કોવીડ-19 ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લેવા માટે માનવબળની સેવાઓ લેવા બાબત

સરકારી / ખાનગી કર્મચારી તથા નાગરિકોએ વાંચવા લાયક લેટર
● કોવીડ-19 ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લેવા માટે માનવબળની સેવાઓ લેવા બાબત આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ નો લેટર

Matter of taking manpower services to control the transition of Kovid-12.  Government of Gujarat Department of Health and Family Welfare Order No .: NCP - 102050 - S.F.  - 1 - C Secretariat, Gandhinagar Dt. 12/06/2021 Taken for sale: (1) Notification No. GP / 2 / NCV / 102010 / SF-1 / G dated 17/06/201 of Health and Family Welfare Department.  

(2) Letter No. S-10 / KOVID-17 / Operation of the Office of the Commissioner of Health, Medical Services and T.Shi dated 17/09/2071. Operation May / 2031 Hum: Prevention and control of COVID-17  For the purpose to be carried out, the number taken from the reading of this section under the Epidemic Diseases Act, 19- (1 Declaration "The Gujarat Epidemiological Regulation, 2010" has been implemented in the state. 

The services of medical and para-medical staff, medical and nursing strandants are also being taken up as well as employees of various departments are on duty as frontline workers but considering the need of the present time, more manpower is required in this regard. 

The district administration has been empowered to take the manpower services of private and voluntary organizations run hospitals or other types of health care related organizations for the control of Kovid-12 transition from the letter No. (2) read by  The matter has been proposed to the department.  

Considering the prevailing situation in the present matter, under the provisions of "Gujarat Epidemiological Regulation-2050" as well as "Disaster Management Act-2009" under the Epidemic Diseases Act, 19, all the Municipal Commissioners and Govt.  / Employees and private, voluntary organizations or any other type of organizations / individuals will be able to retain the relevant manpower as well as the government / private / semi-government employees without the service or government / private / semi-government employees not available at present are not engaged in any operation -  Experienced - young men with the required qualifications - on a totally temporary basis

Download Page-1

Download Page-2

Previous Post Next Post

ધોરણ 1 થી 12

INNER POST ADS