prepared by the attitude system with "Shanya".  

As such, Wambi spirit shoppers do not have to generate new currency from the system for this scheme.  Thus, this currency will be generated in advance in the login IDs of all Wambi price shopkeepers so fair price shopkeepers will not have to take any action in this regard. Under this scheme all fair price shopkeepers will have to pay free currency for wheat and rice as per the table above.  


 in view of this, all the godown managers of the Civil Supplies Corporation of your district have issued delivery currency for wheat and rice as per the table through their login IDs.  It is requested to instruct the District Supply Officer / all Mamlatdars / Zonal Officers for continuous monitoring on daily basis.  The amount of commission due to reasonable shopkeepers under this scheme will remain the same as it was earlier due under PMGKAY Phase 1 and 2.

 Regular distribution of wheat, rice, pulses, sugar and salt to NESA ration card holders and "Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana" (PMGKAY - Phase-3)  Both the free distribution for the month of 2021 has to start from the reasonable price shop on 11/03/2021, Tuesday. 

 In which the existing instructions of the Corona (COVID-13) guideline of the Health Department / Home Department of the Government are followed, the shops are not crowded and in order to ensure smooth distribution, the District Health Department has provided facilities including masks, gloves etc. at fair price shops.  It is requested to arrange wise grain distribution.
Previous Post Next Post

ધોરણ 1 થી 12

INNER POST ADS