(ગુજરાતી માધ્યમ) માસવાર વાર્ષિક શૈક્ષણિક આયોજન 2024-2025 GCERT | Masvar Varshik Aayojan 2024-25

Dhoran 1 thi 8 ni Masvar Varshik Aayojan Falavni  (Gujarati Medium)

પ્રાથમિક શાળાઓ માટે શૈક્ષણિક વાર્ષિક આયોજન (ગુજરાતી મીડીયમ) ; Gujarati Madhyam Varshik Aayojan


Annual Educational Planning for Primary Schools (Gujarati Medium)


📌 શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-2025 ધોરણ 3 થી 8 અભ્યાસક્રમ આયોજન GCERT અહીં થી ડાઉનલોડ કરો

📌 શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-2025 ધોરણ 3 થી 8 અભ્યાસક્રમ આયોજનનો પરિપત્ર અહીંથી ડાઉનલોડ કરો


ગુણોત્સવ 2.0 માટે ઉપયોગી અન્ય ફાઈલો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Gujarat Council Of Educational Research & Training, Gandhinagar

 Month Wise Chapter Distribution 2024-2025

 Month Wise Chapter Distribution (First Term)

In every school and in every standard, there is a need for annual planning during this monsoon season.  Which unit is available in Kaya Mass for Hikshako?  This planning is useful for him.  In addition, there is a need for annual planning of each of the 3 to 5 subjects.  Which will be useful to fellow teachers in 3 to 5 primary schools.

As per the approval on the branch note of GCERT regarding the monthly educational planning for the academic year 2020-21 ...

 Jai Bharat Saha said that with regard to the decision taken by the education department, from this year onwards, unit tests in schools as well as examinations for both the sessions have to be taken with the same question papers.  This includes private (self-funded and subsidized) schools.

 This requires that academic work in all schools be done with equal planning.  Along with this, standard and subject wise curriculum planning for the year 2024-25 is sent to Kiri.

 With this in mind, all government as well as private, self-supporting and subsidized schools in your area of ​​work are asked to report this.

પ્રાથમિક શાળાઓ માટે શૈક્ષણિક વાર્ષિક આયોજન (ગુજરાતી મીડીયમ ) ; Gujarati Madhyam Varshik Aayojan