વગર દવાએ ઘરે બેઠા ઑક્સીજન લેવલ કેવીરીતે વધારી ફેફસાની સફાઇ કરવી ? જાણો ઘરેલુ ઉપચાર

How to increase the oxygen level at home without medication and cleanse the lungs?  Learn Home Remedies

Primary School ni STD 1 to 8 Vidhyasahayak ni Khali Jagya o Ni Mahiti Mokalva Babat. Vidhyasahayak 1 to 5 and 6 to 8 Gujarati Medium Khali Jagyao ni Mahiti Babat Niyamakshri no Paripatra, Date-04/05/2021

Office of the Director of Primary Education, Block No. 12/1, Dr. GM Bhavan, Gandhinagar.  07/02/2071.  Per, District Primary Education Officer, District Education Committee (All), Govt. Officer, Town Education Committee (All), 

Subject: - Matter of sending information of vacancies of Vidyashayak (Std. 1 to 8 and Std. 6 to 8 - Gujarati Medium).  To inform the research of the above subject that the information of vacancies of teachers of Std. 1 to 8 and subject wise vacancies of teachers of Std.  

The option of inclusion in is to prepare the attached Form 1 and I along with the teachers working in the position after the completion of the camp and also to send this office to Shruti font (PDF and JPEG) on 10/05/2071 by 2:00 pm in Excel file.  Do not send) Please send a copy by post to the e-mail address given below.  

As this information has been sought in the context of the forthcoming recruitment process, it is requested that the District Primary Education Officer personally check it carefully and prepare it keeping in view the instruction given in the note below the form as well as see that the time limit of the required details is maintained.  

Art Gujarat School Education Council _L Complete Education Jayshree Dewangan, G.A.S.  State Project Office, Sector-16AD, State Project Director, Gandhinagar-2018, Gujarat, Samagra Shiksha Phone: (07) 517 E - mail: aspdssaguj@gmail.com Number:

Samagra Shiksha 2031 / Kovid-15) 20  Ta.  Per 1B 2091 por los Per, (1) District Project Coordinator and District Education Officer District Primary Education Officer, District Education Officer's Office, District Project Office, Dist. All District Additional District Project Coordinator and Govt. Officer, Ahmedabad: Corporation:  , Surat, Vadodara 

Subject: Reference: At school level during the summer vacation of the academic year 2020-21 (dt. 05.03.2011 to dt. 05.03.2021) regarding project implementation work (1) Resolution No. of Education Department, Government of Gujarat:  Mashab / 12 20/2 / Dt.  8.04.2021 (2) Office No: ssA / Mis / 2021 / 14813-879 Dt. 20/05/2031 Dt.

 Download PDF 

And according to the context, to state that, Resolution No. of the Department of Education, Government of Gujarat: Mashab / 150/6 / six from 8.09.2021 to summer vacation in schools in the academic year 2060-21 from 08.02.2011 to 05.02.  

Announced during 2011.  In order to control the global epidemic caused by the transmission of Corona virus (COVID.19) as per the instructions given in this resolution, the state government and local bodies have decided to hire an academic / non-academic staff / officer from government and private primary, secondary and higher secondary schools in the state.

Academic and non-academic staff / officers who have not been assigned any work to the officers will not have to come to the school.  However, all instructions issued by the State Government and / or local authorities shall be strictly followed.  

In order to ensure that the implementation of the above instructions in the resolution does not interfere with the implementation of the project, non-vacation eligible employees at school level will be required to attend vacations during the summer vacation period as required for delivery of various necessary equipment and materials at school level.  In addition, arrangements will have to be made to ensure strict implementation of the circulars issued from time to time during the above vacation.  

Source by : theayurvedam.in
Previous Post Next Post

ધોરણ 1 થી 12

INNER POST ADS