એશિયાનો સૌથી મોટા ગિરનાર રોપ-વેની સફર, વિડીયો | The Girnar ropeway, the country's largest project

The Girnar ropeway, the country's largest project

900 m altitude, 2.3 km ropeway at a cost of Rs 130 crore

🛤️  ગીરનાર પર્વત નો વિડીયો

🏔️ વરસાદમાં ગિરનારનો અદભુત નજારો
🌨️ વાદળોનો વચ્ચે નયનરમ્ય વાતારણ


👉 વિડીયો જોવા અહીં ક્લિક કરો


After the Junagadh Statue of Unity, Motera Stadium, it is learned that Prime Minister Narendra Modi will soon unveil the Girnar ropeway. In this regard, Deepak Kapalis of Usha Braco Company of Girnar Ropeway Project said that Prime Minister Narendra Modi also unveils what he is inaugurating. The Statue of Unity, Motera Stadium is an example of this. Girnar rope-way will also be unveiled soon. The Girnar ropeway being built by Usha Braco is one of the largest ropeways in the country. Usha Braco, who has more than 50 years of experience, is constructing a ropeway at an estimated cost of Rs 130 crore, which will also be maintained and maintained by the company.
Question:પોલીસને ગુજરાતીમાં શું કહે છે?


Answer: પોલીસને હિન્દીમાં કે ગુજરાતીમાં “રાજકીય જનરક્ષક” કહેવાય છે.

Girnar ropeway largest project::

Girnar ropeway operating at Pavagadh and Ambaji has been enlisted with the help of technical experts from abroad. This project will develop the tourism sector of Saurashtra, saving the time and energy of the pilgrims. Junagadh Girnar ropeway will soon be the center of attraction in the world tourism map which will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi soon.

Deepak Kapalis of the company said that Prime Minister Narendra Modi also unveils what he is inaugurating. Girnar rope-way will also be unveiled soon. The Girnar ropeway being built by Usha Braco is one of the largest ropeways in the country. Usha Braco, who has more than 50 years of experience, is constructing the ropeway at an estimated cost of Rs 130 crore.


The Girnar ropeway, which is 2.3 km long at an altitude of 900 m above the ground, will take only 8 to 10 minutes to reach Ambaji. It will save time and energy of the pilgrims. Junagadh Girnar ropeway will soon be the center of attraction in the world tourism map. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate it by the end of next May. At the same time, there is speculation as to how the accused will bow down at the Ambaji Mata temple at Girnar on his first trip. While the possibility of dignitaries including Prime Minister Narendra Modi coming to inaugurate this largest project in Asia is being discussed in basic sources.


The rap way being prepared for devotees who want to visit Girnar, a major pilgrimage destination in Gujarat, is likely to be opened on October 17. The then Chief Minister and the present Prime Minister, who laid the foundation stone of the project in 2007, are expected to be present to unveil the ropeway. Rs 1.10 crore has been spent on this ropeway. It can be carried from sea level to an altitude of about 3500 to 3700 meters with the help of rope vane. Approximately 16 cabins will be connected to this ropeway. This cabin can accommodate up to 16 people at a time. The pilgrim will reach the top in just nine minutes after the ropeway starts.


What is a ropeway ticket?

A ropeway ticket costs around Rs. 700 is likely to be kept. Pilgrims carry Rs.4000 to Rs.5000 per person. Against him Rs. 700 return tickets are expected to be issued. It is learned that the government is ready to set up shop in the same area to compensate the elderly and infirm pilgrims for the damage caused by