સર્વાંગી શિક્ષણ - શારીરિક શિક્ષણ GIET વિડીયો

સર્વાંગી શિક્ષણ - શારીરિક શિક્ષણ GIET વિડીયો

સર્વાંગી શિક્ષણ પુસ્તક ધોરણ-6-7-8ના બાળકોને મળી ગયું હશે તો આ વિડીયો જરૂર જુઓ.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ - શારીરિક શિક્ષણ : હેન્ડબોલ ભાગ 1

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ - શારીરિક શિક્ષણ : ગોળા ફેંક ભાગ 2

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ - શારીરિક શિક્ષણ : ગોળા ફેંક ભાગ 1

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ - શારીરિક શિક્ષણ : લાંબી કૂદ ભાગ 2

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ - શારીરિક શિક્ષણ : લાંબી કૂદ ભાગ 1

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ શારીરિક શિક્ષણ પ્રાર્થના સભામાં યોગાસન ભાગ - 2

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ શારીરિક શિક્ષણ પ્રાર્થના સભામાં યોગાસન ભાગ - 1

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ - શારીરિક શિક્ષણ : દોડ

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ - શારીરિક શિક્ષણ : ધોરણ 6 થી 8 પ્રાણાયામ

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ - શારીરિક શિક્ષણ : ધોરણ 6 થી 8 મુદ્રા

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ - શારીરિક શિક્ષણ : ધોરણ 6 યોગાસન

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ - શારીરિક શિક્ષણ : ધોરણ 7 યોગાસન

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ - શારીરિક શિક્ષણ : ધોરણ 8 યોગાસન

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ - સૂર્ય નમસ્કાર

👉 સર્વાંગી શિક્ષણ - યૌગિક ક્રિયાઓ


GIET Introduction: 'Comprehensive Education - Physical Education: Throwing Spheres Part 1'


https://youtu.be/Z7WyF83Q4GI


Comprehensive Education for Classes 6 to 12 - Physical Education Episodes covering Handball, Kabaddi, Football, Khokho, Hockey, Volleyball, Yogasana Classes 9,10,11 and 12.


Indian athletes performed brilliantly in Tokyo Olympics 2020 and also created history in Paralympics.  This incident has inspired many youths.  The dream of our Flying Sikh Milkha Singh was an Indian athlete to win a gold medal and that dream is being realized by the younger generation of today.


Children should also be encouraged to achieve their life goals in the field of sports.


The main aim of education is the all round development of the child.  It includes all aspects of physical, mental, social and sensory.  All these types of development are not only done through the study of textbooks but are equally important for subjects like yoga, sports, music, painting etc.  By including these subjects, text books of comprehensive education for children of classes 6 to 8 have been prepared by the Education Department.  GIET is coming up with a series of 'holistic learning' based on these themes, especially for you, to explore from your own treasure.  Hope these programs will be useful for teachers and students and that GIET will be helpful to some extent in the overall development of the children.


All you friends must share in your student group.  If GIET is for you, subscribe to our channel and share with as many kids, teachers and parents as possible.


Gujarat Educational Technology Building (GIET) is an institute established in Gujarat under the CIET project of the Central Government since 19th.  The basic objective of this organization is to reach out to the people through television by producing parent education and public awareness programs apart from the educational programs of that time.  Over time, with the advent of TV as well as new media, such as Youtube, Facebook, etc., GIET is also trying to reach out to people through these media.  GIET currently has a wealth of over 2,000 pre-recorded programs. 


There are many programs that are just as useful today.  GIET has started reproducing these programs through Youtube with changes as per the present times and technology requirements.  Which is equally useful in the present time.  GIET has started reproducing these programs through Youtube with changes as per the present times and technology requirements.  GIET's Youtube channel has 5000 subscribers in a month and its programs have 40,000 views. Think and work towards that.  


There is no compulsion to do anything here.  We will keep what is good in the old in the new form and at the same time make a new one and bring it to each other.  To help you, you expect a group of teacher friends from each taluka of your district to act as GIET nodal and distribute the programs sent by GIET to each teacher and children.  GIET is also going to put some of its content based programs on the DIKSHA portal in the form of courses.  So you can also ask all the teachers of your class to join this course and help in GIET work.


There are hundreds of teachers in the state of Gujarat who are doing innovations in education, we also welcome practical teachers to join GIET to take the best practice at one place to others and also give practical teachers a statewide platform  meet.  You can also suggest the names of such practical teachers of your district from your level.  Apart from this, there are many such children in our schools who have special talent, GIET also wants to provide them a statewide platform.  So GIET warmly welcomes all of you and appeals to you to make the most of the useful applications that are being offered here.  You are also expected to send this message to all the teachers of your class and instruct them to subscribe to the Youtube channel of GIET as well as take the program to the children and parents.  We are all together and we all have the same goal: development of children.

dear friends

GIET Introduction: 'Comprehensive Education - Physical Education: Jumping Part 1'

Indian athletes performed brilliantly in Tokyo Olympics 2020 and also in Paralympics.  This incident has inspired many youths.  The dream of our Flying Sikh Milkha Singh was an Indian athlete to win a gold medal and that dream is being realized by the younger generation of today.


Children should also be encouraged to achieve their life goals in the field of sports.


The main aim of education is the all round development of the child.  It includes all aspects like physical, mental, social and sensory.  All these types of development are not only done by the study of textbooks, but subjects like yoga, sports, music, painting etc. are equally important.  By including these subjects, text books of comprehensive education for children of classes 6 to 8 have been prepared by the Education Department.  GIET is coming up with a series of 'holistic learning' based on these themes, especially for you, to explore from your own treasure.  Hope these programs will be useful for teachers and students and that GIET will be helpful to some extent in the overall development of the children.


All you friends have to share in your student group.  If GIET is for you, subscribe to our channel and share with as many kids, teachers and parents as possible.


Dear Friends, GIET is presenting: 'Comprehensive Education - Yoga in Prayer Meeting'


Yoga is featured in daily prayer meetings in schools.  There should be at least 5 minutes time for yoga in prayer.  There is a lot of beautiful information about the week long yoga activities, asanas, asanas etc.


Special Note: It's not like kids will learn everything by watching videos.  This is for guidance and information only. Rest of the exercise is for children and teachers.


The main aim of education is the all round development of the child.  It includes all aspects like physical, mental, social and sensory.  All these types of development are not only done by the study of textbooks, but subjects like yoga, sports, music, painting etc. are equally important.  By including these subjects, the text books of Samagra Shiksha for the children of classes 6 to 8 have been prepared by the Education Department.  GIET is coming up with a series of 'holistic learning' based on these themes, especially for you, to explore from your own treasure.  Hope these programs will be useful for teachers and students and that GIET will be helpful to some extent in the overall development of the children.


All you friends have to share in your student group.  If GIET is for you, subscribe to our channel and share with as many kids, teachers and parents as possible.

Important Links To Watch Video Of GIET On All Inclusive Education Book

Necessary arrangements are made by the government for the development of children studying in primary school.  Presently, the government has distributed books to every primary school child including comprehensive education for class children.  The video is specially placed here so that kids don't understand after reading the book.  If the child sees the video, he will be very educated and will also know the correct method.  All videos of Samagra Shiksha should be given correct understanding.  Stay connected with your WhatsApp group and try so that such information reaches as many children as possible.

Important Links To Watch Video Of GIET On All Inclusive Education Book

All videos of comprehensive education will be made, all videos will be kept by us and children will get more information about comprehensive education book.  All round development can be done with children.  Efforts will be made by us to maintain the health of the students.

Important Links To Watch Video Of GIET On All Inclusive Education Book


related post:

Contract Based Recruitment of 252 Posts by SSA Contract Based Recruitment of 252 Posts by SSA Important Link.  Click here to fill the form.  Click here to read Advertisement S...

To Involve Teachers and Principals of Pre-Primary and Classes 1 to 8 in Training Under Integrity 3.0 (FLN) Important Read Link Letter to Involve Teachers and Principals of Classes 1 to 8 under Integrity 3.0 (FLN)  Is ...

TS Important All-in-One Information on NTSE Exam 2021 Important All-in-One Information on NTSE Exam 2021 Important Link Click Here to Download Notification Click Here to Watch Video ...

List of outstanding queries of employees in Gujarat State Employees Union Government List of outstanding queries of employees in Gujarat State Employees Union Government of Gujarat State Employees Union.

This video will remind you of your entire childhood..This video will remind you of your entire childhood..Important Links Click here to watch the video This video will remind you of your entire childhood...

Download the study findings under the name of Standard-5 Environment Uni

Previous Post Next Post