➡️ શાળા પ્રવેશોત્સવ - 2022 સંપૂર્ણ માહિતી અહીં ક્લિક કરો 👈

NISHTHA Talim 3.0 ; Paripatra, Course Link, Module Answers And All Details

NISHTHA Talim Phase-3 Paripatra, nishtha talim login, nishtha ncert, nishtha ncert gov in, nishtha.ncert.gov.in, login nishtha app, nishtha registration, nishtha full form, nishtha programme
વોટ્સેપ ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો
NISHTHA Talim 3.0 ; Paripatra, Course Link, Module Answers And All Details . Nishtha Talim Aheval & Swadhyay Karya

NISHTHA Talim Phase-3 Paripatra, nishtha talim login, nishtha ncert, nishtha ncert gov in, nishtha.ncert.gov.in, login nishtha app, nishtha registration, nishtha full form, nishtha programme

Nishtha 3.0 Course Online (FLN) Training on Diksha For Teachers

🆕 નિષ્ઠા તાલીમ 3.0 💻

🌀 નિષ્ઠા-3.0 પૂર્વ પ્રાથમિક અને ધોરણ- ૧ થી ૫ના શિક્ષકો અને આચાર્ય તાલીમ માટે જરૂરી સૂચનો

★ આ તાલીમ ૧ ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે

★DIKSHA એપ મારફતે ઓનલાઇન મોડથી થશે

★ ખાનગી, સરકારી, ગ્રાન્ટેડ, તમામ શાળાના આચાર્ય અને શિક્ષકો આ તાલીમના તાલીમાર્થી રહેશે.

★ જેમને અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન DIKSHA એપથી કરેલ છે. તેમને રજીસ્ટ્રેશનની જરૂરિયાત નથી. તે સીધો કોર્સ શરૂ કરી શકશે.

★30 સપ્ટેમ્બર પહેલા રજીસ્ટ્રેશન પૂરું કરવાનું રહેશે.

★ કોર્સમાં જોડાવા માટે સેલ્ફ ડિકલેરેશન ફોર્મ ભરવું પડશે. જેમો Teacher Code, શાળા, ક્લસ્ટર અને તાલુકા અને જિલ્લા ની વિગત ભરવાની રહેશે.

★ દીક્ષા એપ્લિકેશન તેમજ તાલીમમાં જોડાવાની લિંક અહીં ઉપલબ્ધ રહેશે👇🏻

NISHTHA તાલીમની તમામ અપડેટ મેળવવા માટે... ખાસ WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાઓ


                👇👇👇👇👇


🪀  Nishtha તાલીમ ગ્રુપ-1
🪀  Nishtha તાલીમ ગ્રુપ-2
🪀  Nishtha તાલીમ ગ્રુપ-3
🪀  Nishtha તાલીમ ગ્રુપ-4
🪀  Nishtha તાલીમ ગ્રુપ-5


NISHTHA 3.0 Course Start: - 01/10/2021 
Stage: - Online initiation app 
training for pre-primary and class.  
1 to 5 teachers and principals.  Inclusion of compulsory registration and STD on initial basis by 30/09/2021.  
1 to 5 teachers and head teachers in training under Fidelity 3.0 (FLN).
 
NISHTHA Talim Paripatra: Education in India has come a long way and students from

Training Circular for Primary Teachers.

The second and third phase of fidelity training to primary school teachers.
 Today's Circular

NISHTHA 3.0 Course Online (FLN) National Initiative for Initiation and School Heads and Comprehensive Advancement of Teachers (NISHTHA) Gun Foundation Literacy and Numerology (FLN) training is planned for principals.  The training is expected to begin on October 1, 2021.  Due to the epidemic of Covid-19 across the country, this training will have to be obtained online through a loyalty course on the initiation platform.

According to the above subject, the second and third phases of fiduciary teacher training to be held during the years 1 - 3 are to be held from 1st to 3rd November and 1st to 5th December - 2nd respectively.  Prior to this training, the information of the teachers who have been trained on the Nishtha Portal is to be uploaded by November 2.  R .  C.  Co.

  The coordinator is asked to send.  So before training.  I.  S.  The list of teachers present in the training can be prepared as well.  R .  C.  Co.  Block by District - District Am.  I.  S.  Sattar S. Prepared the list in the prescribed format through  S.  a .  Send it to Gandhinagar.  Immediate reporting of the numerical details of teachers of both phases to upload this information b.  R .  C.  Co.  This is how the coordinator is instructed to do.  Instructions for training for both phases:

In which teachers of all pre-primary schools of the state and teachers and principals of Std-1 of all government, grant aided and private primary schools from 1 to 5 should be included.  The course will be available in Gujarati, Hindi, English and Urdu medium.  

3 courses will start from October, teachers who have previously registered on the initiation portal do not need to re-register.  Pragya and Class 1, 2 Click here All the materials can join the course by clicking directly to join the course.  But once the initiation is not registered on the portal, it is mandatory to register to join the course.  The teacher has to follow the steps below to register on the initiation portal.

The purpose of this module is to help teachers and instructors like us understand and explain the variations in the classroom and to think for pedagogy.  Which are most useful for making our classrooms and education inclusive.  The suggestions here are linked to experience.  Meeting the various learning needs found in one category will help to develop an inclusive learning environment.  The curriculum provides access to a very thorough look at NCF, especially the content, textbooks, national education policy, outlines of the national curriculum profile, and especially to the NCF.


ધોરણ 1 થી 5 ના શિક્ષકો અને આચાર્યોની તાલીમ અન્વયે ટેલીકોન્ફરન્સ નિહાળવા બાબત 


Date: 1/10/2021


Time: 12:00 PM


પરિપત્ર વાંચવા અહીં ક્લિક કરો.


Channel: Vande Gujarat No-5


NCF - 2005 and is currently working to establish relationships with applied learning outcomes, curriculum expectations and academic classrooms / situations.  IMPORTANT NOTE: The KRP, attached to the instructors and the training, is expected to engage the trainees during training and engage in training and participation in the training.  India is a multicultural society made up of many regional and local cultures, people's religious beliefs, lifestyle and understanding of their social relations are different.  All communities have the same right to co-exist and evolve and the education system has to collectively help preserve this cultural heritage.  General Chat Chat Lounge  General Chat Chat Lounge

Summary of the Unit Various units can be summarized on the basis of topic.  Exercise assignments: Pre-booking assignments given to those quickly dependent on the unit after presentation of the shown task, part of the virtual study hall: the instructor can demonstrate the understanding and understanding of the neighborhood in a good way, that is, any great class  There may be a section in the Mimicry Homeroom case.  

Should it be possible to create a mental picture?  Mental depiction of the students should be possible.  Interaction during instructional task: While teaching the teacher can check from time to time as per the requirement, present different figures on the skin at a particular time as per the requirement.  Doing so intelligently can make the process of learning more compelling.  Distance Learning Capability Mart class can be used as a successful medium and tool in distance education.

The data can be reused.  Can computer generated reality be created?  Augmented reality can be created on the skin to show every single geological and general simulated miracle.  Scientific examinations can be shown uniquely by creating a virtual trial school on the skin, a striking exhibition of investigations.

NISHTHA Talim 3.0 ; Paripatra, Course Link, Module Answers And All Details

NISHTHA Online Teachers Training All Information is Available Here. We Provide All 18 Nishtha Module Link, Nishtha Aheval, Swadhyay karya, Answer key (Javabo) And Videos.  This is A All in one Platform for "NISHTHA Talim"

Nishtha Talim Aheval & Swadhyay Karya

NISHTHA Module Links

(નિષ્ઠા તાલીમમાં જોડાવા માટેના મોડ્યુલની લિંક)

નિષ્ઠા 3.0 માં જોઈન થવા માટેની લિંક


👉 GJ_9_પાયાનું સંખ્યાજ્ઞાન (NISHTHA FLN) કોર્સમા જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો  1.  શિક્ષકે https://diksha.gov.in/explore ના માધ્યમથી નિષ્ઠા ૩.૦ (FLN) કોર્સમાં જોડાવવાનું રહેશે.
 2. હું DIKSHA કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરી શકું? ?  ::- અહી ક્લિક કરો
 3. હું મારા લેપટોપ અથવા કોમ્પ્યુટર નો ઉપયોગ કરીને DIKSHA પર કેવી રીતે સાઇન-ઇન અથવા નોંધણી કરાવી શકું ? :-અહી ક્લિક કરો
 4. હું મારા Android ફોનનો ઉપયોગ કરીને DIKSHA પર કેવી રીતે સાઇન ઇન અથવા નોંધણી કરાવી શકું?:- અહી ક્લિક કરો
 5. એન્ડ્રોઇડ ફોન પર DIKSHA અભ્યાસક્રમો કેવી રીતે લોગીન અને વપરાશ કરવા?:- અહી ક્લિક કરો
 6. લેપટોપ અથવા કોમ્પ્યુટર પર DIKSHA અભ્યાસક્રમો કેવી રીતેલોગીન થવું  અને વપરાશ કરવા? :- અહી ક્લિક કરો


NISHTHA 3.0 (FLN) Talim

👉 Module-1 ના જવાબો જુઓ

👉 Module-2 ના જવાબો જુઓ

👉 Module-3 ના જવાબો જુઓ (વિડીયો)

👉 Module-4 ના જવાબો જુઓ (વિડીયો)

👉 Module-3 ના જવાબો જુઓ (pdf)

👉 Module-4 ના જવાબો જુઓ (pdf)

👉 Module-5 ના જવાબો જુઓ (વિડીયો)

👉 Module-6 ના જવાબો જુઓ (વિડીયો)

👉 Module-7 ના જવાબો જુઓ (વિડીયો)

👉 Module-8 ના જવાબો જુઓ (વિડીયો)

👉 Module-9 ના જવાબો જુઓ (વિડીયો)

👉 Module-10 ના જવાબો જુઓ (વિડીયો)

👉 Module-11 ના જવાબો જુઓ (વિડીયો)

👉 Module-12 ના જવાબો જુઓ (વિડીયો)

👉 Module 8 to 12 Answers PDF


નિષ્ઠા 3.0 તાલીમની અહેવાલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો. મોડ્યુલ 1 થી 12 ના તમામ અહેવાલ આ ફાઇલમાં લખી શકાશે. 
 • અહેવાલ ફાઇલ ફ્રોંટ પેજ
 • અહેવાલ ફાઇલ અનુક્રમણીકા
 • અહેવાલ ફાઇલ મોડ્યુલ વાઇઝ ફોર્મેટ

નિષ્ઠા 3.0 અંતર્ગત અહેવાલ  NISHTHA 3.0 FLN Talim Answers


Module -1 Answers : Click Here
Module -2 Answers : Click Here
Module -3 Answers : Click Here
Module -4 Answers : Click Here
Module -5 Answers : Click Here
Module -6 Answers : Click Here
Module -7 Answers : Click Here
Module -8 Answers : Click Here
Module -9 Answers : Click Here
Module -10 Answers : Click Here
Module -11 Answers : Click Here
Module -12 Answers : Click Here

નિષ્ઠા 3.0 તાલીમની અહેવાલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો. મોડ્યુલ 1 થી 12 ના તમામ અહેવાલ આ ફાઇલમાં લખી શકાશે. 
 • અહેવાલ ફાઇલ ફ્રોંટ પેજ
 • અહેવાલ ફાઇલ અનુક્રમણીકા
 • અહેવાલ ફાઇલ મોડ્યુલ વાઇઝ ફોર્મેટ

Your mobile will announce the name of caller ! Download this app

📞 

Caller Name Announcer speaks everything while someone is calling you or send you a message, you will recognize it without looking at your smart phone. caller name announcer

Caller Name Announcer uses the built-in Android text-to-speech engine to speak the "incoming" caller name or SMS sender name and the content of the SMS. caller name announcer

Caller name announcer speaks the caller name clearly in the middle of ringtone thereby reducing its volume. caller name announcer

Caller Name Announcer is highly applicable in a situation like if you are driving and the phone is in your pocket or someone sends you an SMS while your smart phone is in another room.

Caller Name Announcer will not work if your smart phone does not have text-to-speech library but that is not a problem, you can easily "download" it from google play store. caller name announcer

--------------- Caller Name Announcer Best Features--------------

** 1. Caller name if present in contact
** 2. If not present in contacts, call that unknown
** 3. Speaks incoming SMS content and sender name

-------------- Features for Caller Name Announcer:---------------

Highly customize your caller name announcer.
** Enable/disable speaker name.
** Enable/disable incoming SMS sender name only.
** Enable/disable incoming SMS sender name and SMS content.
** Change repeat mode announcements.
**Choose the delay time between announcements.
** Custom ringtone settings.
** Custom volume settings.
** Caller Name Announcer is completely "FREE DOWNLOAD".


--------------- Caller Name Announcer Note :-----------------
Thanks for caller name announcer user.How To Use Caller Name Announcer Pro App


Caller Name Announcer Pro, the top caller name announcer for incoming messages and calls for your android phone.

Are you looking for the best incoming message and caller announcer for Android? You have found it!

Now supports WhatsApp. Simply turn on the setting and listen to WhatsApp messages aloud.

Welcome to Caller Name Announcer Pro, the top Android app that announces the instant name you are receiving of an incoming call or text message. Faster, better, and 100% free, exclusive to Google Play, and free for the next weeks. This is a powerful Caller ID Number Android app that finds out who called you instantly, even before you take out your phone and look at the screen to check the contact number or message.

new widget

You can use the App Widget to enable/disable spoken announcements. That way you can quickly shut down the system if you're not in a good place to hear them.

Our Caller ID Announcer app also identifies unknown telephone numbers so that you know who called you, even if the number is not on your contact list. This call announcer and sms announcer app for android is ideal when you are working, driving or doing other things and you need to put your phone on hands free mode. The best thing about Caller Name Announcer Pro? It's free to download and use for any Android user, user, or phone.

When you are driving or doing something important, you cannot accept any incoming call or text message, so caller announcement solution, it is important. Use our speaker alert system to identify who is calling you without touching your phone. It is very annoying to receive calls from telemarketers or spam calls when you are doing something important and cannot distract you. How do you know who called you when you get an incoming call? How do you know whose calls to accept and whose text messages you need to read and answer quickly when you're on hands free mode?

The solution to your pain is Caller Name Announcer Pro.

As the creators of the top caller identification tools for SMS and calls, we understand that it is not easy to find a call announcer app that is both free and powerful at the same time. Caller Name Announcer Pro speaks the caller name for incoming calls. Before you see the phone, it is telling you who is calling. Caller Name Announcer is connected to our caller ID function, which enables our announcer app to identify unknown callers so that you know whether you should accept the call or not. Our Android SMS announcer feature announces the name of the person who sends you text messages. Similar to our call announcer function, our SMS announcer is also connected to our phone database and is able to identify unknown numbers that send you SMS.


Caller Name Announcer Pro Top Features:

• Our app identifies the caller and text message sender and announces it aloud, serving as a caller check but also a caller name speaker alert system.

• Find out who called you or texted you even before you even take a look at your phone with our smart caller ID display system.

• Identify unknown numbers and caller IDs that are not on your contact list with our Caller ID function.

• Our Incoming Message Announcer & SMS Announcer It is most user friendly for android users

• Turn our caller announcer function on or off as you like. Customize it 100%

• Built in caller ID function to identify unknown callers and text messages.

• Options to save and call back missed call number, completed call number, and no answer call number.

Your mobile can also be used as a TV remote


Green Farming Cooperative was established to create a community of farmers who share a common interest in the sustainability of their livelihood. We believe that all farmers deserve the right to grow food as they see fit and that sustainable production should be a way of life.

It is our vision that our farm sustainability will be a community resource, not just a tool to be used for our own enjoyment.

To maintain the integrity of our farm, we have to take care of our environment. We want to keep our food fresh and fresh for our customers. We have a beautiful garden and a well-maintained water supply. Our only limit is our imagination.

 We hope that you will consider our offer and check the farm. It will give you the feeling of being part of a healthy and healthy family farm.


We recognize that the agricultural practices used to produce our food today are harmful to the environment and to the health of the human species.

This is because we have not been able to use the latest in crop technology to improve soil fertility, water conservation and nutrient cycling in the soil, and we are using organic farming to prevent erosion and soil level water stress. methods could not be used

Make your mobile TV remote, setup box remote and AC remote with this application

Here's how to make your smartphone TV remote


[Gadget] A remote control is a device that allows you to control another gadget. Like TV Remote, Car Remote, Home Appliance Remote, but it is better to have a remote to control all the devices than to experiment with different remotes to control different devices.

We can also call it universal remote control. You will find many universal remote controls in the market. But if you have a good smartphone then it can be used as a remote control. All you have to do is install a few apps on your smartphone.

Let's take a look at how to make your smartphone remote control...

home appliance control
Home automation company Castron also offers a mobile remote control application. With the help of which you can experiment like a remote control from your smartphone. The application controls home appliances by connecting using WiFi. The application is available for Android users in two versions, the first version is free while the second version is free while the second version will cost Rs 5,000 to download the pro. The application can also be downloaded from iTunes.

to control computer
You can install the Gmot application on your smartphone for free to control the PC. To do this you have to first install the Jimot client application in your mobile and then install the Jimot server on your part. After installing the server, you will be able to control your phone on PC. Click to download the application.

touch mouse app
With Logitech's new application, you can use your iPhone and iPod touch like your PC's keyboard and trackpad. Touch mouse can be used using WiFi. Click to download the application.

remote mouse
With Remote Mouse app you can turn your phone into a wireless remote control. The app has many features like touch keyboard, touch pad. This means that with the help of remote mouse, you can experiment with your phone for presentation.

Smartphone as a remote control

lg tv remote
You can control devices other than LG TV by installing LG TV Remote app in your phone, LG TV Remote can be downloaded in both iOS and Android platform.

The teacher has to fill up a self-declaration form on the loyalty portal to join the online course otherwise he will not be able to join the course.  The details of this registration must include the name of the district, taluka, caste, name of the school, teacher code.  All the teachers of your district on the initiation portal.  You are therefore asked to provide the necessary instructions from your level to register by September 30, 2021.

NISHTHA 3.0 Course Online (FLN) Training on Initiation The value of the eager class can be displayed as follows:  The ICT based material arranged by the teacher can be easily introduced.  Inquiry bank idea for evaluation: Question bank for evaluation can be remembered for avid class.

The probe is prepared as per the bank unit.  Includes different types of tests: Different types of tests can be memorized for the clever class.  Tests can be used as per requirement.  Understudy Progress Note: Students can monitor the work done during the year, get data on how much progress they have made at the end of the year. 


 All progress has been tracked.  Understudy Attendance Note: Student Attendance Note can be kept.  Various plans can be made by the class.  The amount of missing days during the year can be noted.  Intermediary assignments: Students can be taught in the intermediate hours through Keane classes instead of instructors.  Work should be possible without a teacher.

Post a Comment

© RDRATHOD.IN. All rights reserved. Distributed by Pixabin