દિવસમાં 2 વાર ન્હાવાથી શરીરને થાય છે આ ભયંકર નુકસાન, Bathing twice a day causes this terrible damage to the body

 Not possible! / Peace to thieves in bathing: Bathing twice a day causes this terrible damage to the body

અરે ના હોય! / 😳ન્હાવાના આળસુ લોકોને શાંતિ : દિવસમાં 2 વાર ન્હાવાથી શરીરને થાય છે આ ભયંકર નુકસાન

🚿શું તમને વધુ ન્હાવાની આદત તો નથી ને❓

🚩વાંચો વિગતવાર ન્યૂઝ રિપોર્ટ ગુજરાતીમાં

Regular bathing is essential for good health.

Bathing removes dirt from the body and prevents many diseases.

Avoid bathing twice a day

The skin becomes dry and damaged

Great peace for thieves

One more bath before bed at night.

Experts say that bathing two or more times a day harms the body.

Frequent use of chemical products on the skin during bathing can cause serious damage to the skin and hair.
Hair can be damaged

Hair looks gorgeous after washing, but frequent shampooing can damage the hair.

Frequent hair washing dries the hair and dries the scalp, causing sebum to build up in the scalp.

Washing hair every day produces oil in the scalp, which makes the hair look very greasy.

The skin becomes dry

Bathing regularly is a good habit, but excessive use of soap can damage the skin.

Shower gel, soap and warm water kill the good bacteria and essential oils on the skin.

These good bacteria and skin oils help to keep the skin young and radiant for a long time.

Russian

Excessive use of shampoo can damage the hair.

Frequent hair washing can cause itching and inflammation of the scalp, which can lead to dandruff and hair loss.

The skin may be more sensitive

Exposure to good bacteria strengthens the immune system.

Bathing in hot water removes germs from the skin and keeps the body clean and also destroys good bacteria.

Frequent bathing makes the skin dry and red, which makes the skin more sensitive.

Hairstyling becomes difficult
Blow drying the hair after bathing gives a very beautiful look.
Doing this regularly will damage the hair.
Also, frequent hair washing dries and breaks the hair.
Hair cannot be combed.
As well as styling becomes difficult.

Previous Post Next Post