50 વર્ષ પૂર્ણ થયેલ કર્મચારીઓને CCC / CCC+ પાસ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત પરિપત્ર, તારીખ: 15-04-2021

50 Years CCC Mukti Paripatra, 15/04/2021 | જે અધિકારીઓ / કર્મચારીઓએ ૫૦ વર્ષ પૂરા કરેલ હોય તેઓને અને હવે પછી જે અધિકારીઓ / કર્મચારીઓ જે તારીખે ૫૦ વર્ષ પૂરા કરશે તે તારીખથી તેઓને કોમ્યુટર કૌશલ્યની સંબંધિત પરીક્ષા ( CCC / CCC + ) પાસ કરવામાંથી મુક્તિ આપવાની રહેશે અને આ રીતે મુક્તિ મેળવેલ કર્મચારીઓ / અધિકારીઓ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ / બઢતી મેળવવાને પાત્ર ગણાશે

You Can Find Here

  • CCC 50 year MUKTI PARIPATRA 2021
  • 50 Year CCC Mukti GR
  • CCC no Paripatra
  • School Paripatra 2021
  • GAD GR
  • CCC GR
  • Hindi mukti GR for Gujarat government

 GOVERNMENT GOVERNMENT GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT RESOLUTION NO.  Officers / employees will be exempted from passing the relevant examination of Commuter Skills (CCC / CCC +) from the date on which they will complete 60 years and the instructions have been published as per which the employees / officers thus exempted will be eligible for higher pay scale / promotion.  Is. 

 As well as from the resolutions on order (2) and (3) taken by the above reading of the General Administration Department, the employees / officers who have not passed the CCC / CCC + examination of computer skills but are satisfied with all other provisions / conditions of promotion are deemed eligible for promotion.  Must be included in the list.  

But such employees / officers should be promoted only if the candidate at the last rank of the selection list is promoted or has passed the CCC / CCC + examination of computer skills by one year from the date of meeting of the departmental selection committee for promotion, whichever is later.

  In this regard, when the concerned employee / officer is actually promoted by that department / office, they have to check that they have passed the CCC / CCC + examination of computer skills, ”the provision has been made accordingly.

Therefore, taking into account the instructions of the circular on the order (1) taken in the said reading, the following amendment is made in the above provision made by the resolutions on the order (2) and (3) taken in the said reading.  

Resolution: 

Employees / Officers who have not passed the CCC / CCC + Examination of Commuter Skills but are satisfied with all the other provisions / conditions of promotion, if they are deemed eligible for promotion, their name should be included in the selection list.  

But such employees / officers should be promoted to the last ranked candidate of the selection list or one year from the date of meeting of the departmental selection committee for promotion, whichever is later, by passing the CCC / CCC + examination of computer skills or by completing 30 years of CCC of computer skills.  They will have to be promoted as per rules only if they are exempted from passing CCC + exam.  

In this regard, when the concerned employee / officer is actually promoted by the department / office, they have to verify that they have passed the CCC / CCC + examination of computer skills or have been exempted from passing the CCC / CCC + examination of computer skills after completing 30 years.  By order of the Governor of Gujarat and in his name.

Download Paripatra PDF

Previous Post Next Post