વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના બંધ કરવા બાબત પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીનો પરિપત્ર, 28-05-2021

Vidhyalaxmi Bond Yojana Bandh Karva Babat Niyamak shri no Paripatra, Date 28-05-2021
Office of the Director of Primary Education, Block No. 18/1, Dr.  Jivraj Mehta Bhavan, Gujarat  Gandhinagar, dated 9/06/2071, District Education Officer, all District Primary Education Officers, all.  Governor, all.  

Circular of the Director of Primary Education regarding closure of Vidyalakshmi Bond Scheme, 28-05-2021

Subject: Regarding the closure of Vidyalakshmi Bond Scheme implemented from the academic year 2007-2008.  Reference: Resolution No. of the Education Department: PRE / 1903/4 / K, dated 19/06/2071 Regarding the above subject, to state that, with the resolution dated 17/06/2021 

Varsh 2002-2003 Thi Chalu Vidhyalaxmi Bond Yojana Bandh Karva Babat Niyamak shri no Paripatra, Date 28-05-2021

under the reference of the Education Department,  Yojana ”should be implemented from the year 2020-21, the number of beneficiary girls in the state should not be doubled and for the purpose of benefiting the girls of the state on a large scale, it has been decided to close Vidyalakshmi Bond Yojana from 01/04/2021, a copy of the resolution is attached herewith.

With this in mind, this office will not have to send the requested information about Vidyalakshmi Bond from the letter dated 12/06/2021, and also the students who have passed Std. 8 this year are asked to take care that the maturity amount of their bond is paid to them immediately. 

Vidhyalaxmi Bond Yojana Bandh Karva Babat Niyamak shri no Paripatra, Date 28-05-2021


Previous Post Next Post