Search Suggest

Posts

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ટીકીટ બુકીંગ, Statue of Unity Online Ticket Booking

Statue of Unity (સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી) | સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ટીકીટ બુકીંગ, Statue of Unity Online Ticket Booking 

Statue of Unity (Narmada) Gujarat Most Popular Tourist Place in India

Statue of Unity Online Ticket Booking

🏖️  પ્રવાસ  નું બીજું નામ એટલે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી 🏖️

ગુજરાતના આ એક સ્થળે જ જોવા મળશે સમગ્ર વિશ્વની ઝલક.

એકસાથે 17 જુદા જુદા પ્રોજેક્ટ જોવો એક જ સ્થળે

✔️સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી
✔️નર્મદા ડેમ
✔️સી- પ્લેન
✔️સિંગલ અને કપલ સાયકલિંગ
✔️ઈકો ટુરિઝમ
✔️રિવર રાફ્ટિંગ 🚤
✔️એકતા મોલ
✔️વેલી ઓફ ફ્લાવર
✔️જંગલ સફારી 🦜🦁🐆
✔️બટરફ્લાય ગાર્ડન 🦋🦋
✔️કેટર્સ ગાર્ડન 🍁🍄
✔️ચિલ્ડ્રન પાર્ક 🐹🐭
✔️એકતા નર્સરી 🌱🌿
✔️એકતા મોલ 🚋
✔️ઝરવાણી ધોધ
✔️ટેન્ટ સીટી ૧ અને ૨ 🏕️
✔️નૌકા વિહાર ⛵
✔️એકતા ક્રુઝ 🛳️

✔️✔️જુઓ દરેક સ્થળની વિશેષતા અને online બુકિંગ...!!!


The Statue of Unity is the tallest statue in the world with a height of 182 meters. A huge exhibition hall with an area of ​​4,647 square meters has been set up in the outpost of the Statue of Unity. The hall depicts the life of Sardar Patel, his contribution to the freedom movement against British rule and his role in the merger of princely states. Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary, the life and culture of the tribal people of Gujarat and Sardar Sarovar Dam are also showcased through audio-visual shows. The monument also has a viewing gallery at a height of 135 meters on the chest of the statue with a capacity of 200 tourists at a given time. A light and sound show using laser technology projected onto the Statue of Unity takes place every evening except Mondays. An excellent description of the history and life of Sardar Patel, his contribution to the freedom movement and the integration of India as a nation, with colored laser lighting.


Jungle Safari is spread over an area of ​​558,240 square meters on the right bank of river Narmada, about 2 kms from SOU. The park will be home to more than 400 species of fauna, covering the various biomes of Africa, Australia, Asia and the Americas. Visitors will also be able to spot India's endangered species, including the Asiatic lion, the Royal Bengal tiger, and the magnificent big cats like the panther. The safari route has been designed in such a way that visitors can witness animal movements, reptiles and birds can be seen.


Statue of Unity Online Ticket Booking

Sardar Sarovar Dam is one of the largest concrete gravity dam in the world which is 1.2 km long and 163 meters high from its deepest foundation level. It has 30 radial gates weighing around 450 tonnes.

The Children's Nutrition Park operates from Tuesday to Friday between 10:00 am and 6:00 pm and on Saturdays and Sundays between 9:00 am and 9:00 pm. It is the world's first technologically driven theme park, conceptualized and conceptualized by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, with an aim to inspire children to eat healthy and understand the role of nutrition in their mental and physical development .

Statue of Unity Online Ticket Booking

 The Children's Nutrition Park has made extensive use of technology for gaming and learning purposes. It has a toy train (Nutri Express) that passes through five stations, a gaming zone and a tunnel, keeping the kids entertained with a focus on the theme of nutrition. Hon'ble Prime Minister's message for children is to eat healthy and nutritious food and become like "Iron Man of India".


Situated amidst the Satpura mountain range, Jarwani is a popular destination among tourists and nature lovers of Gujarat. It flourishes with its full splendor in monsoon when the waterfall attracts a lot of tourists. Jarwani village is located near Narmada Dam in Narmada district and is a part of Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary which has been declared as eco-tourism site. There is an adventure park near the falls for thrill seekers and some of the activities here include - climbing wall, rappelling wall, two way zip line, free jump device.


Statue of Unity Online Ticket Booking

River rafting is undoubtedly one of the most thrilling and physically demanding adventure sports in the world. The largest west flowing river in the country and the lifeline of millions of people, Narmada has now ushered in a thrilling experience for the adventure enthusiasts who can now enjoy river rafting in 5 kms. The stretch with whirlpools, rapids and many twists makes for a thrilling and unforgettable rafting experience for the first time in Gujarat.


World One was envisioned by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, who, after guiding the construction of the Statue of Unity in 46 months, envisioned the integrated development of Kevadiya on the theme of Unity in Biodiversity. The World Forest (a global forest) is home to herbs, shrubs and trees native to all 7 continents, reflecting the underlying theme of 'Unity in Diversity' in a global context. The world forest is a symbol of the life-giving medicine of the forests in the context of all life forms in the planet. The area of ​​the World Forest is 2 hectares, located between two bridges next to the Statue of Unity.

Statue of Unity Online Ticket Booking

 The wavy margins of the blocks representing the continents are shaped to represent the outline of a continent map and painted to resemble the colors of the Olympic rings typical for each continent. Self-explanatory signs explaining the concept and related information about the vegetation are placed at appropriate locations. Structures representing the traditional residences of residents from far-flung corners of the world have been built here with the aim of acquainting the visitors with their lives. The world forest symbolizes the miraculous role of forests for the existence of all life forms on earth. It shelters some of the most essential and distinctive trees in the world.

beautyStatue of Unity Online Ticket Booking

The Cactus Garden is a unique botanical garden at the Statue of Unity site, created to showcase a huge variety of cacti, a true marvel of adaptation. The idea behind the development of Cactus Garden is to provide the experience of desert ecosystem in an aquatic environment amidst well landscaped terrain. There are 30000 plants of 350 species spread over 20 acres of land. A grand architectural greenhouse - an ecological habitat of nearly 400 national and international species of cacti and succulent plants. These cacti and succulent species represent their origin in 17 countries of the world, mainly from North and South America and the African continents. Beautiful rockery showcasing the distinctive flora in its richness. Adorable landscape of colorful cacti and succulent plants. Educational and learning opportunity for students and enthusiasts to explore the knowledge of nature.

Statue of Unity Online Ticket Booking

The Butterfly Garden in the Valley of Flowers, between the Vindhya and Satpura ranges on the banks of the Narmada, makes it a fascinating place to appreciate the assortment of these flying jewels. The park shelters more than 80 species of butterflies. The park will be spread over an area of ​​6 acres with 150 species of plants and 38 species of butterflies. The park hosts over 150 species of larval host plants and nectar plants to attract a variety of butterfly species. Special care has been taken in the landscaping of the park to support the diversity of butterfly species. Take a stroll through this beautifully designed park to get a close-up view of the stunning butterflies. Explore the different butterfly species that live in the garden, identify plant species and learn about their unique characteristics, also observe each species' preferences for its specific nectar plant and larval host plant, and any puddle areas Can look for species gathered around and some sap/alkaline producing plants.

Statue of Unity Online Ticket Booking

A unique way to see the Statue of Unity, the tallest statue in the world, is through a river cruise. A passenger boat gives a breathtaking view of the statue and takes you to the Statue of Unity


The Sardar Sarovar Dam is a gravity dam on the Narmada River near Navagam in Gujarat, India. For the Indian states of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan, the dam supplies water and electricity. The foundation stone of this project was laid by Prime Minister Jawaharlal Nehru on 5 April 1961.

Ekta Nursery is a tourist destination, developed to spread awareness about eco-friendly practices. This nursery serves the twin purposes of serving as an education cum demonstration center for tourists and providing employment to the local people. Ekta Nursery focuses on various traditional eco-friendly products with a live display of their manufacturing/production process: Bamboo, Areca Leaf Plates, Organic Pot, Bonsai, Ceramic Pots, Tribal Life, Kadaknath, Apiculture, Tribal Tea etc. . A Bonsai- training and demonstration area designed to expose visitors to the fascinating art of making miniatures of forest giants

Statue of Unity Online Ticket Booking

The venture will offer holistic healthcare based on Ayurveda, Siddha, Panchakarma, Yoga, Marma and Naturopathy. Arogya Van The Wellness Center of the Gujarat Forest Department has joined hands with Shantigiri Ashram-Kerala, an organization with over 60 years of experience in the ancient healing systems of Ayurveda, Siddha and Yoga. The enterprise provides a holistic healthcare service based on Ayurveda, Siddha, Panchakarma, Yoga, Marma and Naturopathy to the citizens of India and abroad. SOU welcomes all to experience true traditional healing in the serene surroundings of the Narmada Valley.

Statue of Unity Online Ticket Booking

Zip through the hilly terrains and winding roads and experience the beauty of Vindhyachal and Satpura on two wheels. A cycling tour presents a unique way of exploring an area. Take Kevadiya for example – the place offers all aspects of nature – from lush green mountain forests to invigorating rivers, the region offers natural beauty, exquisite flora and fauna and a dose of culture. And exploring it all on a bicycle is a sure-shot component to an unforgettable travel experience.


Situated on the island of Sadhu-Bet in the Narmada river in Kevadia district of Rajpipla, Gujarat, the Statue of Unity Tent City-1 is surrounded by the Narmada River on one side, while the breathtaking Vindhyachal and Satpura mountain ranges grace its other horizon. Experience grandeur in every sense whether it is through your stay at the Swiss Cottages in Tent City-1 that offers you a sumptuous hospitality or simply by taking inspiration from the tallest statue in the world located nearby.

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ટીકીટ બુકીંગ, Statue of Unity Online Ticket Booking