➡️ ધોરણ 12 નું રિઝલ્ટ - 2022 અહીંથી જુઓ 👈

Latest DA Updates and Calculation For Government Employees

વોટ્સેપ ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો

 Salary hike from July 2021by Govt Employees News pdf

7th Pagarpanch DA Related Latest News Updates

7th Pay Online Calculator for Teachers |  Calculate Your Salary HRA Here.  July month no Ijafo ane Ghar Bhadu ma Ferfar karva babat paripatra.

7th Pay Commission: Gifts to meet 1.5 crore central employees before Holi: Read full news

Govt announces 7th pay commission benefits, which employees will get benefits: Read full news

Paripatra about organizing national level yoga quiz competition.  Yoga Olympiad is organized every year through NCERT, New Delhi.  But considering the current situation of Kovid-19, it is not possible to organize a Yoga Olympiad.  As an alternative, NCERT plans to hold an online quiz competition from June 18 to 20, 2020. In which children of standard 6 to 12 can participate.

Seventh Pagarpanch DA Related Latest News Updates
The syllabus of this online quiz competition has been prepared by NCERT.  This online quiz competition will soon be placed on the NCERT website.

The medium of the presented quiz will be English and Hindi.  Our students have a good opportunity to participate in the national level quiz this year.

The purpose is to request schools and students to be aware of the quiz by visiting this website regularly.  Inform all your schools about this quiz from your level and encourage as many students as possible to participate in it

7th Pay Online Calculator |  Calculate Your Salary HRA Here

 CLICK HERE TO CALCULATE
Regarding sending proposals of 9/2/31 higher salary norms of primary teachers.  Range;  1, Deputy Secretary, Resolution No.  of the Department of Finance: P / 10201 F - US.  O - 121 (22 - 5), dt.  01/06 / 201e 2. Resolution No.  of the Department of Education: PR / 6 1201 7) Suvav file - 5 28/03 2019.

 In the fifteenth session of the subject matter and reference-6, necessary adjustments have been made to be made under the pay revision at the recommendation of the pay commission.  Take the medicines that Gujarat State Service Salary Improvement Rules - 201 6th.  01 201 6 has been implemented by notification in some.  As a result of this pay improvement, the implementation of the high pay scale has been done in the ancillary program.

4200 Grade Pay GR | Primary Shikshako Na Uchchatar Pagar Dhoran (4200 Grade Pay) Samjuti Bahar Padva Babat Paripatra, Date- 17/03/2021

4200 Grade Pay Paripatra. Prathmik Shala na Shikshako Mukhya Shikshako na Uchchatar Pagar Dhoran Ni Samjuti Bahar Padva Babat paripatra date 17/03/2021. Matter of issuing explanation to higher level teachers of primary school teachers and head teachers.  Recruitment rules of Assistant Education Inspectors were published from the notification under reference (1) dated 03/01/2009 of the Education Department.

According to the provisions of these allowance rules, the primary teachers were considered as feeder cadre of the Assistant Education Inspector and accordingly the primary teachers were entitled to the first higher standard of promotion i.e. the salary standard of the Assistant Education Inspector.As there is no promotion cadre after the Assistant Education Inspector for Primary Teachers, they have been given second and third higher pay by the Finance Department on 17/06/2011 

Resolution No .: Pagar - 1008-7-8.A.  (M) was to be met as per the schedule fixed.  Subsequently, under this section oil reference (2), the allowance rules of the head teacher cadre were published in the public notice dated 19/01/2018.  The primary teacher was retained as the feeder cadre of the head teacher as per the provision made by these recruitment rules.

Provision was made in the said proclamation to fulfill the prescribed qualifications for promotion to the post of headmaster or to attain higher rank.  Thus, if there are two vacancies for the promotion of primary teachers as per the notification dated 03/01/2008One of the main qualities in human qualities is "forgiveness" and the forgiveness that is in any human being is no less than a heroic one.  That is why it has been said that "Kshama Veerasya Bhushanam and Kshama Vanisya Bhushanam" Forgiveness is the ornament of courageous people and forgiveness is also the ornament of speech.  Although punishing or scolding someone shows your muscle power.

But the word of the scriptures is that the strong is not the one who has the power to punish anyone, but the strong is the one who has the power to forgive.  If you have the courage to forgive someone, then truly believe that you are rich in a powerful wealth and that is why you become dear to everyone.

️Nowadays one of the main reasons for unrest and distress in families is that the quality of forgiveness has almost disappeared from our lives and youth.  Make a habit of forgiving others, you will be saved from some of life's problems.  Surely if you learn to forgive in life then many of your troubles get automatically resolved.
        
Life cannot be left completely to destiny.  In what we are today, the whole role cannot be of destiny, in that the actions done by us are also equally responsible.
 
Believe that it is our karma that creates our destiny, but in spite of this there is definitely a subtle difference between karma and destiny.
 
Wishing for fruit in the absence of hard work and blaming destiny if the wish is not fulfilled is not a prarabdha defect, but not getting the result in proportion to hard work is definitely a prarabdha defect.
       
️ The question comes that if everything is written in destiny, then what is the need of karma?

Lord Shri Krishna is also explaining this time and again to Arjuna that O Arjuna, keep doing good and noble deeds continuously so that your actions become yoga.  Where Karma becomes Yoga, there Yogeshwar also does not take long to come.

Working people are the creators of their own destiny, that is what scriptures like Gita and Ramayana teach us.  Therefore be a karma yogi, not just a karma bhogi.

The world fights for the rights, but only a few incidents are found in history when the battle of duty has been fought.

Many wars were fought to get ️ but there have been competitions for sacrifice too.  The life philosophy of Lord Rama is one of those competitions.

Ram Katha is the name of the story of the competition to discharge the duties. Man must be aware of his rights but must also be aware of his duties.

To become an ideal human, not rights, but duties are necessary.  If you are a son then you have to have to your parents, if you are a husband you have to your wife;  If you are a daughter-in-law, then you should know more about your duties towards your mother-in-law than your rights.

Heaven definitely descends in the house where people are conscious of their duties.

Every person should be aware of his duties, no matter how big his position and stature may be.

Duties make us responsible for our responsibilities. As a result of we escaping from our duties, the concept of joint family also ended.

Only the knowledge of rights created within us the tendency to take and the tendency to take only changed our attitude towards any relationship.

If the relationship is to be saved, then it becomes very important that not only should there be a spirit of giving, not only of taking, but also of giving.

This is what Ram Katha teaches


◆ કર્મચારીઓને તહેવારો પહેલા મળશે સારા સમાચાર!

🔹 ક્યાં મહિનાથી👇🏻 વધશે સેલેરી...?મોંઘવારી ભથ્થા અંગે સમાચાર, તારીખ: 07/07/2021

રદ થઇ કેબિનેટની બેઠક, જાણો DAમાં કેટલો વધારો થવાનો હતો.
👉 ન્યુઝ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

★ 7th pay commission update : જાણો DA માં વધારા બાદ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે ? , શું હોય છે તેનું કેલ્ક્યુલેટર ?

👉 સંપૂર્ણ ન્યુઝ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો


Assistant Education Inspector and as per the notification dated 12/01/2018, there are discrepancies regarding their higher pay scale.  As per the resolution dated 05/12/2018 under reference (2) of this section, it is voluntary to get the promotion of the post of headmaster, it is decided that they should be able to meet the first 5 steps.

Subsequently, the Headmaster's Allowance Rules, 2013 were published in the advertisement dated 3/06/2018 under reference (2) of this section, then, from the notification under reference (2) dated 31/01/201 of this section.  Assistant Education Supervisor's Allowance Rules, 2016 were enacted.

As per the provisions of these rules, the head teacher cadre has been included instead of the primary teachers as the feeder cadre of the assistant education inspector, thus, there is no room for direct promotion for the primary teachers as well as the promotion of the head teacher.

There was a discrepancy between the higher pay scale for primary teachers being હોઈ Ray 95.  At the end of the deliberations regarding the elimination of these discrepancies, the allowance rules of the head teacher, class-3 cadre have been amended from the proclamation dated 19/01/2071 of this section under reference (2) and dated 21/01 under reference (2).  

Recruitment Rules for Assistant Education Inspector from Public Name of 2031, 2021 Priced.  Subsequently, the resolution under reference (2) dated 19/06/2021 has allowed the headmaster, class-3 to be considered as academic cadre.  

Circular: In the above details, the notification of this department dated 17/01/2071 and dated 21/01/2021 as well as the resolution dated 19/02/20-21 have been implemented, the primary schools and primary teachers of the state district education committee / town education deficit  Consistency is maintained in the interpretation of different declarations and resolutions filed under reference (1) to (2) with respect to the first, second and third higher pay scales to the head teachers as well as the ancillary fees made therein.  

For the purpose, notwithstanding any change in the original provisions of all the declarations and resolutions outlined in the context, the following general explanations are issued in respect of those provisions.  

• As the primary teacher cadre is the feeder cadre of the head teacher cadre, the primary teachers are entitled to the higher pay scale of the head teacher as the first higher pay scale.  

• It is optional for the head teacher to be promoted to the post of Assistant Education Inspector. 

 This means that there is no place for compulsory promotion for the headmaster but only those headmasters who want to get the promotion have to pass the relevant examination.  Thus, the cadre of the head teacher is a solitary cadre.

 કર્મચારીઓને બખ્ખાં:મોંઘવારી ભથ્થુ 17%થી વધીને થશે 32%, પગારમાં થશે તોતિંગ વધારો

કર્મચારીઓ માટે મોટી ખુશ ખબર આટલા દિવસોમાં થઈ જશે DA જમા

🔸DA ની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવશે..?
🔹 કેટલા મહીનાનું DA જમા થશે..?

👉 સંપૂર્ણ ન્યુઝ વાંચો અહીંથી


The academic cadre of the head teacher cadre is enjoyed as well as this parg is a mokaki cadre. There is no place for compulsory nulli after the main education for the crop teachers. They have to be fixed by the finance department.  

Title of the document

4200 Grade Pay GR

The standard is met.  Jaya d v riti no place for head teacher |  Since they o |  Subject to the applicable resolution regarding the higher pay scale of the finance department and the provision of ancillary amendments made in it as per ઍ si d rand, as prescribed in the schedule fixed by the finance department, the higher standard of pay is available, Head Teacher dated 31/01/20. 

★ સરકારી કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થું ચૂકવવા બાબત ભારત સરકારનો ઓફિશિયલ લેટર જાહેર

🔹 ક્યારે મળશે 👇🏻મોંઘવરી ભથ્થું ઓફિશિયલ.


★ 7th pay commission update : જાણો DA માં વધારા બાદ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે ? , શું હોય છે તેનું કેલ્ક્યુલેટર ?


 In the circumstances where those who voluntarily get promotion in the cadre of Assistant Education Inspectors as per the procedure prescribed in the proclamation of 31st, they will be eligible for higher 4th standard subject to the provisions of the applicable resolution of the Finance Department


★ જુલાઈ માસના ઇજાફા બાદનો  તમારો પગારની ગણતરી કરો રેડીમેઇડ ફાઇલ

◆ તમારો પગાર જાણવા માટેની EXCEL ફાઈલ
◆ જુલાઈ માસના ઇજાફા બાદ થતો તમારો પગારની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે જાણવા માટે આ PDF ફાઈલમાં વિગતે જોવુ

જુલાઈ માસના ઇજાફા બાદ થતો તમારો પગાર જાણવા માટેની EXCEL ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો.

Download Excel File-1

Download Excel File-2

July Month Increments File

July Month Increments File-2


Salary hike from July 2021by Govt Employees News pdf

Post a Comment

© RDRATHOD.IN. All rights reserved. Distributed by Pixabin