🌴🌿 દુનિયાના કોઈ પણ છોડ કે ઝાડનું નામ તમને નથી ખબર⁉️

🤳તો આ એપ્પથી ફક્ત એ છોડ કે ઝાડનો ફોટો સ્કેન કરો..

ત્યાર પછી તમને એ ઝાડ કે છોડના નામ સાથે તેની સંપૂર્ણ માહિતી જોવા મળશે..

➜ હાલ જ try કરી જુઓ 

Blossom - Plant Identification app | Scan the photo of any plant or tree in the world, you will see the complete information with the name, try it : This application has become very popular.  It will also be very useful.  It is very easy to use.  See the details below to get more information about this application and go to the link given below to download

Know Plant or tree name online

 About this application

Application name: Blossom - Plant Identification app

Developer: Conceptiv Apps Education

Usage: Identify plants, flowers, succulents, trees by photo and get how-tos and useful plant care tips.  Set timely reminders to water your greenery on time without drowning it.  Find out the best way to fertilize and repot your plants and flowers.  Snap a picture of a tree in your favorite park and learn more about it.  Start growing your private blossoming garden!

Size: 14 MB

Total downloads: 1M+

Rating: 3+

Scan the photo of any plant or tree in the world, you will see the complete information with the name of that tree or plant, try it

You don't know the name of any plant or tree in the world

So just scan the photo of the plant or tree with this app ..

Then you will see the complete information along with the name of the tree or plant. Try it now

Top CPC Keywords and Best AdSense Niches [2021]

Money Making money online can be very difficult, especially if you just want to monetize your blog through ads.

The 10 highest paying AdSense keywords for 2021 (by industry / specific):

Insurance $ 61 CPC

Gas / Electricity CP 58 CPC

Loans CP 50 CPC

Mortgage $ 46 CPC

Attorney $ 48 CPC

Lawyer CP 42 CPC

CP 42 Donate CPC

Conference Call $ 42 CPC

Degree $ 40 CPC

Credit 38 CPC

Bonus Keyword Keywords / Niches

Here are other high paying keywords that you can target in your blog posts.

Treatment CP 41 CPC

Software CP 39 CPC

Classes CP 36 CPC

Recovery Procurement CP 34 CPC

Trade $ 33 CPC

Rehabilitation $ 33 CPC

Hosting $ 31 CPC

Transfer 29 CP CPC

Cord Blood CP 27 CPC

Claim $ 25 CPC

Best Attorney Adsense Keywords

I felt that attorneys and lawyers were alike.  Guess I was wrong.

Here are some other keywords related to attorney:

Keyword Volume KD CPC (USD) Contest Results

Personal Injury Attorney Cap Coral FL 44 44.08 573.71 0.79 302,000

Accident Attorney Rancho Kuchamonga 90 46.05 548.48 1 71,000

Mesothelioma Attorney Houston 30 55.72 545.84 0.74 109,000

Truck Accident Attorney San Antonio 50 47.2 432.95 0.85 703,000

Motorcycle Accident Attorney Orange County 52 52.34 404.05 0.83 2,180,000

accident toe accident attorney colorado 51 51.94 396.78 0.66 280,000

Accident Attorney Riverside CA 43 43.12 390.88 0.51 331,000

Mesothelioma Attorney California 10 55.3 390.08 0.86 223,000

Phoenix Accident Attorney 20 54.24 358.08 0.71 1,500,000

Lewisville Accident Attorney 20 46.44 345.62 0.63 674,000

Educational keywords

Keyword CPC

B Online Business Degree Programs CC 140.00 Accepted

Online Valid Psychology Degree 5 135.00

Degree in Educational Psychology Online Degree 5 135.00

business Online Business Degree Florida 135.00

university online university college.00 125.00

psych online bachelor's degree in psychology.00 125.00

college online college business degree $ 125.00

Fastest Criminal Justice Degree 125.00

Masline Master Degree in Professional Administration.00 125.00

ps online parapsychology degree $ 125.00

degree online degree criminal justice.00 120.00

School for business degree online school.00 120.00

Masline Masters Degree Programs in Healthcare Administration.00 120.00

human Master's degree in online human resources $ 120.00

Master's Degree in Public Administration Online 115.00

★ ધોરણ-1 અને ધોરણ-9 માં નામાંકન કરવા બાબત પરિપત્ર, તારીખ- 04/07/2021

👉 પરિપત્ર જોવા અહીં ક્લિક કરો

★ SAS પોર્ટલ પર શિક્ષકોની સંખ્યાની ચકાસણી કરવા બાબત નિયામકશ્રીનો પરિપત્ર. તારીખ - 24/06/2021

👉 પરિપત્ર જોવા અહીં ક્લિક કરો

★ બિગ ન્યુઝ:: શાળાઓ શરૂ થવા બાબતે મહત્વ પૂર્ણ સમાચાર

ક્યારે શાળાઓ શરૂ થશે વાંચો ન્યુઝ

👉 શાળાઓ ખોલવા બાબતે ન્યુઝ વાંચો

બ્લાસ્ટિંગ બ્રેકીંગ ન્યુઝ:- તલાટી - કલાર્ક માટેની ભરતી ના 35 લાખ ફોર્મ થાય રદ【અકિલા ન્યુઝ】

🔹 થશે નવી ભરતીનીં જાહેરાત
🔸 કયારે આવશે તલાટી ભરતી...?

👉 તલાટી ભરતીના ન્યુઝ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Plant identification app

Blossom - Plant Identification app | Scan the photo of any plant or tree in the world, you will see the complete information with the name, try it

Best free plant identification app
Best free plant identification app
pl@ntNet
pl@ntNet
PictureThis
PictureThis
iNaturalist
iNaturalist
Plantix
Plantix
More results
Best free plant identification app
Enciclope... de Plantas...
Plant identification book
Plant identification app
Plant identification database
Garden plant identification
Plant identification key
Can Google identify a plant from a picture
PlantNet plant identification
Plant identifier UK
Plant snap

Mp3 Android App : Mp3 songs download, MP3 Player, Mp3 Juice, Convertitore MP3, Best YouTube to MP3, MP3 Cutter, MP3 audio, MP4 to MP3

3GP Android Apk : 3GP file, 3GP file to MP4, 3gp Movie, 3GP Converter - download, 3GP Converter, YouTube to 3GP online, 3GP to MP3, 3GP Player

Mp4 Android Application : mp4 converter, mp4 video, mp4 player, mp4 to mp3, mp4 converter online, mp4 to mp3 converter online, mp4 to gif, mp4 converter youtube

The mobile app is becoming very popular right now.  Its use is increasing.  With it the creation of the app has also increased so much.

 Even some small similar applications are becoming so popular that its users have crossed the million mark.  The cost of such an application is in the tens of millions to billions of rupees.

 From small shops to large companies, malls, websites, news channels, TV channels as well as similar accounts, banks create and maintain their own personal applications.  Companies or banks run such applications for the convenience of their users.

 Many applications are also used for stock market trending.  So even a good application is used to make a lot of big money.

 Video Creator app for fun - Tik tok, Moj, share Chat, MX Takatak, Josh, Kili, Likely - such app has gained a lot of popularity.

 Apps for games: Many applications are used for games ranging from games for young children to adults.  Among them - Candy Crush Saga, Bubble, Shooter, Solitiere, Ludo, Pagle.

 Application for study: Application for learning for young children such as - BY JU'S, Kids Learning, Coding, English Learning - useful application.

 Here is one such useful application.  You can use it by downloading.  Use the link below to download.

Blossom - Plant Identification app | Scan the photo of any plant or tree in the world, you will see the complete information with the name, try it


Best free plant identification app
Best free plant identification app
pl@ntNet
pl@ntNet
PictureThis
PictureThis
iNaturalist
iNaturalist
Plantix
Plantix
More results
Best free plant identification app
Enciclope... de Plantas...
Plant identification book
Plant identification app
Plant identification database
Garden plant identification
Plant identification key
Can Google identify a plant from a picture
PlantNet plant identification
Plant identifier UK
Plant snap