સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓના માર્ગદર્શન માટેનું પુસ્તક - 'Nurture Your Excellence' ડાઉનલોડ કરો PDF

Competitive Exams Guideline Book PDF

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ - અમદાવાદ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ (Competitive Exams)ના માર્ગદર્શન માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ પુસ્તક - 'Nurture Your Excellence' ની PDF ડાઉનલોડ કરો.

Download Competitive Exams Guideline Book PDF

Gujarati Sahitya Study Material PDF For All Competitive Exams. GPSC Exam, Clerk, Police Constable, Talati, Conductor, TET, TAT, Navy, Army, BSF | Gujarati Sahitya PDF by Varius Academy

English Grammar Book which is useful for all the upcoming exams, the best opportunity to learn English grammar

 A very commonly understood understanding
 Click below to download the book

Block Resource Coordinator (BRC) Exam Question Paper And Solution Date 29-11-2020. This Paper Solution Useful For Many Competitive Exams, Like - CRC, BRC, TET, TAT, HTAT And Various other Educational Examinations 

To prepare taluka wise merit list on the basis of educational qualification and other 30 marks + written examination 70 marks = total marks 100 marks.

Submitting quarterly report on the implementation of school safety policy in schools (2016) (July-20 to September-2020). The quarterly report on school safety Polls - 2016 has to be sent to the Hon'ble Supreme Court through MHRD Delhi by the Education Department as per the prescribed checklist included in the enclosure.

In the quarterly report from July 2020 to September 2020 regarding the implementation of school safety policy - 2016, the work has been completed in all the indicators in the prescribed form. Gmail.com. .

Further stating that the District Education Officer and the Govt. Officer will have to send the information of school safety Polly - 2016 only to the primary schools coming under their jurisdiction (standard 1 to 8 primary schools) to the office here without any mistake. Those who do not come under the purview of the District Education Officer will have to send "zero information". Make this a top priority.

Note: - Earlier some districts have also sent the information of secondary schools coming under their jurisdiction, which is not appropriate so you will only send the information of all the primary schools here.

Block Resource Coordinator (BRC) Exam Question Paper And Solution Date 29-11-2020. This Paper Solution Useful For Many Competitive Exams, Like - CRC, BRC, TET, TAT, HTAT And Various other Educational Examinations 

To prepare taluka wise merit list on the basis of educational qualification and other 30 marks + written examination 70 marks = total marks 100 marks.

Best Study Material ડાઉનલોડ કરો

Submitting quarterly report on the implementation of school safety policy in schools (2016) (July-20 to September-2020). The quarterly report on school safety Polls - 2016 has to be sent to the Hon'ble Supreme Court through MHRD Delhi by the Education Department as per the prescribed checklist included in the enclosure.

In the quarterly report from July 2020 to September 2020 regarding the implementation of school safety policy - 2016, the work has been completed in all the indicators in the prescribed form. Gmail.com. .

Further stating that the District Education Officer and the Govt. Officer will have to send the information of school safety Polly - 2016 only to the primary schools coming under their jurisdiction (standard 1 to 8 primary schools) to the office here without any mistake. Those who do not come under the purview of the District Education Officer will have to send "zero information". Make this a top priority.

Note: - Earlier some districts have also sent the information of secondary schools coming under their jurisdiction, which is not appropriate so you will only send the information of all the primary schools here.

👉 Book ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Previous Post Next Post

TEACHERS